10
Jisas wute 72-pela pu tiqi nundom tiqe manyi mo
Tende dobu Jisas wute aye 72-pela pu si numbom di tiqi nundom tiqe yumbui di tiqe wo manyi te mo.* Ni wute temi temi tiqi nundom tiqe manyi te mo. Ni tende tiqi nundom mo kin te Jisas nikinne no yamb, pugri bu ni tiqi nundom ye mawo. Ni tiqi nundom mo ningg di kopuqu wand ven simbe nindim nari, “Mir nganye buagi nguan pu rise, pudi wute yembe kin quan segi. Pugri bu wuny kiyi pengu wundig ei ni wute yembe kin quan tiqi nundom nikin wuny mbe tende mo ei yembe mand. Nungoqi wo. Nge nungoqi tiqi gudoqu sipsip wo nyombui dabo kin pe mingi ruso kin pugri wo. Nungoqi tami ware di hanpaus ware wayequ. Di sendel ware wayequ, omone ei wo. Wute ninge ngimi wuqond tende yequ di ane wand wand wayequ, wo wone.
“Nungoqi baj ire pe war wo, tedi wand ye viwo kin te wari, ‘God nungoqi puq neuq umbo yuwon pu kuse.’ Nungoqi pugri puq wand ei wuti yuwon kin iri baj tende nas, tedi nungoqi ningg wand yuwon ye ven ninde umbo pe vis. Pudi wuti te kin iri nas segi, tedi wand yuwon ye te nu non ndene mune vindi. Nungoqi baj te ninggne was, aye pe wo wayequ. Tene ei was, di mir pughene reuq te we, di wuye pughe reuq te we. Te pugri nungoqi yumbo reuq kin te nungoqi wand bir wawo ye te ningg God wong nunduqu kin pugri. Pugri bu baj ire ninggne ei was, aye pe aye pe mune wo wayequ.
“Nungoqi tiqe ire ningg wo muq wute tiqe te kin nungoqi wondo ye te ningg chumbuai rinduq di ritaqu baj pe ruso, te muqdi mir pughe kin reuq ye te we. Di wute num kin tiqe tende ris ye te num puaq wundiny, di simbe wundiny wari, ‘Wute di yumbo yumbo buagi God nde si nambu rise ye nginy te nungoqi nde tumo nase pre.’ 10 Pudi tiqe ire ningg wo muq wute tiqe te kin nungoqi ngiq runduq muq ritaqu baj pe ruso di sabi runduq segi, te muqdi puq wen: War wo tiqe mingine yequ di wari, 11 ‘Nungoqi non tiqe pe kin qusuqu beghi nde nyinge pe kangi ruso kin te nungoqi non nde tiqe pene mune ku bab. Nungoqi yumbo ur te kin wuqond ei nei wamb, nungoqi pugri puq wen ye te ningg nungoqi unje wap pre. Nungoqi pugri puq wen, pudi yumbo ren ei nei wumbiny, yumbo buagi God nde si nambu rise ye te kin nginy tumo nase pre!’ 12 Nge nungoqi simbe guduq, God ni wute ir nawo kin nginy te ningg di wute tiqe wen kin ni mai quan kumo rire. Ni mai rire kin te wute Sodom kin asi mai rire kin te ane tuqui segi. Sodom mai musoqne, ni te oyi quan nganye ei.”
Tiqe ninge Jisas nei mimbig segi
Matyu 11:20-24
13 Jisas ni mune nari, “Nungoqi Korasin, otiwo nungoqi pughe gri ei was, di nungoqi Betsaida, otiwo nungoqi pughe gri ei was ye. Nge yumbo ur gre ye nungoqi nde bei gad kin te nge tiqe brequ kin teri ren Tair di Saidon pe bei gad, tedi wute te kin yabene nei rire ritinde pre. Tedi muq ni asi yumbo ur brequ rind ye te ningg ei yivany rire, di yivany kin chongo rire righe, di wase inyap righe pu ris. 14 Pudi God wute ir nawo kin nginy tende di nungoqi mai quan nganye ei ware. Tair di Saidon ni ane tuqui segi, ni musoqne. 15 Di nungoqi Kaperneam, nungoqi wari nungoqi mitaqu wam bri mewo mo ye? Tuqui segi. Nungoqi tamu nganye ei waghe wo, wute mati kin tiqe pe wo ye.
16 “Wuti tughe nungoqi ningg wand nutungu, ni nge ningg wand nutungu. Wuti nungoqi dob neuq, ni nge dob negh, di wuti nge dob negh kin te ni God nge tiqi nundogh gadi kin te dob neng.”
Wute 72-pela pu te mune Jisas nde mandi
17 Wute 72-pela pu asi tiqi nundom mo kin te mune Jisas nde mandi. Ni chumbuai ane mandi di Jisas ningg mari, “Yumbui, ququ brequ mune beghi ningg wand mutungu ne. Beghi nu nde nyamb pe ni simbe bidim, di ni beghi ningg wand mutungu.”
18 Di Jisas nari, “Nge Satan wam pu ir nati naghe guqoid. Ni ir naghe kin te nginy tu wam pris naghe kin pugri. 19 Yumbo ninge nungoqi unje rupuqu tuqui segi. Nge nungoqi gre keuq pre. Gre te ghati di tangegamyi nyinge wawo maghe ye, di veri ningg gre buagi nyinge wawo righe ye. 20 Pudi ququ brequ buagi nungoqi ningg wand mutungu ye te ninggne chumbuai wand wayequ; God nungoqi nyamb nginy tu wam ni nde buk pe nuauq pre, pugri bu nungoqi te ningg ei chumbuai wand.”
Jisas God nyamb nindivi viyo
Matyu 11:25-30; 13:16-17
21 Tende puayi Ququ Yuwon Ye gri puq nen di Jisas chumbuai nand di nari, “Wuyi nu yumbo ren puq kuen kin ren nu non asine nei gubiny te yuwon, pugri bu muq puq kuen: Wuyi nge nu nyamb gidivi viyo. Nu wam kin yumbui di tingi kin yumbui. Wute quan nei mamb ye pe nu yumbo ren suqo kuram, di wute wokuandi kin pugri ris ye te oyi nu bei gudiny.
22 “Yumbo buagi ren nge wuyi nge nde si wam nuagh pre. Nge wuti tughe, te kin wuti iri nei namb segi, nge wuyi irine ni nge nei nimbigh. Di nge wuyi ni wuti tughe, te kin wuti iri nei namb segi, nge ni ningg wo irine nge nei gab, di wute nge bei gidiny yawo kuregh di bei gidiny kin tene nei rimb.”
23 Te pre Jisas nikin wute ane ni kinne mas, muq Jisas tindi nondo nikin wute waghine simbe nindim nari, “Wute yumbo nungoqi wuqond kin pugrine ruqond kin te chumbuai rind. 24 Nge nungoqi simbe guduq, yabe chuqo kin propet nganye buagi di king nganye buagi yumbo yumbo nungoqi wuqond kin ren muqond ningg mari, pudi muqond segi, di wand nungoqi wutungu kin te mutungu ningg mari, pudi mutungu segi.”
God ningg lo yumbui nganye kin
Matyu 22:34-40; Mak 12:28-34
25 Muq wuti iri lo quan nganye nei namb ye ni nes newo Jisas pengu nindig. Ni segine Jisas pengu nindig ei nuqond Jisas lo nei bri namb. Ni pugri pengu nand nari, “Tisa, nge pughe sin ken ei otiwo nge kati di God nge neti kowi ni ane pas pas te kin pas ye?”
26 Di Jisas oyi nari, “Lo buk pe pughe gri ur mand? Nu guqod kin lo pughe puq wund?”
27 Di wuti te oyi pugri oyi nand nari, “Lo wuri, ‘Nu Yumbui nunon God te ei nunde umbo pe, ququ pe gri, nei pe di gre pe yawo rang righe.’ Di ‘nu non ghimbi yawo kurany righe kin pugrine wute aye nunde tumo ris kin te yawo rany righe’.” [Lo 6:5; Wkp 19:18]
28 Di Jisas nari, “Nu tuquine oyi guad. Nu pugrine puq yen tedi ghati segi.”
29 Pudi wuti te nei namb kin nari eti Jisas ni nari ni nei segi bu pugri pengu nand. Te ningg bu ni mune nganye pengu nand nari, “Wute tughe nge nde tumo mas kin te ei nge yuwon kuam ye?”
30 Muq Jisas oyi ni oyi nindig nari, “Wuti iri Jerusalem pu nes newo Jeriko naghe no ningg. Ni naghe no no ngimi di wute nyungu kin mait nase, yumbo yumbo di chongo mitangri, di wuti te mi mi rar ori nati pu nase ni mo. 31 Muq tende puayine prist iri mune ngim te ninggne naghe no. Ni no no, wuti te ngimne nase nuqoind, di ni puaq nand ngim dabo sange opu gri no no nar di no. 32 Livai kin iri mune pugrine, ni nandi ngimne tende ni neyi di wuti te nase nuqoind. Di ni dabo sangene puaq nand di no. 33 Samaria ni wute aye kin. Pudi wuti Samaria kin iri mune ngim te ninggne nandi nandi, di wuti mi kin sunyi pe tende ni neyi. Di wuti mi mi rar ori nati pu nase kin te nuqoind di yawo nitong. 34 Di ni nondo wuti te nuqoind, di pend kin pe wel nueng, di wain nueng, di taq nimbig. Pre di neti nowi ni ningg donki pe ni newo, di neri baj ire wute wonji pu mandi di tende mase ye tende neri no, nowi nase, di yeng nuang. 35 Yambgriq ni silva bidi teri nateri, wuti baj pe tende yembe nand ye te neng di simbe nindig nari, ‘Nu wuti nen yeng wang. Nu wet bidi pughe gri pu wuti nen ningg yumbo wong gudig pu te otiwo nge mune gadi di oyi guduw ye’.”
36 Jisas pugri wand nand pre muq wuti te pengu nindig nari, “Wute temi ire pu men, wuti tughe wuti nyungu kin mi ye te ningg wand ire kin pugri?”
37 Muq wuti lo quan nei namb kin te Jisas oyi nindig nari, “Wuti ni yawo nitong kin te.”
Di Jisas ni simbe nindig nari, “Nu yo, te kin pugrine puq yen.”
Jisas Marta Maria teri nde baj pe no
38 Jisas nikin wute ane mo mo, tiqe ire ningg mo mar. Tiqe tende wute ire ni nyamb Marta, ni tende wus. Ni mo tiqe te ningg mo mar, di Marta wute mowi ninde baj pe mo. 39 Marta ni kiqam ire wus, ni nyamb Maria. Maria ni wuso pu Yumbui nde muange tingi wus, ni ningg wand wutungu wutungu. 40 Pudi Marta irene mir wase wuwo wuwo yequ. Ni Jisas ningg wand wutungu yawo kurew, pudi ni yembe kumo wund pugri bu ni Jisas ningg wand oghine wutungu tuqui segi. Di wundi Jisas ningg wuri, “Yumbui, nu guqod nge qam nge si wuri nge ning irine yengu mir wase kawo kawo. Nu te kin nei gubiny o segi? Nu ni simbe nduw ei wundi nge ghav wundigh.”
41 Muq Yumbui ni oyi nunduw nari, “Marta, Marta. Nu yumbo quan nei gubiny, di te ningg quan yivany kuare. 42 Nu yumbo irene ei nei mbuw. Maria ni yumbo te nei wumbuw di wutaqwi pre. Yumbo te yuwon. Muq wute aye yumbo te ninde pu mitaqwi tuqui segi.”
* 10:1 Wute ninge nei mamb kin mari Jisas wute 70-pela pune tiqi nundom mo, 72 segi. Di lain 17 pe pugrine wute 70-pela pune.