5
Jisas wute temi aye temi pu nikin wute ningg natemi
Matyu 4:18-22; Mak 1:16-20; Jon 1:35-42
Nginy iri ningg Jisas Genesaret wuye ngamo qunambe yenu, God ningg wand simbe nand, di wute buagi rindi, ni imb rip rundo rindi pu yeru, ni God ningg wand simbe nand ye te rutungu rutungu yeru, di Jisas rar neq wuso at teri jiji pe te yeru nuqond. At te wute umo ningg yawi mi maghe kin ni te. Ni at te mawo yeru, di mo yawi wuye map map yemu. Di Jisas no, at ire ningg newo no. At ni newo kin te Saimon ningg. Muq ni Saimon ningg nari di ni at te musoq kring nipiq wuye pe wughe wuso. Muq ni at pe tende nas God ningg wand simbe nand, di wute jiji pe yeru rutungu.
Ni wute buagi wand simbe nindiny pre, di Saimon ningg nari, “At raq wuye kughe kuso kin pe tende par po, di yawi wi maghe ei umo wateri.”
Di Saimon oyi Jisas ningg nari, “Yumbui, beghi bur mingi buid pap pap pudi umo ninge pateri segi. Pudi muq nu kuari pu pugri bu nge at kring kipiq wuye mingi tende par po, di yawi ki maghe ye.”
Muq ni Jisas nari kin pugrine puq men: At miraq wuye mingi mar mo, yawi mi maghe di umo nganye buagi nganye righe, di yawi bir mas wand mand. Umo quan nganye di mate ruwi ye tuqui segi, bu ni yembe ire at aye pe kin te ngam miram mandi ni ghav mindim. Ni mandi yembe ire ghav mindim umo te mate ruwi di at teri ane bre mand. Umo quan nganye bu at mai riwo righe ruso di wuye at pe kuyo kughe.
Saimon Pita ni te nuqond di ni Jisas nde muange tingine sungomyu nisir nase di nari, “Yumbui, nu nge nde ghandi wayequ, nu yo. Nge wuti yumbo ur brequ quan nganye gad ye.” Te pugri Saimon di wute buagi ni ane at ire pe mo kin te umo quan nganye pugri muqond, di quan nganye puye mand. 10 Di Saimon kimand, Jon Jems temi mune mandi muqond di ni mune pugrine puye mand. Jon Jems temi ni Sebedi ningg wo.
Muq Jisas Saimon simbe nindig nari, “Nu wune ghamb wayequ. Asi nu umo kuateri, pudi muq pu ruso otiwo nu wute oyi ghateri ye.” 11 Pugri bu ni at qo mamb riwo ruso jiji pe yeru, yumbo yumbo buagi si mare rise, di Jisas nde dobu maru.
Jisas wuti iri leprosi niraq kin sabi nindig
Matyu 8:1-4; Mak 1:40-45
12 Jisas tiqe ire ningg yenu wuti iri num brequ leprosi niraq kin nandi. Ni nandi nandi Jisas nuqoind di yimb naghe, naghe no qi pe dung di nari, “Yumbui, nu nge ghav gudigh yawo kurew, tedi nge ghav ndigh di nge ghimbi mune oghi rise ye tuqui.”
13 Di Jisas si neq wundo nait nase nari, “Nge nu sabi guduw ye. Nu muqdi oghi ghas!” Di brequne num leprosi te prene di mune oghi nas.
14 Jisas ni num te puaq nindig pre, di simbe nindig nari, “Nu num te oghi pre pugri bu yo Moses nari kin pugrine puq yen. Nu yo nunon ghimbi te prist nde bei ghand, di Moses ningg lo ni wute mai puaq mand ningg umo wase mande kin te ningg wuri kin pugrine puq yen. Nu puq yen ei prist ni te muqond di mari te nganyene nu num oghi pre. Pudi nu wute aye simbe ndiny wayequ.”
15 Pudi Jisas ni puq nen kin wand te vir ir di yumbui nganye viso, pugri bu wute nganye buagi ni nde rindi ni ningg wand rutungu di ni num puaq nindiny ningg. 16 Pudi Jisas priprine, mong wute segi ye pe tende no, ei nikin irine nas di God ane wand.
Jisas wuti iri quangi rind kin sabi nindig
Matyu 9:1-8; Mak 2:1-12
17 Nginy iri ningg Jisas wute God ningg wand bei neny neny yenu. Di tende puayi prist tit ire Parisi puq mindim kin te ninge di wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni mune anene mas. Parisi di wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni Jerusalem tiqe buagi Galili opu yeru kin, di Judia opu yeru kin tende pu mandi. Muq God ningg gre Jisas nde vise, di ni wute num puaq nindiny tuqui. 18 Di quayi ninge wuti quangi rind kin te sunyi pe mowi naghe, meri mondo, di baj pe mar mo ei Jisas nde rar ngimi mowi nase ningg mari. 19 Ni meri mar mo ningg tuqui map, pudi baj pe wute quan nganye bre ngim imb, di ni mar mo ye tuqui segi. Pugri bu ni wuti te meri baj wam mewo mo, di wam gri gawo mamb, di sunyi anene te gri mi naghe no. Ni mi naghe no kin te wute buagi nde mingine naghe no, di no Jisas nde rar ngimine nganye nase. 20 Ni nei mamb Jisas wuti te sabi nindig ye di Jisas ni nei te nundom pre, di ni wuti te simbe nindig nari, “Mand, nu yumbo ur brequ guad kin wand te puaq pre.”
21 Parisi di wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni te mutungu di nikin nei pene pugri nei mamb mamb mas, ni mari, “Wuti nen nari ni wute wand puaq nindim ye. Ni pugri puq nand kin te ni God wand brequ nindig. Wuti iri yumbo ur brequ kin wand te puaq nand tuqui segi, pudi God irine ni puq nen tuqui.”
22 Jisas ni nei te nundom pre pugri bu ni pengu nindim nari, “Pughe kin ningg nungoqi pugri nei wamb? 23 Wand pughe ye puq gad tedi wute riri te nganyene: Nge kari, ‘Nu yumbo ur brequ guad kin wand te puaq pre,’ o nge kari, ‘Nu yes yewo nyinge ghare yo’ puq gad di ni nyinge nare kin wuqond di nei wamb kin tuqui? 24 Pudi puq ken ei nungoqi nei wamb te pugri wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni qi pe ven nde yumbo ur brequ kin wand puaq nand ye gre rise.” Muq wuti nyinge nare tuqui segi ye te ningg nari, “Nge kari nu yes yewo, nunon sunyi ghateri, ghare baj pe yo.” 25 Muq brequne ni nde rar ngimine wuti nyinge brequ kin te nes newo nikin nase di meri mandi kin sunyi te muet namb, nare God nyamb nindivi viyo viyo nambu no. 26 Wute buagi te ruqond di quan nganye puye rind, di God nyamb rindivi viyo. Ni ruqond quan nganye puye rind di riri, “Beghi yumbo asi buqod segi kin te muq buqod.”
Jisas ni Matyu ngam nirang
Matyu 9:9-13; Mak 2:13-17
27 Tende dobu Jisas nar no, di wuti iri takis nateri kin nikin takis nateri kin baj pe tende nas nuqoind. Wuti te ni nyamb Livai. Ni wuti te nuqoind di simbe nindig nari, “Nu nge nde ghawi.” 28 Di Livai nikin yembe kin yumbo yumbo buagi si nare rise, di nes newo, Jisas nde dobu naru.
29 Muq Livai Jisas ningg mir yumbui ire yembe nunduw. Mir te nikin nde baj pene nuaq. Ni mir te nuaq kin tende takis materi kin aye nganye buagi mandi di wute aye anene rindi, Livai nde baj pene rikur, di ni ane mir rind. 30 Mir pe tende Parisi di wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni mandi di Jisas wute te ane mir rind kin te muqond di te kin ningg ni Jisas ningg wute te ane ker mawo. (Wute lo wute bei meny ye te ni mune Parisi ne.) Ni Jisas ningg wute te ker muam di mari, “Pughe kin ningg nungoqi wute takis materi kin di wute yumbo ur brequ rind kin ane mir wand di wuye we?”
31 Di Jisas ni oyi nindim nari, “Wuti num gureg segi kin ni dokta nde no tuqui segi, wuti num gureg kinne ei dokta nde no. 32 Te kin pugrine nge wute yumbo ur tuquine puq ren yene kateri ningg gadi segi, pudi wute yumbo ur brequ rind rind ris ye ni ningg bu gadi. Nge ni simbe gidiny ei ni nei rire ritinde ningg.”
Ni mir uny yemu kin te ningg Jisas pengu mindig
Matyu 9:14-17; Mak 2:18-22
33 Di ni Jisas simbe mindig mari, “Jon ningg wute ni pripri mir uny yemu di Yumbui pengu mindig. Di Parisi mingg wute pugrine puq men. Pudi nu ningg wute ni pripri mir mand di wuye me.”
34 Di Jisas nari, “Wuti iri ngam no ningg mir yembe mindiny di kimand ngam niram mandi ane mir mand. Di ni ane mir mand mand masne kin tende puayi ni kimand te mir uny yemu tuqui segi. 35 Pudi otiwo wute ninge mandi wuti ngam no kin mitanyi mo ye ngeri te rindi ye. Tende puayi ei ni yivany mare di mir uny yemu.”
36 Di Jisas te kin ningg ni kopuqu wand ven simbe nindim, “Wuti iri siot wuri gawo namb, di siot urupui kin puch pend nowi, di gawo pe tende rang naimb tuqui segi. Ni puq nen tedi siot urupui te unje naip, segi pend nowi. Di puch te siot wuri pe tende rang naimb, pudi urupui wuri te ane tuqui segi. 37 Di wuti iri ni wain urupui meme chongo yabe kin pe nowi naghe segi. Ni pugri puq nen tedi wain urupui te yindingi di meme chongo yabe kin te bir nuaq di meme chongo te bir wus di wain dabo no. 38 Pugri bu wain urupui te meme chongo urupui pene ei mawo maghe. 39 Wuti iri wain asi kin ne pre, tedi urupui kin mune ne yambu nari. Tedi ni nari, ‘Yabe kin te oghi’.”