28
Pol ni Malta pe nas
Beghi oghine badi jiji pe pi peyi, di beghi putungu mari ailan te ni nyamb Malta. Wute ailan te kin beghi quan nganye yuwon muangu. Muq wuye wundi, di uyi rir pu yeru mong uyi rire, bu ni wase mawo kughe di beghi ningg mari bodo ane wase suqo pap. Pol ni wase muange nare nandi wase pe menare riwo riwo di ghati iri wase pe tende nase pu wase gre nati, di neyi nandi Pol si sawo nirang. Wute ailan te kin ni ghati te ruqoind, Pol nde si pe qungu pu yenu kin te ruqond di ni riri, “Wuti nen wute ninge ni mati pre ye bri. Te piyi ni gherim pe nati segi, pudi muq god wute yumbo ur brequ mand kin oyi brequ nindim ye ni rar nuqoind nas segi ye.” Pudi Pol ni ghati te meneri no wase ir naghe, pudi Pol ni musoq ju yuqo nati segi. Di ni ghimbi mawo pu yemu, ni mari muqdi ni si nare kuyo o no naghe di nati ye. Ni ghimbi mawo yemu nganye, pudi Pol yumbo pugri kin puq reng segi. Muq ni nei aye mimbiq di mari, “Wuti nen god ne iri.”
Qi puch beghi yembu kin te wuti iri ni nyamb Publius ni ailan te kin yumbui ninde qi pe tumone yequ. Wuti nen beghi nitamu ninde baj pe no, di nginy temi iri pu ni beghi sabi nundug yuwon nganye nuangu. Publius ni kiyi num gureg pu nase. Ni ghimbi sungue riping, di umbo wuye nand. Pol ninde nondo, muq God pengu nindig. Pre di ni si Publius kiyi nde ni kuyo, di ni num oghi. Ni pugri puq nen, di wute num kin ailan te kin Pol ndene rindi, di ni sabi nindiny oghi. 10 Pugri bu ni beghi sabi rundug yuwon nganye ruangu di beghi chumbuai rundug kin bei rind ningg yumbo nganye buagi rengu. Otiwo beghi po ningg di beghi yumbo yumbo buagi segi kin te ni beghi rengu, di rire ruso bot pe ruwo ris.
Pol ni no Rom no nar
11 Beghi ailan tende pas, irew teri ire pu pawo pre. Muq beghi bot ire asine nyumurighi yumbui naghe di ni wundi pu ailan pe te yequ ye te pitaqwi. Bot te Aleksandria mingg. Ni nikin ningg god Kastor di Poluks mingg ququ bot kime tende ur mand pu rise. Muq beghi tiqe te si piraq di po. 12 Beghi po Sirakyus, di tende pas nginy temi ire pawo. 13 Pre muq Sirakyus si piraq, po po Regium po par. Yambgriq nyumurighi tamu im gri nandi, di beghi po po yambgriq, di Puteoli po par. 14 Tiqe tende beghi Jisas ningg wute ninge mas buqod. Di ni mari, di beghi ni ane pas, nginy 7-pela pu pawo. Pre, otiwo muq Rom po. 15 Jisas ningg wute Rom kin beghi bodo kin wand mutungu, di beghi ngim mengu righe mandi. Ninge mandi beghi Apius maket pe tende mundomu di ane nyinge pare po. Di po sunyi ire mari wute wonji kin mandi mase kin Baj Temi Ire puq mand ye tende di wute aye mune mandi mundomu. Pol ni nuqond, di ni God chumbuai nindig, muq ni umbo pe gre natevi. 16 Beghi po Rom par po, di gavman Pol ngiq mindig, di ni nikin baj iri ningg nas pudi ni taq pune nas ye pugri bu ami iri ni yeng nuang.
Pol ni wand yuwon ye Rom pe bir nawo
17 Nginy temi ire pu mo pre, muq Pol ni Juda mingg yumbui ngam niram mandi mikur ningg. Ni mandi mikur pre, muq pugri simbe nindim, “Chech buagi, nge beghi bon wute ningg nyamb nyinge kawo vighe ningg yumbo puq ken segi. O beghi bon koku mingg yumbo ur te nyinge kawo righe ningg puq ken segi. Ni nge Jerusalem pe segi taq maimb, di Rom nde mi godo. 18 Rom ni nge wand mutungu nge unje kap segi pu bu ni nge mi kati ningg mari, pugri bu Rom ni nge si meri ko ningg. 19 Pudi Juda ni nge si meri ko kin wand ven mutungu yambu mari, pugri bu nge ngim aye segi. Di nge kari Sisar ni nge wand nutungu. Pudi nge oyi nge ning wute ningg Sisar nde simbe gad segi ye. 20 Wand puate taq ven ninggne qa ngam kirauq wandi. Nungoqi wandi ei nge nungoqi gudouq di wand keuq ningg bu kari. Nge God nei gibig, di yumbo te beghi Israel buagi ghimbi puany kin te ghimbi kuany. Wand puate ven ningg muq sen nen nge nde taq pu nase.”
21 Muq ni simbe mindig mari, “Wuti iri Judia kin beghi nyumo raqe nengu di nu ningg simbe nundug segi. Di beghi bon Juda kinne wuti iri te pu beghi nde nandi, simbe nand o nu nyamb brequ nunduw kin te mune segine. 22 Pudi beghi nu non nde mim pene nganye putungu di nei te budow ningg pari. Te pugri beghi nei bab, tiqe manyi wute buagi nu ningg wute tit, te wute tit Jisas nei rimbig ye, te pripri wand brequ rindiny.” Ni pugri puq mand.
23 Ni nginy iri maip no, muq nginy te ningg wute nganye buagi Pol ni nas kin baj pe tende mandi. Nginy te ningg Pol ni burane ne yenu, ni wand puate bir nuam nuam ruso ruso yuram. Di ni wute God nde si nambu ris kin te kin wand otinde bir nuam. Ni priprine Moses ningg lo di propet ningg wand te simbe nindim. Te ei ni nei mamb ni simbe nand kin te nganyene, ei ni Jisas ne nei mimbig ningg nari.
24 Wute ninge Pol ningg wand mutungu di Jisas nei mimbig, pudi wute ninge Pol wand mutungu segi. 25 Pol ni wand ire simbe nindim, di ni te ningg nei kin kin mamb di mo. Ni wand te simbe nindim kin taq pugri: “God ningg Ququ Yuwon Ye wand nganye kin propet Aisaia nde mim pe beghi bon koku ningg nari,
26 ‘Nu wute tende yo di pugri simbe ndiny: “Nungoqi segine wand wutungu wutungu, pudi wand te puate nei wumbiny tiq segi. Nungoqi segine rar wat wat, pudi yumbo ninge wuqond tiq segi. 27 Te pugri wute ren ni nei imb ruany pre, di ni ange tuq rimbiny, di ni rar chukoq rip pre. Segine eti ni rar pe yumbo ruqond kin tuqui, di ni ange pe wand rutungu kin tuqui, di ni nei pe wand puate nei rimbiny kin tuqui, di ni nei rire ritinde, di nge nde munene rindi, tedi nge ni puq keny di mune yuwon pu ris”.’ [Ais 6:9-10]
28-29 “Pugri pu bu nungoqi segine nei wamb, God ni beghi nitamu powi di yuwon pu pas ye wand ren God wute buagi Juda segi kin nde ni ruso pre. Te ei ni mune wand rutungu.”*
30 Pol ni ber teri nikin baj wong nand kin pe nas, di wute buagi ninde mandi kin te ni yumbo ur yuwon ye bei nindim. 31 Ni wute God nde si nambu ris kin te kin wand bir nuany, di wute beghi Yumbui Jisas Kraist ningg wand bei neny. Di ni wune namb segi quan nganye wand bir nawo, di wuti iri ni segi puq nindig segi.
* 28:28-29 Buk ninge asi kin pe ni wand aye ven jiju mand mari, “Pol ni wand ven nand pre dobu di Juda ni si meri mo. Ni Pol wand ven ningg oyi oyi ker mawo mawo mo.”