20
Jisas pengu mindig ni gre muai pu nateri
Matyu 21:23-27; Mak 11:27-33
Nginy iri ningg Jisas God ningg baj pe yenu quayi nyumbueg wand bei neny, di God ningg wand yuwon ye bir nawo nawo yenu, prist mingg yumbui, wute Moses ningg lo wute bei meny ye, di quayi kiyi ane Jisas nde mowi mandi. Ni mandi di Jisas pengu mindig mari, “Nu beghi simbe ndug, nu gre pughe ye pe yumbo ren yembe gudiny? Tughe nu ngiq nunduw bu nu yembe ren guad?”
Di ni oyi nari, “Muq nge oyi mune pengu ire nungoqi pengu guduq. Nungoqi nge simbe wundigh, Jon ni tughe nde gre nateri di ni wute wuye nap? God nde pu nateri o wute nde pu nateri.” Di ni kin kin wand mand mari, “Beghi pari God nde pu nateri, tedi ni beghi ningg nari, ‘Pughe kin ningg nungoqi Jon ningg wand te wutungu di nganyene puq wand segi?’ Wute buagi ni nei rimb kin Jon ni propet iri. Ni nei te kin gre vind pre ye, pugri bu beghi pari, ‘Ni gre te wute nde pu nateri,’ tedi wute buagi men yemu kin men beghi wet pe mumbuemu.” Te ningg di ni oyi mand kin mari, “Beghi nei bab segi, ni gre te muainde pu nateri.”
Jisas nari, “Nge mune pugrine, nge tughe nde gre pe yumbo ren yembe gidiny kin te nungoqi simbe guduq segi.”
Wute wain wuny mbe yembe mand kin kopuqu wand
Matyu 21:33-46; Mak 12:1-12
Muq Jisas wute kopuqu wand aye ven mune simbe nindiny: “Wuti iri ni wain wuny ire yembe nindiny. Ni pre nand di wute aye nem di ni ber manyine wong maind maind mas, di ni wonji tiqe aye pe no nas nas nganye. 10 Ni no nas nas wain yi uri mand kin tende puayi ni nikin yembe ye wuti iri tiqi nundog wute ni wain wuny yeng muany ye tende no. Ni no ni simbe nindim ei ni wuny te kin wain yi ninge meng pu nare no ni neng ningg. Pudi wute wuny yeng muany kin te mes mewo yembe ye wuti te pug mindig, di tiqi mundog si omone mune no. 11 Di ni yembe ye wuti aye mune tiqi nundog no. Pudi aye te mune pugrine, pug mindig, wand brequ mindig, di tiqi mundog si omone no. 12 Di ni aye mune tiqi nundog no, di te mune pugrine mi yavi naghe, di mitanyi mo wuny dabo memeri nar no.
13 “Muq wuny kiyi te nari, ‘Muq nge pughe ei ken ye? Nge ning wo nganye, nge quan nganye yawo girag righe ye te tiqi gudog no ei. Ni bri no nari ei ni ni ningg wand mutungu.’
14 “Muq ni nikin wo te tiqi nundog no, pudi wute wuny yeng muany kin nikin wo te nandi muqoind, di wand wand mare mari, ‘Wuti nen ei ni kiyi ningg yumbo yumbo buagi nateri ye. Beghi pi nati, ei ni ningg yumbo yumbo te beghi oyi pateri.’ 15 Pugri bu ni mitanyi mo wuny dabo memeri nar no di mi nati.”
Muq Jisas ni pengu nindim nari, “Nungoqi nei wamb kin pughe gri. Wain wuny te kin kiyi wute te pughe ei nem ye? 16 Ni nandi di wute wain wuny wong maind maind mas kin ni mati, di wute aye mune nari mandi wuny te wong maind maind mas, di ni oyi wuny te yeng muany ye.”
Wute buagi te yeru kin ni te rutungu di riri, “Ni pugri puq nen wayequ.”
17 Di Jisas rar neq wundo wute buagi te nuqond, di pengu nindiny nari, “Te muq wand ven God ningg wand rise kin buk pe ur pu vise kin puate pughe?
‘Wet te asi wute baj yembe mand ye mari brequ di kring maip no kin te muq wet te baj mingine nas di baj nare.’
[Sng 118:22]
18 Wute buagi wam pu ir mi maghe wet pe tende yemu tedi bir puch puch yemu. Pudi wet te oyi ir ni wuti iri dang rind tedi wuti te binye nase.”
19 Wute lo wute bei meny ye di prist mingg yumbui ni te mutungu di Jisas muqne ei mait nase taq maimb ningg ngim meri mat. Ni kopuqu wand ven mutungu, ni nei mamb Jisas ni mingg bu simbe nand. Pugri bu ni ngim meri mat ei Jisas taq maimb ningg, pudi ni wute buagi mune wune mimbiny.
Sisar nde takis wong mand
Matyu 22:15-22; Mak 12:13-17
20 Muq prist di wute lo quan nei mamb ye Jisas yeng muang yuwon. Ni wute ninge wong mand di tiqi mundom mandi waghine yemu Jisas yeng muang. Ni yeri mindim pu ei ni mo di wandoqi mand mari ni Jisas ningg wand mutungu yawo nganye kurem ye. Di ni mo Jisas wand ninge pengu mindig. Ni mari ni puq men ei ni wand ninge unje nap ei ni mo prist mingg yumbui simbe mindim, ei ni wand te ningg mitanyi gavman kin yumbui nde mo, di gavman kin yumbui ni taq naimb. 21 Muq wute te Jisas pugri pengu mindig mari, “Tisa, beghi nei bab, nu wute buagi wand bei kueny kin te wand nganye kin. Nu wute nyamb kin wand aye simbe gudim di nyamb segi kin wand aye simbe gudim segi. Piyi wute nyamb kin di nyamb segi kin ni buagi ane wand irene simbe gudiny ye. Di nu wand nganye kin pene God ningg yumbo ur te wute bei kueny ye. 22 Muq beghi nu pengu buduw, nu beghi simbe ndug. Beghi Sisar nde takis wong bad kin te tuquine o segi?”*
23 Pudi ni wandoqi mand kin te Jisas nei namb pre, pugri bu ni simbe nindim nari, 24 “Be wet bidi ire nge bei wundigh gudoq.”
Ni bei mindig nundoq di ni pengu nindim nari, “Wuti tughe ngawu di nyamb ane wet bidi wen nde rise?”
Ni oyi mand mari, “Sisar te.”
25 Di Jisas ni simbe nindim nari, “Yumbo Sisar te, Sisar weng; di God te, God weng.”
26 Pugri bu ni wute buagi nde rar pe Jisas wandoqi mindig, di wand ire unje nap ei kotim maind kin tuqui segi. Di Jisas ni wand oyi nindim kin te mutungu di ni quan nganye puye mand, di ni mune wand mand segi, waghine yemu.
Wute mati kin mune mes mewo ye te kin wand
Matyu 22:23-33; Mak 12:18-27
27 Sadyusi ni mari wute mati kin ni mune mes mewo segi ye. Sadyusi Jisas nde mondo di ni pengu mindig ningg. 28 Pugri bu ni Jisas nde mandi di Jisas wandoqi mindig mari, “Tisa, Moses beghi ningg lo ire pugri ur nindiq, ni nari wuti iri ni kise nyumbueg ire nitaqi, pudi wo segine nati di ni ngam te si niraq wus, tedi ni kiqam te ei mune kise ngam te nitaqi. Ni mune kise ngam te nitaqi, wo niraw di wo te kise nati kin ni te. [Lo 25:5]
29 Muq kise kiqam 7-pela pu mas. Kiseyu nyumbueg ire nitaqi pudi wo segine nati. 30 Di kiqam ni nde dobu kin mune nitaqi, pudi ni mune wo segine nati, 31 di kiqam ni nde dobu kin mune nitaqi, pudi ni mune pugrine. Te tene ruso ruso 7-pela ane nyumbueg te mitaqi, pudi ni buagi ane wo segine mati, di nyumbueg te si miraq wus. 32 Di dobu nyumbueg te mune wuti. 33 Wute 7-pela pu ni wute te mitaqi. Pugri bu otiwo wute mati kin buagi mes mewo kin tende puayi tedi nyumbueg wen ni tughe ningg ngam ei wus?”
34 Muq Jisas ni oyi nindim nari, “Quayi nyumbueg muq qi pe ven nde ris kin ven nde puayi ni ngam ruso. 35 Pudi wute oghi ye riti kin otiwo God mune nindiri riwo di ni ane ris kin te ni ngam ruso o oyi oyi ngam mawo ruso segi ye. 36 Te pugri ni angelo kin pugri ei ris ye, pugri bu mune riti ye tuqui segi, ris ris te kin ris ye. God ni mune nindiri riwo pugri bu ni God ningg wo ningg ris. 37 Pudi Moses ni mune nari wute mati kin mune mes mewo ye. Te pugri char puch ire wase namb kin wand tende buqod di Moses Yumbui ningg nari, ‘Abraham ningg God, Aisak ningg God, di Jekop ningg God.’ [Kis 3:6]
38 God ni wute mati ye ni mingg God segi, ni wute urupui ne mas ye ni mingg God. Te pugri God nde rar pe wute mati kin urupui ne mas.”
39 Wute lo wute bei meny ye ninge ni wand te mutungu di Jisas simbe mindig mari, “Tisa, nu wand yuwon nganye simbe guad.” 40 Muq ni wune mamb, di wuti iri Jisas wand aye pengu nindig segi.
Kraist tughe ningg wo?
Matyu 22:41-46; Mak 12:35-37
41 Muq Jisas ni simbe nindim nari, “Pughe gri ate wute mari Kraist te Devit ningg wo? 42 Te pugri Devit nikinne Buk Song pe nari,
Yumbui ni nge yumbui ningg nari, ‘Nge nde si tuan pene ghas ruso ruso, 43 nge nu veri nu nyinge yi viyo kin komboiq woju ningg kawo mas.’
[Sng 110:1]
44 Devit nikinne ni Yumbui puq nindig, tedi pughe gri ei ni Devit ningg wo?”
Wute lo wute bei meny ye ni yumbo ur brequ mand
Matyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54
45 Wute buagi Jisas ningg wand rutungu rutungu yeru di Jisas nikin wute te simbe nindim nari, 46 “Nungoqi wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni mingg ei yeng wawo yuwon. Ni nei mamb kin ni nyamb kin, pugri bu ni pripri chongo dobui kin ei mare righe pre di wute nde rar pe nyinge mare mo yawo kurem ye. Di ni wute buagi pripri rikur kin sunyi pe tende mo di wute ni ei chumbuai kin wand rem yawo kurem ye. Di God yumbui nyamb mirang kin baj pe mo di wute nyamb kin mas ye sunyi pe tende ei mas yawo kurem ye. Di mir yumbui pe mo di wute nyamb kin mas ye sunyi pe ei mas yawo kurem ye. 47 Nyumbueg ngaim mati pre kin nyarimo wandoqi mindiny, di ni baj mitanyri. Di Yumbui pengu mindig kin tende puayi wand dobui nganye mand ei wute ruqond ningg mari ye. Wute men kin ye otiwo di ni mai quan nganye mare ye.”
* 20:22 Sisar te Rom kin gavman mingg yumbui. Rom ni asi Juda mingg qi mitamri di Juda ninde takis wong mand ningg mari, pudi Juda takis te wong mand yambu mari.