16
Yembe ye mingg yumbui brequ kin kopuqu wand
Jisas nikin wute simbe nindim nari, “Wuti iri wet bidi quan kin ni yembe ye wute ninge mas di wuti iri yembe ye wute te mingg yumbui. Yumbui te ni wet bidi sabi nindiny segi ye te ningg wute ninge mandi wuti wet bidi quan kin te simbe mindig. Pugri bu ni yumbui te ngam nirang neyi nandi di pengu nindig nari, ‘Nge nu ningg wand pugri ye kutungu. Te nganyene bri? Muqdi nu yumbui ningg mune ghas segi ye, pugri bu nge ningg yumbo yumbo buagi nunde si pe rise ye te kin ur ghand nge yegh.’
“Muq yembe ye mingg yumbui te nikin nei pene nei nimbiq nari, ‘Muqdi nge pughe ei ken? Nge yumbui nge nyamb puaq nindigh yamb. Ni nge nyamb puaq nindigh di nge yembe ye wuti ninggne yengu, pudi nge qi bir kuaq kin buid tuqui segi. Di nge wute aye wet bidi ningg sang kipim kin te minyuw kati. Muq nge nei gab nge pugri ei puq ken. Nge wute aye ghav gidim pu ei otiwo nge yumbui nge nyamb ven puaq nindigh di yembe segi kas kin tende di wute te oyi nge mitanyi ni nde baj pe mo.’
“Pugri bu ni wute ni ningg yumbui nde yumbo ninge materi pudi oyi mand segine kin te ngam niram mandi. Wuti ye nawo nandi kin te pengu nindig nari, ‘Nu nge yumbui ningg yumbo pughe gri pu kuateri pudi oyi guad segine?’
“Di ni nari, ‘Nge oliv kin wel 3,000 lita kateri.’ Muq yembe ye wuti te simbe nindig nari, ‘Brequne ghas, nyumo raqe wen taqwi 1,500 litane ur ghand.’
“Muq ni wuti aye mune pengu nindig nari, ‘Nu pughe gri pu kuateri?’ Di wuti te nari, ‘Nge wit bek 100-pela pu katemi.’ Di ni simbe nindig nari, ‘Muq nu nyumo raqe wen asi nu yumbo kuateri di ur mand pu rise ye wen taqwi, di 80-pela pune ur ghand.’
“Yembe ye mingg yumbui ni pugri puq nen kin te otiwo nikin yumbui te nuqond di nari ni otiwo kin nei ur namb. Te pugri ni pugri puq nen kin te wute yumbo bar map kin puq men kin pugri puq nen. Wute qi pe kin yumbo ur ni nde rise kin ni wute wam kin yumbo ur ni nde rise kin te ane tuqui segi. Wute qi pe kin nikin yembe mand kin ngim isis quan nganye nei mimbiny. Nge nungoqi simbe guduq, qi pe kin wet bidi pe nungoqi quayi nyumbueg qi pe kin yuwon wany ei ni nungoqi chumbuai runduq. Te pu ei otiwo wet bidi wateri kin te prene, di nungoqi wewo wo wute ris ris otiwo kin te ane was.
10 “Wuti yumbo wokuandi kin sabi nindiny, tedi yumbo yumbui kin mune sabi nindiny tuquine. Di wuti yumbo wokuandi kin sabi nindiny segi, tedi yumbo yumbui kin mune sabi nindiny tuqui segine. 11 Pugri bu nungoqi qi pe kin wet bidi sabi wundiny segi, tedi ni nei mamb nungoqi wute wandoqi wand ye di yumbo nganye kin mune meuq wateri segine. 12 Di nungoqi wute aye ningg yumbo sabi wundiny segi, tedi yumbo nungoqi non te te mune meuq segine. 13 Yembe ye wuti iri yumbui temi temi yembe nindim tuqui segi. Ni wute temi temi yembe nindim tedi iri yawo nirang righe di iri oyi yambu nireng, di iri ningg wand nutungu di iri oyi dob neng. Nungoqi God wet bidi anene nei wumbiny tuqui segi.”
Jisas wand aye jiju nand
14 Parisi ni wet bidi quan nganye nei mimbiny ye, pugri bu ni Jisas pugri wand nand kin te mutungu di Jisas wand peq mindig di wur mang. 15 Di Jisas ni simbe nindim nari, “Nungoqi wutaqu nungoqi non nei pe wari nungoqi wute nde rar pe yumbo ur yuwon ye wand ye. Pudi God nungoqi nei nundouq pre. Yumbo wute qi pe kin mari yuwon nganye puq mand kin te God nde rar pe brequ.”
16 Jisas nari, “Lo Moses ningg lo buk pe rise kin wand di propet ni mingg wand buk pe rise kin te simbe mand mand rindi rindi Jon nas. Di Jon nas kin tende puayi pu rindi yumbo buagi God nde si nambu rise kin wand yuwon ye te bir mawo tiqe manyi mutungu. Di wute buagi yumbo yumbo God nde si nambu rise ye tende rir ruso ningg buid nganye rip rip. 17 Qi nginy tu ane pre kin tuqui, pudi God ningg lo puch woju nganye ire pre kin tuqui segi.
18 “Wuti iri ni ngam puaq nindiq di nyumbueg aye nitaqi ni ngam kin lo gure nuaq. Di wuti iri nyumbueg ngaim puaq nindiq pu wus kin te ni nitaqi, ni ngam kin lo gure nuaq.”
Lasarus di wuti wet bidi quan kin kopuqu wand
19 Jisas nari, “Asi wuti iri nas. Wuti te wet bidi quan rise kin pugri bu ni chongo yuwon yuwon, ambo kin di quem kin te nare righe. Di nginy manyi wuti te nikin baj pe nas di mir yuwon ye nand. 20-21 Ni nde baj ngimrawu tende wuti iri yumbo segi kin tende ruqo pu nase. Wuti te ni nyamb Lasarus. Lasarus ni nei namb kin ni tende nas ei wuti wet bidi kin te mir nand di ni ningg mir di ir righe kin te dong nand, ne ningg. Ni nde ghimbi pe waserar nganye buagi ris. Waserar wuye te righe ruso di nyombui rindi ni waserar mureng rimbig.
22 “Otiwo wuti yumbo segi kin te nati. Ni nati di God ningg angelo mandi ni mitanyi mo Abraham nas kin pe tende mowi nas. Di wuti wet bidi quan kin mune natine di mowi yenu. 23 Ni no mati kin tiqe pe nas, di yuqo quan kumo nare. Ni wam rar neq wiyo Abraham wonji nganye te newo nas nuqoind, di Lasarus ni nde tumo te nas nuqoind. 24 Muq wuti wet bidi quan kin te pugri ngam nare nari, ‘Wuyi, Abraham. Nge wase pe ven yengu yuqo quan nganye kare. Pugri bu nu nge yawo togh, Lasarus tiqi ndog no, si timi wuye pe ni naghe pre, neri nandi nge nde minjuq pe nundub ei nge minjuq musoq uyi nare.’
25 “Pudi Abraham oyi nari, ‘Nge wo, nu yumbo ren ei nei mbiny. Asi nu kuati segine kin tende puayi nu yumbo yuwon kin buagi kuateri, di Lasarus oyi yumbo brequ kin nateri. Pudi muq ni ven nde yuwon pu nas di chumbuai nand, di nu oyi yuqo quan kumo raq. 26 Yumbo aye mune pugri. Beghi tiqe opu nungoqi tiqe opu, mingi tende God changru yumbui ire nuaq pre pu wuse. Te pu ei wute ninge beghi nde ven pu nungoqi nde mondo ningg mari, pudi tuqui segi. Di wute nungoqi yequ ye te pu beghi nde mandi ningg mari, pudi tuqui segi.’
27 “Muq wuti wet bidi quan kin te oyi nari, ‘Wuyi, te kin te be nge nu pengu guduw, nu Lasarus tiqi ndog nge wuyi nde baj pe no. 28 Te pugri nge qam 5-pela pu mas. Lasarus no ni wu wand nindim ei ni nei mare mitinde ei ni mune nge yengu ye pe ven nde mawi segi. Eti ni yuqo pare kin tiqe pe ven nde mawi.’
29 “Pudi Abraham oyi ni oyi nindig nari, ‘Moses ningg lo di propet ni mingg wand tende rise. Ni ni mingg wand te oyi mutungu kin tuqui.’ 30 Di wuti wet bidi kin te nari, ‘Wuyi Abraham, segi. Tene tuqui segi. Pudi wuti iri nati pre kin mune nes newo ni nde no ni simbe nindim, tedi ni nei mare mitinde kin tuqui.’
31 “Di Abraham ni simbe nindig nari, ‘Ni Moses ningg lo di propet ni mingg wand mutungu yambu mari, tedi piyi wute mati kin iri mune nes newo ni nde no di ni simbe nindim, pudi te ningg mune nei mare mitinde tuqui segine’.”