11
Aposel wandoqi kin
Nge nei gab kin nungoqi nge rar wuqoind wand ghabe gri gad ye. Nungoqi nge ngiq wundigh. God nungoqi ni ningg wute ninggne ei was ningg quan nganye yeng nuauq ye te kin pugrine nge nungoqi Kraist ningg wute ninggne ei was ningg quan nganye yeng kuauq. Nungoqi nyumbueg ambonye ire asi quayi iri teri rise segi, yuwonne nganye wus kin nge ni wuti iri nde keq wundo di ni ngam ninggne wus ningg wand taq gab pre ye te kin pugri. Nungoqi nyumbueg ambonye te kin pugri nge Kraist ndene kequ wondo ningg. Pudi nungoqi ghati asi Ewa wandoqi nunduw ye te nei wamb. Te ningg bu nge wune gab, eti nungoqi mune te kin pugri: Wute ninge nungoqi wandoqi munduq di nungoqi nei unje mupuq di nungoqi Kraist nganyene di quan nganye yawo wurang righe kin te si ware. Te pugri wute ninge nungoqi nde mondo Jisas aye ningg wand bir mawo di otinde nganye ange waq di wand te watevi yawo nganye kureuq. Te Jisas beghi ni ningg wand bir pawo kin wand te segi. Di nungoqi ququ aye kin weti nowi ningg chumbuai wand, pudi te Ququ asi wetini ye te segi. Di wand yuwon ye aye kin nganye watevi ningg chumbuai wand, pudi wand te beghi nungoqi nde pare bodo ye te kin ane tuqui segi. Wute nungoqi “aposel yumbui” puq wundim kin te ni mari nge yembe ninde nambune, pudi nge nei gab kin nge ninde nambu kas segi. Piyi nge ni kin pugri nge wand bir kawo kin te wute nde yuwon rind segi, pudi nge nei quan vise. Beghi pripri di yumbo ur isis pe beghi nei te nungoqi nde bei bad pre.
Nge ngening nyamb ki vighe viso di God ningg wand yuwon ye nungoqi nde bir kawo ei nungoqi nyamb oyi viyo viso ningg kari, pudi nge nungoqi nde wand bir kawo ye te ningg wong waind ningg kari segi. Nge pugri puq ken kin te nge yumbo ur brequ bri gad? Nge nungoqi nde yembe gad ye te ningg wute Jisas nei rimbig kin tiqe aye kin oyi nge wong rind. Te nge ni wet bidi di yumbo aye te nyungu gidiny kin pugri. Ni nge wong rind ei nge nungoqi ghav guduq ningg yembe gad tuqui. Nge asi godo nungoqi ane pas kin tende puayi nge yumbo segi te nge nungoqi yumbo te ningg pengu guduq di te ningg mai pugri keuq kin te segi. Te pugri nge yumbo segi kin te mand Masedonia pu mandi kin te ni nge yumbo buagi te megh. Nge asine nei gab nge nungoqi yumbo ninge ningg mai keuq segi kin, di segi segine ei ruso ruso otiwo. 10 Kraist ningg wand nganye kin nge nde vise ye tende pe nge kari nungoqi Akaia opu kin wuti iri nge nyamb gidivi viyo kin ven ningg segi puq nindigh tuqui segi. 11 Pughe ningg bu nge yumbo ninge segi ye te ningg nungoqi pengu guduq segi? Nge nungoqi yawo kirauq righe segi bri pengu guduq segi? Te segi. God nei namb nge nungoqi quan nganye yawo kirauq righe. 12 Nge nungoqi nde yumbo segi kin te ningg pengu guduq segi kin te puq ken kenne ei wandoqi kin aposel ninge nikin nyamb mindiri riwo kin di mari wute nde rar pe ni beghi kin pugrine yembe mand ye puq mand kin te ngim imb kuam.
13 Te pugri wute te kin ni aposel wandoqi kin, di ni wute wandoqi mindiny kin yembe ye wute. Wute nde rar pe ni wandoqi mand ni yumbo ur te mare mitinde ei wute riri ni nganyene nganye Kraist ningg aposel bu. 14 Ni puq men ye te beghi puye bad wayequ. Te pugri Satan nikinne mune wute wandoqi nindiny ningg ni yumbo ur te nare nitinde ei ni ti kin angelo kin pugri nas. 15 Pugri bu nikin yembe ye wute ni yumbo ur mare mitinde di yumbo ur tuquine kin yembe ye wute ningg mas, te nungoqi te ningg puye wand wayequ. Otiwo di ni yumbo ur te ningg pughe gri ei oyi nindim di tuqui ye te kin pugrine nganye ei oyi nindim ye.
Pol aposel yembe nand di mai nare ye te ningg simbe nand
16 Mune simbe gad. Wuti iri nge wand ghabe gri gad ye puq nand tuqui segi. Pudi nungoqi wari nge wand ghabe gri gad ye te piyi. Pudi nungoqi ghabe gad rar wuqond kin pugri nge rar wuqoind wand gad, te ei nge mune ni kin pugri nge nyamb musoq gidivi viyo. 17 Nge pugri ngening nyamb gidivi viyo kin ven te nge Yumbui ningg nei pe wand gad segi. Nge ghabe gad kin pugri nganye wand gad. 18 Wute nganye buagi qi pe kin yumbo ur pe nikin nyamb mindiri riwo, nge mune pugrine qi pe kin yumbo ur pe nyamb gidivi viyo ye. 19 Nungoqi wari nungoqi nei quan nganye rise ye, pudi wute nungoqi nde mondo ghabe gri wand mand kin te rar wuqond wand mand wutungu. 20 Nungoqi wute nungoqi nde mandi kin te rar wuqond nungoqi ninde taq pu yequ yembe wand kin pugri puq meuq, nungoqi yumbo yumbo mitaquri, nungoqi puq meuq ninde si nambu was, ni nungoqi nde yumbui ningg mas di nungoqi wokuandi kin pugri was, di nungoqi quenge pe mumbuequ. 21 Nge minyuw kati, nge ni nungoqi puq meuq kin pugri puq keuq kin buid segi.
Di wuti iri nyamb ningg nari nikin yumbo ur ninggne wand buid nap, tedi nge mune pugrine wand buid kap ye. Pudi nge puq gad kin te nge ghabe gad kin pugri bu mune wand gad. 22 Ni Hibru kin bri? Te nge mune Hibru kinne. Ni Israel kin bri? Te nge mune Israel kinne. Ni Abraham ningg kuqo bri? Te nge mune Abraham ningg kuqone. 23 Ni Kraist ningg yembe ye wute bri? Muq nge munene ghabe gad nganye pugri wand gad yamb, nge oyi quan nganye Kraist ningg yembe ye wuti. Nge oyi yembe buid nganye kap, priprine taq maimb, priprine pug mindigh nge manyi gad kin tiq segi, di priprine nganye nge kati yamb tumo. 24 Puayi 5-pela pu wute Juda kin nge yas muagh. Te taq yengu kin puayi ire ire yas mitigh newo 39-pela pu mand, pugri puq megh 5-pela pu mand. 25 Puayi tevi ire pu wute Rom kin nge nyumo kamo pe mi. Puayi ire wute aye nge wet pe mi. Puayi teri ire pu at nge ko kin te bir ris, di ire nge gherim mingi ghiri guboq guboq yengu nginy iri di bur ire. 26 Puayi nganye buagi nge tiqe aye pe ko kin tende nge mai quan kare. Wuye nime riri ruso yamb tumo, wute nyungu kin nge brequ mindigh, ngening wutene Juda nge brequ mindigh, wute Juda segi kin nge brequ mindigh. Nge tiqe yumbui pe kas tende mai kare, di dabo kas kin tende mai kare. Gherim mingi mai guqod, di wute wandoqi mand Jisas nei mimbig kin nge brequ mindigh. 27 Nge yembe kumo nganye gad di yembe gre kin gad bu nge ghimbi yuqo kati. Pripri nge bur yembe gad bu oghine kase segi. Nge mir kuregh di yawo singar kati. Pripri nge oghine mir gad segi, pripri nge uyi buyaq gad pudi sungue kin chongo segi. 28 Di mai nganye buagi aye te simbe gad segi. Di nginy manyi manyi nge pripri wute Jisas nei rimbig kin buagi pughe gri ei puq keny ye te ningg nei gab, di te ningg nge mai pugri kare. 29 Wuti iri Yumbui nei nimbig kin buid omo, te nge mune buid omone. Wuti iri, wuti aye ni puq neng yumbo ur brequ nand, nge te ningg quan nganye umbo ker kawo ye.
30 Wute nge puq megh nge nyamb ei gidiri riwo ye, tedi nge yumbo pughe kin bei rind nge buid segi ye te ningg ei nyamb gidivi viyo. 31 Beghi Yumbui Jisas ningg God di kiyi ni nei namb nge wandoqi gad segi. Beghi priprine ni nyamb ei bidivi viyo viyo te kin rise. 32 Tiqe yumbui Damaskus pe King Aretas ningg gavman kin yumbui ni ami tiqe imb kin ngimrawu pe nawo yemu ei nge mait kase ningg. 33 Pudi wute ninge nge imbi pe mowi kaghe di tiqe vang kin windua pe gri sare pe mi kati ki tingi di gavman kin yumbui te ningg wu kase ko.