5
Nungoqi wute ye wawo kin nungoqi wute oghine yeng wuany
Muq nge wand gre kin pe nungoqi quayi kiyi simbe gidim ningg. Nge mune quayi kiyine iri. Nge ning nde rar pe Kraist guqoid guqoidne yuqo niraq. Otiwo Kraist ningg ti di gre yumbui raqe ruso kin tende puayi di God nungoqi yumbo yuwon kin neuq ye te nge mune neghne ye, beghi buagi ane nengu ye. Pugri bu nge wand gre kin pe pugri simbe guduq, God ni sipsip tit te nungoqi nde si pe si nirauq pu yeru. Nungoqi ni oghine ei yeng wuany. Pudi wute ninge pugri puq wen ningg buid mupuqu muq puq wen segi, nungoqi nonne ei te kin puq wen yawo kureuq. Yumbo ur te kin te God ni nari kin ane tuquine. Nungoqi God ningg wute sipsip kin pugri yeng wuany kin te wet bidi wateri ningg wari muq pugri yembe wand wayequ, nungoqi nde nei pe nungoqi quan nganye ei yembe te kin wand yawo kureuq. Nungoqi yumbui ningg was di God ningg wute nungoqi si pe ni rundo kin te menge menge wawo wayequ. Di ninde rar pe nungoqi yumbo ur yuwon kinne ei yembe wundiny, ei ni mune nungoqi puq wen kin pugrine puq ren. Nungoqi pugri puq wen, tedi otiwo sipsip yeng muany kin yumbui ni nandi di nungoqi yumbo yumbui ye yuwon nganye king hat kin pugri neuq. Yumbo te brequ rise tuqui segi, rise rise te kin rise ye.
Beghi bon ghimbi God nde si pe ei pi rundo
Te kin pugrine nungoqi quayi ambonye nungoqi quayi kiyi nde si nambune ei was. Nungoqi buagi ane nungoqi non nyamb wundiri riwo wayequ. Nungoqi non nyamb wi righe ruso di oyi oyi ghav wand. Te pugri God ningg buk wuri,
“Wute nikin nyamb mindivi viyo kin te God oyi ni nyamb nyinge nuam vighe, di wute mosing mamb di nikin nyamb mi vighe viso kin te God nikin nde nei pene yuwon nuam.” [Snd 3:34]
Pugri bu nungoqi non nyamb wundiri riwo wayequ di God ningg si gre ye pe nambune ei was. Te ei ngeri yuwon ye ni nap ruso kin tende puayi di ni nungoqi nunduqu wewo. God nungoqi yawo nitouq di yeng nuauq ye, pugri bu nungoqi yivany buagi te ninde si wam ei wang di te kin ningg nei kumo wamb wayequ.
Qi pe kin yumbo ur puaq wand yuwon di yeng wawo yuwon pu ei was. Nungoqi non veri Satan ni laion kin pugri wute nat ne ningg di quan kumo nari nari di naghe naghe yenu. Nungoqi buid wap di God nei wumbig gre di Satan puaq waind no. Te pugri nungoqi nei wamb, nungoqi nimand aye God nei rimbig kin qi pe ven nde tiqe manyi ris kin ni yuqo nungoqi wuraq ye te kinne riraq.
10 God ni beghi quan nganye yuwon nuangu ye ni Kraist nde gre pe nungoqi ngam nirauq ninde wandi. Te ei nungoqi ni ane was, di ni ningg ti pre tuqui segi rise rise te kin rise ye pe tende was. Muq ngeri puayi ren ningg di nungoqi yuqo wuraq, pudi otiwo di ni nungoqi yuwon nuauq di yuwon pu was. Ni nungoqi gre neuq ei nungoqi God nei wumbig kin te si ware segi, di ghav nunduq ei nungoqi gre pu yequ kin tuqui. 11 Ni irine gre buagi rise. Gre te rise rise te kin rise ye. Te nganye.
Pita ni nyumo raqe cheq pe wand puch aye ven ur nand
12 Nge wand dobui segi, wand puayine. Sailas nge ghav nindigh nge wand nyumo raqe wen nde ur nand, di nungoqi nde pi vindo. Sailas ni Jisas nei nimbig kin iri, ni beghi mand, nge ninde nei gudub. Nyumo raqe wen nde pe nge God nungoqi yuwon nuauq kin yumbo ur buagi nungoqi nde bei nand ye te kin nei te gre keuq ningg. Pugri bu nge nungoqi simbe guduq, wand te ei wat vise di gre pu yequ.
13 God ningg wute Babilon* ris kin ni God nungoqi nupuqu wo kin pugrine nap ruso pre kin. Ni nungoqi nde chumbuai kin wand ri vindo. Di Mak, wuti nge quan nganye yawo girag righe kin, ni mune pugrine nungoqi nde chumbuai kin wand ni vindo. 14 Nungoqi wute aye Jisas nei rimbig kin te song wureny te ei nungoqi bei wand nungoqi ni yawo wurany righe. Nungoqi Kraist ningg wute nungoqi umbo yuwon gud.
* 5:13 Wute ninge mari Pita Babilon puq nand kin te ni Rom ningg nari. Ni Rom ningg Babilon puq nand kin puate taq pugri, wute Rom kin ni God ningg wute quan nganye unje map ye, asi Babilon puq men kin pugrine.