14
Wute ninge God quan nei rimbig di ninge segi
Muq nungoqi yumbo aye ren ei nei wumbiny. Te pugri wute ninge ni mir ninge me uny kin puq mand mandne. Wuti iri ni God nei nimbig ye ni yumbo te ne di unje nap, di te kin ningg ni yumbo te ne segi, di nungoqi ni unje nap puq wand di ane ker wawo. Nungoqi puq wen wayequ, pudi ane tambye wand. Te kin pugrine, wuti aye iri God nei nimbig kin ni nei te gre rind di nari ni yumbo asi uny simbe mand kin te segine ne ye, pudi wuti iri ni nei gre rindig segi kin ni yumbo te kin puaq nand, di nari eti ni ne di ni God nde rar pe yuwon pu yenu segi. Pugri bu ni umo ne segi. Wuti nari ni segine ne ye ni wuti aye ni nari ni ne segi ye puq nand kin te ningg nari ni wandoqi nand puq nand wayequ. Di te kin pugrine, wuti yumbo uny simbe nindiny ye ni wuti aye yumbo uny simbe nindiny segi kin te ningg nari ni unje nap puq nand wayequ. Te pugri God nari ni wuti oghi di neti nowi ni ane mas pre. Ren kin te pugri, wuti iri ni wuti aye nde yembe nand, di wuti te ninde baj pe yembe nand, tedi wuti te grine ei ni yembe pughe ye yembe nand kin te ningg simbe nindig. Pugri bu wuti te nikinne ei nari ni wuti yembe ye te oghine yembe nand o segi puq nand. Te kin pugrine beghi Yumbui irine nde yembe bad, di ni irine beghi Yumbui di ni irine ei nari wuti pughe ye unje nap, di wuti pughe unje nap segi, di nungoqi gri puq wand segi. Di wuti te ni God nde rar pe yuwon pu yenu. Te pugri beghi Yumbui ni ghav nindig di ninde rar pe yuwon pu yenu ye gre rise.
Wute ninge God nei mimbig kin ni muq ven nde puayi ni asi kin pugri mari nginy ninge yumbui di ninge segi puq mand di ni lo te kin mat rise. Di ninge mari nginy te buagi ane God nde rar pe te yumbui. Nginy men te Sabat kin nginy di nginy aye te mir yembe mindiny kin. Nungoqi non ire ire nungoqi non umbo pe nei wamb, di nungoqi Juda ni mir yembe mindiny ye ngeri te nei wumbiny ye o segi. Muq wuti iri nei namb nari ngeri te God nyamb birag kin ngeri yumbui nganye puq nand, te ni Yumbui nyamb nindiri riwo ningg bu puq nand. Di te kin pugrine, wuti iri ni nari ni segine umo puch uny simbe mand ye te ne, te ni Yumbui nyamb nindiri riwo ningg puq nen. Te pugri ni umo puch te ningg God chumbuai nindig pre muq ne. Di wuti ni yumbo te uny simbe nindiny ye ni Yumbui nyamb nindiri riwo ningg di yumbo ur ni nei namb te oghi bu ni pugri puq nen. Ni yumbo te puaq nand di yumbo aye ne kin te ningg ni God chumbuai nindig pre muq yumbo te ne. Te pugri beghi qi pe ven nde pasne kin ven nde puayi beghi yumbo puq pen yawo guregu kin te ningg pari muq puq pen wayequ. Di te kin pugrine wuti iri nikin grine ni pughe gri ei nati di pughe puayi ei nati kin te ningg nei namb wayequ. Te pugri beghi qi pe ven nde pasne kin tende puayi beghi Yumbui irine ni nyamb ei bidivi viyo. Di beghi pati kin tende puayi Yumbui nyamb bidivi viyo viyone. Piyi beghi pati o pati segine, pudi beghi Yumbui nikin te wutene.
Te pugri Kraist ni puate ren kin ningg ni nati di mune nes newo. Ni nati di mune nes newo ei wute buagi mingg Yumbui ningg nas. Wute mati di wute masne kin anene. 10 Pugri bu nungoqi wutaqu Jisas nei wumbig kin lo wuri kin pugrine puq wen ye nungoqi nimand Jisas nei mimbig kin ni yumbo asi me segi kin muq me ye te ningg wari ni unje map puq wand wayequ. Di nungoqi mir buagi segine we ye nungoqi mune pugrine nimand te wuqond di brequ puq wundiny wayequ. Te pugri otiwo God ni wute ir nawo kin sunyi pe nas kin tende puayi ni beghi buagi ane ir nuamu ye. 11 Wand ren kin te God ningg wand rise kin buk pe tende rise, “Nge nganyene kati segi kin pugrine wute buagi ni nganyene nge nde sungomyu gure ruwo di riri nge irine te God puq rind ye. Yumbui ni pugri puq nand.” [Ais 45:23]
12 Pugri bu beghi nei bab te pugri beghi buagi ane otiwo yumbo buagi yembe bidiny kin te simbe bidig ye.
13 Pugri bu nungoqi oyi oyi wari nungoqi unje wap puq wand wayequ. Pudi nungoqi nimand ninde rar pe yumbo ni segi puq rind kin te puq wen di te kin ningg ni puq weny ir righe wayequ. 14 Nge Yumbui Jisas nei gibig di nge nei gab te pugri mir beghi pe kin te beghi unje rupumu segi. Pudi wuti nari ni yumbo te ne tedi God nde rar pe yuwon pu yenu segi puq nand, tedi wuti tene ni yumbo te ne uny. 15 Te pugri nimand yumbo te ne segi ye ninde rar pe nu yumbo te ye, tedi ni umbo mai kuyo di te kin ningg nu wute aye oyi oyi yawo pirany righe kin ngim pe tende nyinge kuare segi. Kraist ni wute pugri kin te ningg ni nati. Pugri bu nungoqi yumbo ni riq segi kin te ninde rar pe we di te kin ningg nungoqi ni nei te unje wupiny, nungoqi puq wen wayequ. 16 Te piyi nungoqi wari nungoqi segine yumbo te we, pudi nungoqi raqene we di wute aye yumbo te riq segi kin rundoqu di riri nungoqi unje wap. Nungoqi pugri puq wen wayequ. 17 God king ningg nas di yumbo buagi ninde si nambu rise kin tende par po ye te mir di wuye pe kin te ningg segi. Pudi beghi God nde si nambu pas pre pugri bu beghi God nde rar pe yumbo ur tuquine puq pen, wute aye ane umbo yuwonne rise pas, di Ququ Yuwon Ye nde gre pe chumbuai ane ei pas. 18 Te pugri wuti iri ni Kraist nde nyamb pe yembe nand ye ni yumbo ur pugri ye rise, tedi God ni wuti te ningg quan chumbuai nand. Di wute buagi ruqoind di riri ni yumbo ur yuwon kinne rise nas. 19 Pugri bu muq beghi buid pap ei wute buagi God nei rimbig kin ni umbo yuwonne rise ris. Di beghi wute aye te ghav bidiny ei buagi ane gre pu yembu di God nari kin pugrine puq pen. 20 Nungoqi mir ningg wari di God ni pughe gri wute nateri kin yembe te pend wawo ir righe wayequ. God nde rar pe yumbo buagi te segine pe. Pudi nu mir wuti aye uny simbe nindiny kin te ninde rar pe kue muq ni mune ne di ir naghe te nu unje kuap. 21 Pugri bu yumbo ur wen te yuwon. Nungoqi umo uny simbe mindiny kin te we, o wain we, o yumbo aye te puq wen muq nungoqi nimand ni te ruqond di ir righe, te nungoqi yumbo te kin mune puq wen segi tedi oghi. 22 Nungoqi yumbo ur ren kin ningg pughe gri nei wamb kin te nungoqi non nde nei pene ei rise, di nungoqine God ane nei wamb. Ren kin te pugri, wuti ni segine yumbo te puq nen pudi ni unje nap segi di otiwo ni nde umbo pe nari ni unje nap segi. Wuti te ni chumbuai nand ye. 23 Pudi wuti ni mir asi uny simbe mand ye te nei kumo namb namb muq ne ye, ni nikin nde rar pe di God nde rar pe unje nap. Te pugri ni yumbo te ne kin tende puayi ni nei te gre rind segi. Te pugri wuti iri ni yumbo ninge puq nen di ni nei namb segi, “te God nde rar pe yuwon bri.” Pudi ni yumbo te puq nen, tedi ni yumbo ur brequ nand pre.