2
Kraist beghi ghav nundug ye
Nge wo, nge nungoqi wand ren simbe guduq, ei nungoqi yumbo ur brequ wand segi. Pudi wuti iri yumbo ur brequ nand, te beghi wuti iri nas, te Jisas Kraist, ni God nde rar pe tuqui nganye nas ye. Ni beghi wand ghav nundug ningg wuyi temi wand ye. Ninde gri God beghi yumbo ur brequ yembe bidiny kin te wong nundug, di beghi ningg yumbo ur brequne segi, pudi wute buagi qi pe kin ni yumbo ur brequ te anene.
Beghi ni nari kin pugrine puq pen, tedi beghi segine nei bab beghi nganyene ni nei bibig. Wuti iri nari, “Nge ni nei gibig” pudi ni God nari kin pugrine puq nen segi, tedi ni wandoqi nand di God ningg wand nganyene kin ninde vise segi. Pudi wuti God nari kin pugrine puq nen, tedi God ni wute yawo nirany righe kin yawo te ninde umbo pe bre pu rise. Beghi nei bab beghi ninde pas kin taq pugri: Wuti iri nari ni God nde nas puq nand te ni Jisas nyinge nare kin pugrine ei nyinge nare.
Nge mand nganye, nge lo aye urupui ire ur gidiq segi, pudi lo nungoqi asine wutungu wutungu rindi rindi muq kin tene. Wand asi kin ven te nungoqi wutungu pre kin. Pudi nge mune lo aye urupui ire ur gidiq, di lo wen te pugri: bur kring kuso, di ti nganye te ti nase pre. Ren kin te nungoqi yumbo ur di Kraist ningg yumbo ur ane te bei rind, te pugri nge simbe gad kin te nganyene.
Wuti iri nari ni ti pe nas puq nand, pudi ni wute aye God nei rimbig ye yambu nireny kin ni burpoq pene nas. 10 Wuti pughe ye wute aye God nei rimbig ye yawo nirany righe kin ni ti pe nas. Di ti pe tende nei brequ kin ninge wuti te nei brequ reng yumbo ur brequ nand kin ninge rise segi. 11 Pudi wuti pughe ye wuti aye God nei nimbig ye yambu nireng kin ni burpoq pe nas, di burpoq wabe nyinge nare, ni no kin sunyi te nei namb segi, te pugri bur ninde rar pe kughe di ni rar nat kin tuqui segi.
12 Nge nungoqi wokuandi nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi yumbo ur brequ wand kin te God ni Jisas nde gri nungoqi mai te puaq nand.
13 Nge nungoqi quayi kiyi nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi ni asine yumbo buagi qi pe kin rise segine ni nas kin te nei wumbig pre.
Nge nungoqi ambonye nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi Satan nyinge wowi naghe pre.
Nge nungoqi wokuandi nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi wuyi nei wumbig pre.
14 Nge nungoqi quayi kiyi nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi ni asine yumbo buagi qi pe kin rise segine ni nas kin te nei wumbig pre.
Nge nungoqi ambonye nde nyumo raqe ur gidiq, te pugri nungoqi gre wand, di God ningg wand nungoqi nde vise, di nungoqi Satan nyinge wowi naghe pre.
Yumbo qi pe kin nei pe wawo ris wayequ
15 Qi wen di yumbo ur qi wen kin quan nganye nei pe wawo ris wayequ. Wuti iri yumbo qi pe kin nei pe nawo ris, tedi ni wuyi yawo nirang righe tuqui segi. 16 Te pugri yumbo buagi qi pe kin ni qi pe gri rindi. Yumbo ur ren kin te: Nei brequ isis wute nde umbo pe rise di ni te kin pugrine puq ren yawo kureny kin, yumbo ruqond di riteri yawo kureny kin, di ni yumbo yembe rindiny kin te ningg nikin nyamb rindiri riwo. Yumbo ur ren kin te ni wuyi nde pu rindi segi. 17 Qi di yumbo buagi qi pe kin wute riteri yawo kureny ye ni brequne di pre, pudi wute God nari kin pugrine puq ren ye ni ris ris te kin ris ye.
Kraist ningg veri kin wu wand
18 Wokuandi, ren kin te yumbo buagi prene kin ngeri, di nungoqi wute Yumbui ningg wand simbe mand wutungu kin mari Kraist ningg veri nandi ye. Di muqne wute pugri kin nganye buagi mandi pre. Yumbo pugri kin buqod di nei bab te ngeri muq pre ningg tumo. 19 Wute pugri kin ni beghi nde pu mo, pudi ni beghi te wute nganye segi. Te pugri ni beghi te wute nganye, tedi ni beghi anene pas. Pudi ni pugri mo kin te ni bei mand, ni beghi te wute segi.
20 Pudi Kraist, wuti yuwon nganye kin, ni nungoqi Ququ Yuwon Ye neuq, di nungoqi quan buagine God ningg wand nganyene kin te nei wamb pre. 21 Nge nungoqi God ningg wand nganyene kin te nei wamb segi ye te ningg nyumo raqe ur gidiq segi. Pudi nungoqi wand nganyene kin te nei wamb, di wandoqi kin wand ni wand nganyene kin pe gri vindi segi, pugri bu nge nyumo raqe wen ur gidiq. 22 Wuti pughe ye wandoqi nand ye? Wuti nari Jisas ni Kraist, wuti God naip no wute nate ruwi, segi ye puq nand ye, ni wandoqi nand ye. Wuti pugri kin te ni Kraist ningg veri. Ni wuyi di kuwonyimi temi dob nem di ni ningg wand nutungu yambu nari ye. 23 Wuti kuwonyimi dob neng ye ni wuyi nde si nambu nas ye tuqui segi. Wuti nari kuwonyimi ni Kraist puq nand kinne ni wuyi nde si nambu nas ye tuqui.
24 Nungoqi rar wat yuwon, te pugri wand asi nganye wutungu kin te nungoqi nde visene. Wand te nungoqi nde visene, tedi nungoqi wuyi di kuwonyimi nde si nambu was. 25 Di yumbo beghi nengu puq nand kin te otiwo di beghi pas pas te kin pas ye.
26 Nge nungoqi nde nyumo raqe ur gidiq ei wute nungoqi wandoqi munduq wand nganye kin si ware di yumbo ur brequ wand segi. 27 Pudi nungoqi Ququ Yuwon Ye Kraist nde pu weti nowi ye te nungoqi nde nas, pugri bu wute aye nungoqi wand bei meuq ningg wari tuqui segi. Ququ Yuwon Ye nungoqi yumbo buagi te bei nunduq, di Ququ Yuwon Ye ni nungoqi bei neuq kin te nganyene, ni wandoqi nand segi. Ni simbe nunduq kin pugrine ninde si nambu ei was.
Beghi God ningg wo
28 Di muq wokuandi, nungoqi Kraist nde si nambune was, ei te otiwo ni nandi di ninde rar pe yembu kin tende puayi minyuw pati segi, gre pune yembu.
29 Nungoqi nei wamb Jisas ni yumbo ur tuquine puq nen ye, tedi nungoqi nei wamb te pugri wute buagi yumbo ur tuquine puq ren ye ni God ningg wo ningg ris ye.