6
Beghi God ane yembe bad ye beghi nungoqi simbe buduq, God nikin nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi nde vise pre. Eti nungoqi yumbo ur te bei wand God nikin nei pene nungoqi yuwon nuauq kin te yumbui segi. Te pugri God nari, “Nge nginy kaip no pre kin tendene nge nungoqi wari kin kutungu, nge nungoqi kitaqu wowi yuwon pu was kin nginy tende nge nungoqi ghav guduq.” [Ais 49:8]
Nge nungoqi simbe guduq, muq ven nde puayi te nginy God naip no pre kin te, muq nginy nen te God beghi nitamu powi yuwon pu pas kin nginy.
Pol mai nuqond
Beghi wute beghi yembe ren ningg wand brequ mand kin te yambu pari, pugri bu beghi yumbo ninge wute mitandi di pombri mo maghe kin puq pen segi. Beghi God ningg yembe ye wute ningg yembu pugri bu pripri yumbo ur ren nde pe beghi bei bad beghi wutamu pughe gib bab ye: Beghi gre pu yembu, pripri beghi mai isis buqod, beghi unje rupumu, beghi yuqo piraq. Ni beghi pug mundug, taq mumbumu, veri beghi umbo ker muangu di mandi imb mupumu mondo mandi di quan kumo mari mari, ni beghi puq mengu yembe buid nganye pap, oghine pase segi di oghine mir bad segi. Beghi yumbo ur yuwon nganye bad, nei yuwon ye beghi nde vise, brequne umbo ker pawo segi waghine pas, wute yuwon puany, Ququ Yuwon Ye beghi nde nas, di beghi wute nganyene nganye yawo pirany righe. Beghi wand nganye kinne bir pawo, di God ningg gre beghi nde vise. Beghi si tuan pe di si qaqi pe beghi tuquine nganye pas kin yumbo ur te yeng kin yumbo kin pugri pat rise. Wute ninge beghi nyamb rindivi viyo, ninge beghi nyamb ri vighe viso, ninge beghi chumbuai rundug di ninge beghi wand peq rundug. Wute beghi wute wandoqi bad kin puq rundug, pudi beghi wand nganye kinne simbe bad. Wute ninge riri beghi nganyene aposel segi, pudi wute nganye buagi beghi nei rumbug omo. Wute ninge nei rimb kin beghi pati ningg tumo, pudi segi beghi pasne. God beghi teti nuamu ningg rar ndomu pug mundug, pudi mumbuemu pati segi. 10 Beghi mai pare di te ningg quan nganye ei yivany pare ye pudi segi, beghi chumbuai ane pas. Beghi yumbo segi kin pugri pas, pudi beghi wute nganye buagi puq peny ni yumbo quan rise. Beghi yumbo ninge rise segi nganye kin pugri pas, pudi segi yumbo yumbo buagi beghi te.
11 Korin, beghi mand, beghi wand buagi raqene simbe buduq pre, wand ninge suqo pare segi. Beghi umbo pe nungoqi quan nganye yawo pirauq righe. 12 Beghi nungoqi yawo pirauq righe kin si pare segi, pudi nungoqi oyi beghi yawo wurangu righe kin te yabe si ware yamb tumo pugri bu beghi nungoqi ane umbo irene kuse segi. 13 Muq nge nungoqi nge wo kin pugri di nge nungoqi nuyi kin pugri simbe guduq, nungoqi oyi mune beghi nungoqi quan nganye yawo pirauq righe kin pugrine ei beghi yawo wurangu righe.
Wute God nei rimbig segi kin ane nyinge ware wayequ
14 Nungoqi wute Kraist nei rimbig segi kin ane kise kiqam nganye kin pugri wawo gudo wayequ. Te pugri pughe gri ei yumbo ur tuquine kin lo wand sange rindiny kin yumbo ur ane irepe ruwo gudo? Pughe gri ei ti bur ane irepene rise? 15 Kraist Satan temi umbo ire kuse tuqui bri? Wuti Kraist nei nimbig kin di wuti Kraist nei nimbig segi kin ni temi nei irene vise ye tuqui bri? 16 Pughe gri ei God ningg baj god wandoqi kin baj ane ire pe pawo righe? Te pugri beghi Jisas ningg wute tit te beghi God nas nas te kin nas ye ni ningg baj. Te God nikinne asi simbe nand kin pugri, “Nge ni ane ei pas di ni ane ei nyinge pare ye. Nge ni God ningg kas, di ni nge wute ningg ris.” [Jer 32:38]
17 Pugri bu Yumbui nari,
“Nungoqi ni si ware weyi wi di wo nungoqi nonne was. Yumbo nge God nge nde rar pe puqum rimb kin pe tumo wondo wayequ. Tedi nge nungoqi kitaqu wowi. [Ais 52:11; Ese 20:34,41]
18 Nungoqi nge quayi wo di nyumbueg wo ningg was di nge nungoqi nuyi ningg kas.” [2Sml 7:8,14]
Yumbui Gre Nganye Kin ni pugri puq nand.