22
Judas nari ni Jisas veri nde si pe ni nondo ye
Matyu 26:1-5,14-16; Mak 14:1-2,10-11; Jon 11:45-53
Muq bret yis segi ye me kin ngeri te tumo rind. Ngeri yumbui te ni nyamb, God Israel mingg wo rar nuqond mas. Di prist mingg yumbui wute Moses ningg lo wute bei meny ye ane Jisas mi nati ningg. Te pugri ni wute buagi wune mimbiny pugri bu ni ngim meri mand. Muq Satan Judas, Iskariot puq mindig kin, ninde nandi. Judas ni Jisas ningg wute 12-pela ye te kin iri. Muq Judas prist mingg yumbui di wute God ningg baj yeng muaw ye yumbui ninde no, di ni pughe gri ei Jisas ninde si pe ni nondo ye te ningg wand taq mamb. Wute te Judas ningg chumbuai nganye mand di mari ni Judas wet bidi pe wong maind ye. Di Judas ni wand mand ye te ningg ngiq nand di ni Jisas ninde si pe ni nondo ningg ngim meri nat. Ni ghimbi nawo otiwo wute quan buagi Jisas ane yeru segi, nikin irine yenu kin tende muqdi ni Jisas wute tende si pe ni nondo.
Jisas nikin wute ane mir yembe mindiny
Matyu 26:17-25; Mak 14:12-21
Muq bret yis segi ye me kin mir yumbui yembe munduw ye nginy te nandi. Nginy te ningg di ni sipsip wo mi mati di me, di asi God Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny ye. Pugri bu Jisas Pita Jon temi tiqi nundom nari, “Nungoqi wo mir yembe wundiny ei beghi mir bad di asi God Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te ningg chumbuai bad.”
Di ni Jisas pengu mindig mari, “Te nu nei guab ye beghi muainde ei po mir te yembe bidiny ye?”
10 Di ni simbe nindim nari, “Nungoqi nyinge ware tiqe war wo wo di wuti iri wuye os niraq nandi kin te wuqoind ye. Nungoqi wuti te wuqoind wuye os niraq ye nawo, di nungoqi ninde dobu waru waru di baj ni nar no ye te ningg war waru, 11 di baj kiyi te simbe wundig wari, ‘Tisa nu ningg nari, wute aye pe pu mandi ye mase kin sunyi muai bri? Ni di nikin wute ane tende ei mas mir mand di God Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny ye.’ 12 Pugri puq wand di ni sunyi yumbui ire nange yequ kin te ei bei nunduq ye. Sunyi tende mir pawo ris kin nyembe di pas kin sunyi rise pre. Nungoqi sunyi tende ei mir wawo.”
13 Muq ni temi mo di yumbo yumbo buagi Jisas simbe nindim kin pugrine rise muqond. Di ni temi mir te yembe mindiny.
Jisas nikin wute bret wain ane nem
Matyu 26:26-30; Mak 14:22-26
14 Ni pripri God Israel mingg wo rar nuqond mas ye mir te kin me ye te nginy naghe no pre ei mir te me ye. Pugri bu muq nginy naghe no pre bu Jisas nikin aposel ane mas ei mir mand ningg. 15 Di ni nikin wute simbe nindim nari, “Nginy yumbui nen kin mir nge nungoqi ane pas mir bad yawo quan nganye kuregh. Te pre dobu muqdi nge yuqo kiraq. 16 Te pugri nge nungoqi simbe guduq, nge nginy yumbui nen kin mir aye mune ke segi segine ruso ruso otiwo God ni king ningg nas di wute yumbo yumbo buagi ane ninde si nambu ris kin ngeri te rindi. Di mir wen yumbo ur bei wund kin te nganyene puq ren pre di nge mir wen kaq.”
17 Ni wain neti nowi, God chumbuai nindig pre di nari, “Nungoqi wain nen wait nase di puch puch we. 18 Te pugri nge nungoqi simbe guduq, nge wain mune ke segi segine ruso ruso otiwo God king ningg nas pre di nge wain mune ke.”
19 Di ni bret ire nitaqwi, God chumbuai nindig pre bir nuaq nem di nari, “Wen nge ghimbi. Nge nungoqi ghav guduq ningg bu mir kin pugri God geg. Pugri ei puq wen ei nge nei wumbigh.”
20 Ni mir mand pre, ni wain neti nowi di te kin pugrine mune puq nen di nari, “Kap wen nge wand urupui nungoqi ane taq bab ye. Nge ngening yavi nungoqi ghav guduq ningg ei groq gad di wand urupui taq bab. 21 Pudi wuti nge veri nde si pe ni godo kin te ni si nge te ane tebol ire pene pawo rise. 22 Nge, wuti God nde pu gadi wuti nganye kas kin, nge God asine ngim nipigh wuso pre kin te ningg ei ko ye. Pudi ni nge veri nde si pe ni godo kin wuti te nge yawo kutong, otiwo di ni mai yumbui niraq ye.” 23 Jisas ningg wute ni te mutungu nikinne oyi oyi pengu mand mari, “Wuti tughe ei pugri puq nen ye?”
Ni wuti tughe ei yumbui nas ye te ningg kin kin mari
24 Muq Jisas ningg wute 12-pela pu te kin iri wuti tughe ei ninde yumbui nas ye te ningg kin kin mari. 25 Di Jisas ni simbe nindim nari, “Wute Juda segi kin king ni yumbui mas di wute buagi ninde si nambu ris. Di wute nyamb ye buagi mari, ‘Nge wuti nyamb kin, nge wute yumbo keny.’ 26 Pudi nungoqi te kin pugri puq wen wayequ. Nungoqi kin wuti iri nyamb yumbui nganye kin nas, te ni wute nyamb segi ye mas kin pugri ei nas. Di wuti nungoqi nde ye nawo kin ni nungoqi ningg yembe ye wuti ningg ei nas. 27 Te pugri qi pe kin yumbo ur taq pugri: wuti nasne di nikin yembe ye wuti te ni mir nirang nandi neng kin ni wuti yumbui, di wuti mir wase nawo ni nirang nandi kin wuti te ni yembe ye wuti. Pudi nge muq nungoqi ane pas kin te nge nungoqi ningg yembe ye wuti kin pugri kas. 28 Nge mai guqod kin tende nungoqi wutaqu nge nde dobu yequ ye. 29 Wuyi nge gre negh di nikin wute yumbo yumbo buagi ane nge nde si nambu rise ye te kin pugrine nge mune nungoqi gre keuq di wute buagi nungoqi nde si nambu ris. 30 Te ei nungoqi nge nde si nambu was di nge mir ke kin tene nungoqi we di wuye nge ke kin te nungoqi mune we. Di sia king pe was di Israel kin wute tit 12-pela pu te nungoqi nde si nambu ris.”
Jisas nari otiwo di Pita nari ni Jisas ningg wuti segi
Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:31-38
31 Jisas nari, “Saimon, God Satan ngiq nindig pre, ni nungoqi wandoqi nundoq ye. Ni pugri puq nen ei ir nuaqu oghi kin kinne mas di brequ kin kinne mas. Wute wit ir mawo yi kinne mawo ris di dubu raqe ane memare ruso kin pugri. 32 Pudi Saimon, nge God nu ningg pengu gidig pre, te ei nu God nei gubig kin te si ghare segi. Di otiwo nu mune tindi guadi pre, te muqdi nu oyi nimand gre yem.”
33 Pudi Saimon oyi nari, “Yumbui, nge yeng kawo pune kas, nu taq maimb nge temu ane taq yembu, nu mi ghati nge mune katine.”
34 Di Jisas Saimon oyi nindig nari, “Pita, nge nu simbe guduw, muq bur wapiqu nari segine di nu ghari nu nge nei gubigh segi puq ghand tevi ire pu ghand ye.”
35 Muq Jisas ni pengu nindim nari, “Asi nge nungoqi tiqi gudouq wo kin tende nungoqi hanpaus, tami di sendel ware segine wo. Tende puayi nungoqi yumbo ninge segi bri?”
Di ni mari, “Segi.”
36 Muq ni simbe nindim nari, “Pudi muq nungoqi hanpaus rise te nungoqi warene, di tami rise te nungoqi warene. Di wuti tughe mame bidi dobui segi te nu chongo te yeq wundo wute aye wong mindiq di nu wet bidi te ghateri mame bidi dobui iri wong ghaind. 37 Te pugri God ningg buk pe wand pugri ye ur pu rise, ni mari, ‘Quayi nyumbueg ni ruqoind kin ni wuti yumbo ur brequ mand kin iri.’ Nge nungoqi simbe guduq wand te kin muq nganyene nge nde puq ren ye. God ningg buk nge ningg wand simbe wund kin te muq nganye puq ren yamb.” [Ais 53:12]
38 Di nikin wute mari, “Yumbui, te qond, beghi mame bidi dobui temi men mase.”
Di ni oyi nari, “Te tuqui.”
Jisas Getsemani yenu God temi wand mand
Matyu 26:36-46; Mak 14:32-42
39 Muq Jisas nikin wute ane pripri puq men kin pugrine mune Oliv kin char iyu pe mewo mo. 40 Ni mewo mo mitari righe di Jisas nikin wute simbe nindim nari, “Yumbui pengu wundig ei Satan nungoqi puamb nuauq, pudi ir waghe segi.” 41 Di ni kring no nikin irine wonji pugri yenu. Ni wonji te wuti iri wet meneri di no ir naghe kin wonji pugri pe sungomyu sungomyu yenu di Yumbui pengu nindig nari, 42 “Wuyi nu nge mai wen puaq gudigh ningg te piyi puaq ndigh ei nge yuqo te kiraq segi. Pudi nge nde nei pe puq yen wayequ, nu non nde nei pene puq yen.” 43 Muq wam kin angelo iri ninde nandi di ni gre neng. 44 Di Jisas nei quan nganye mai viyo di ni Yumbui quan nganye pengu nindig, di ni tuw yavi kin pugri qi pe groq ri.*
45 Jisas Yumbui pengu nindig pre di nes newo nikin wute nde mune no, di nikin wute ruqo pu mase nuqond. Ni quan nganye yivany mare bu buid omo. 46 Di ni nari, “Pughe kin ningg ruqo wase? Wes wewo di Yumbui pengu wundig wundig was ei te Satan nungoqi wandoqi nunduq kin te ningg ir waghe segi.”
Jisas mait nase
Matyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:1-14
47 Jisas wand nand nandne di wute tit mowi mandi. Di Judas ye nawo di wute te nitami nandi. Judas ni Jisas ningg wute 12-pela ye te kin iri. Muq Judas nyinge nare Jisas nde nandi ei song nireng ningg. 48 Pudi Jisas ni pengu nindig nari, “Judas, nu wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin te song gureg ei veri nde si pe kui nondo ningg bri? Te nu yumbo ur pugri kin pe bri nu veri nde si pe kui nondo ningg?”
49 Jisas ningg wute ni ane mo kin te ni te muqond di mari, “Yumbui, beghi mame bidi dobui pe ni ane bege di bub pare mo bri?” 50 Di iri mame bidi dobui naimb ni di prist mingg yumbui mingg yumbui ni ningg yembe ye wuti iri ange si tuan pe opu kin pend nuang ir wi.
51 Pudi Jisas ni oyi nindim nari, “Mune puq wen segi, prene!” Di ni wuti te ange puate niting wuse di mune oghi.
52 Di Jisas prist mingg yumbui, wute God ningg baj pe yeng mawo ye yumbui, di quayi kiyi ni mait nase ningg mandi kin te simbe nindim nari, “Nge wute yeng kin bri kitami gadi bu nungoqi mame bidi dobui di yeng kin yumbo ane wandi? 53 Nginy manyi manyi nge nungoqi ane God ningg baj pe yembu, pudi nungoqi nge wait kase segi. Pudi muq nungoqi non ngeri, te bur kin ququ brequ ni king ningg nas.”
Pita nari ni Jisas nei nimbig segi
Matyu 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Jon 18:12-18,25-27
54 Muq ni Jisas mait nase, mitanyi mo, di mo prist mingg yumbui mingg yumbui nde baj pe mar mo. Di Pita ninde dobu wonji wonjine naru. 55 Wute ninge baj te kin imb wabe wase muaq wughe di suqo mipiq mipiq mas. Pita ni naru pu te ane wase pe tende mas. 56 Yembe ye nyumbueg ire ni te nas wuqoind, di tumo gri otinde wuqoind di wuri, “Wuti nen Jisas ningg wuti iri.” 57 Pudi Pita segi puq nand nari, “Nge ni nei gibig segi.” 58 Mas musoq big rip pu wuti iri mune ni nuqoind di nari, “Nu mune ni ningg wutine qa iri.” Di Pita nari, “Segi, nge Jisas ningg wuti segi.” 59 Aua ire kin pugri wuso pre di wuti aye mune Pita ningg wand buid nap nari, “Nganyene nganye, wuti nen mune Galili kinne, pugri bu ni Jisas ningg wuti iri qa.”
60 Pudi Pita oyi nari, “Nu wand ven nge nei gab segi nganye!” Ni wand nand nandne di wapiqu nari. 61 Di Yumbui tindi nandi, Pita nuqoind neri nase. Muq Pita Yumbui ni wand simbe nindig kin te nei nimbiny, “Muq bur wapiqu nari segine di nu ghari nu nge nei gubigh segi. Nu pugri puq ghand tevi ire pu ei ghand ye.” 62 Muq ni raqe nar no di yumbui quanji nand.
Ami Jisas yeng muang kin Jisas wur mang di pug mindig
Matyu 26:67-68; Mak 14:65
63 Wute Jisas yeng muang kin ni Jisas perei mindig di pug mindig. 64 Ni chongo pe rar buag mirang pre muq pug mindig di pengu mindig mari, “Be nu propet kin pugri God nde pu nei ghatevi di simbe ghand, wuti tughe nu ni?” 65 Di ni wand brequ isis mindig.
Ni Jisas mitanyi mo kaunsil nde rar ngimi mowi yenu
Matyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24
66 Yambgriq burane kaunsil mandi mikur. Kaunsil te quayi kiyi buagi, di prist mingg yumbui di wute lo wute bei meny ye. Ni mandi irepene mikur di Jisas mitanyi ninde mandi, 67 di ni Jisas pengu mindig mari, “Nu simbe ghand, nu Kraist, wuti God naip kuo wute kuateri ningg guadi ye te o aye?”
Di Jisas oyi nari, “Nge nungoqi simbe guduq, pudi nungoqi nge wand te wutungu di nganyene puq wand segi. 68 Di nge nungoqi te ningg pengu guduq, tedi nungoqi oyi wand yambu wari ye. 69 Pudi muq wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni God gre nganye kin ninde si tuan pe opu ei nas nas ruso ruso otiwo.”
70 Muq ni buagi ane Jisas pengu mindig mari, “Te nu God ningg wo bu?”
Di Jisas ni oyi nindim nari, “Nungoqi wari nge God ningg wo puq wand kin te tuquine.”
71 Di ni mari, “Beghi mune wute ningg pari mandi di ni unje nap kin te simbe mand ningg pari wayequ. Beghi bon gri nikin nde mim pene putungu pre.”
* 22:44 Wute ninge mari asi Luk wand ren ur nand segi, pudi aye dobu pu ur mand kin ni ves 43 di 44 ane jiju mand.