3
Jisas mune nandi kin tumo rind
Nge mand nganye, nge nyumo raqe teri ur gad, ire ur gidiq di keq wundo pre. Muq aye wen mune ur gidiq. Nyumo raqe teri ren nde pe nge nungoqi simbe guduq ei nei kitrauq ei nungoqi yumbo ren mune nei wumbiny te ei nungoqi nei yuwonne nganye rise. Nge nde nei pe nungoqi God ningg propet ni mingg wand yabe chuqo simbe mand kin te ei nei wumbiny. Di beghi Yumbui di wuti beghi nitamu powi kin ni ningg lo ni ningg aposel nungoqi meuq kin te ei nei pe wawo ris.
Di nungoqi yumbo ren ei nganye nei wumbiny, te pugri: Otiwo ngeri pre kin tende puayi di wute nei brequ nikin nde umbo pe rise ye te kin pugrine ei puq men yawo kurem kin te nungoqi nde mandi ye. Ni mandi di perei mand di mari, “Ni nari ni nandi ye puq nand pu muq muai nandi? Beghi koku mem riti pre pudi yumbo yumbo asi qi wuse urupui ne rise kin pugrine nganye rise, musoq aye gib rimb segi.” Ni pugri ei perei mand, pudi ni asi God yumbo yembe nindiny kin te nei mimbiny yambu mari. Te pugri yabe chuqo nganye God nari di qi nginy tu ane rise. Ni wuye natekui qi yembe nunduw, di wuye mingi yembe nunduw. Di otiwo wuyene mune kuyi nime kur di qi wen brequ runduw. Pudi muq God ningg wand te ninggne qi nginy tu ane wase te ni brequ rindiny ye te ghimbi ruany pu rise. Qi nginy tu ane ni God wute ni nari kin pugrine ris segi kin ir nawo di brequ nindiny kin nginy te ghimbi ruang pu rise.
Pudi, nge mand nganye, nungoqi wand ire ven ei nei gheri wupiny wayequ. Te pugri Yumbui ni beghi kin pugri nari ngeri ire dobui di ire puayi puq nand segi. Ninde rar pe nginy iri te ber nganye buagi kin pugri, di ber nganye buagi te nginy irine kin pugri. Beghi nei bab kin pari nginy irine te ngeri puayi di ber nganye buagi te ngeri dobui nganye, pudi Yumbui nde rar pe nginy irine di ber quan ni teri ane tuquine. Yumbui ni asi yumbo puq nen puq nand kin te wute ninge nei mamb kin pugri waghi waghi puq nen segi ye. Pudi ni wuti iri wase pe no kin te yambu nari. Ni nari kin te wute buagi ane ei nei rire ritinde ningg nari. Te ningg ni nungoqi waghi nunduq di ghimbi nuauq nuauq.
10 Pudi Yumbui nandi kin nginy te wute nyungu kin mandi kin pugri ei nandi ye. Wute nei tuan rimb pu ris kin tende ei nginy te nandi. Nginy te ningg di nginy tu wase namb quan nganye viri viri di opu kring viso. Di yumbo buagi nginy tu wam rise kin te wase namb ruso omone. Di qi di yumbo yumbo buagi qi pe rise kin te buagi ane wase nambne omo.
11 Yumbo yumbo buagi ren pugri ei brequ nindiny ye, te muqdi nungoqi nei wamb kin nungoqi pughe sin ei wen ye? Nungoqi yumbo ur brequ kring wap ruso, di nungoqi non ghimbi di nei God weng di God nari kin pugrine ei puq wen wen was. 12 Yumbo ur pugri kin ei puq wen wen di God nandi kin nginy te ghimbi wang, di nginy te brequne nandi ningg quan nganye ei buid wap te ei nginy te brequne nandi. Nginy te ningg di nginy tu wase namb omo viso di prene, di qi di yumbo yumbo buagi qi pe rise kin anene wase namb di wuye rind rusone omo. 13 Pudi God nari ni nginy tu urupui di qi urupui nawo puq nand ye. Nginy tu di qi urupui te wute tuquine mas kin tiqe. Pugri bu muq beghi te ningg ghimbi pawo pu pas.
14 Pugri bu nge mand nganye, nungoqi nginy te ghimbi wang pu was kin ven nde puayi nungoqi God nde rar pe yumbo ur brequ wand segi yuwon pu nganye ei was, di ni ane umbo irene kuse ye te ningg ei quan nganye buid wap. Nginy te ningg God nungoqi yumbo ur yuwon ye te ei nundoq ye. 15 Beghi Yumbui ni beghi ghimbi nuangu. Beghi te ei buqod di nei bab ni beghi nitamu powi ningg nari bu ghimbi nuangu nuangune. God beghi mand nganye Pol nei yuwon ye neng, di ni mune wand ven kinne nyumo raqe pe ur nand nungoqi neuq. 16 Ni nyumo raqe buagi ur nand kin pe ni wand ren kinne simbe nand. Ni wand ninge oghine nei bibiny tuqui segi. Wand te wute nei segi nei oghine gre rind segi kin ni wand ren mare mitinde. Te ni wand aye God ningg buk pe rise kin te mare mitinde kin pugrine puq men. Ni wand ren pugri puq meny ye te ningg di otiwo Yumbui wute ir nawo ye nginy te ningg di ni brequ nindim ye.
17 Pudi mand nganye, nungoqi asine yumbo otiwo puq ren kin ren ningg wutungu di nei wamb pre ye. Pugri bu nungoqi yeng wawo yuwon, eti wute God ningg lo gure mawo kin mandi nungoqi wandoqi munduq di nungoqi mune ni puq men kin pugrine puq wen, tedi nungoqi gre pu yequ ye tuqui segi, ir waghe. 18 Beghi yumbui di wuti beghi nitamu powi kin Jisas Kraist ni beghi yuwon nuangu di nei yuwon ye nengu ye tende pe ei nungoqi buid wap ei gre quan wateri. Ni ti yumbui nganye, muq di otiwo beghi ni ningg nyamb ei bidivi viyo viyo te kin rise. Te nganye.