26
Pol Agripa nde wand bir nawo
Muq Agripa Pol simbe nindig nari, “Muqdi nu segine nu non ningg wand simbe ghand.”
Muq Pol si nindigi kuyo, muq ni nikin ninggne wand pugri simbe nand:
“King Agripa. Nge nu nde rar pe yengu wand gad di Juda ni nge kotim maind kin wand buagi te oyi gidim kin te nge nde nei pe te quan nganye yuwon rind. Pugri bu nge wand gad ye. Nu beghi Juda beghi pas kin yumbo ur te quan nganye nei guab, di yumbo yumbo buagi beghi nei kin kin bibiny kin te nu nei guab. Pugri bu nu ei nge wand tungu yawo kuregh, nu yambu ghari wayequ.
“Asi nge wone kas kin tende puayine nge pughe gri kas kas rindi rindi muq kin te Juda buagi ni nei mamb. Nge ning nde opune kas di pughe gri kas di Jerusalem pughe gri kas kin te ni nei mamb. Ni nge yabene nei mimbigh ye. Muq ni nikinne simbe mand yawo kurem, segine simbe mand. Ni nge nei mimbigh, asi nge Parisi kin wuti iri. Beghi God yumbui nyamb birag kin yumbo ur te lo quan nganye nei bibiny. Beghi yumbo ur wen Juda aye te God nei mimbig kin yumbo ur te ane tuqui segi, wen quan nganye gre. Di muq nge ren yengu, di ni nge taq maimb ningg mari kin wand puate taq pugri: Nge nei gab God ni asi beghi koku simbe nindim kin yumbo te nganye puq nen ye. Muq nge yumbo te ghimbi kuany. Te ningg bu nge taq yengu. Te yumbo beghi Juda kin wute tit 12-pela pu te pripri burpoq di bogisumb God ane wand mand, di ni God quan nganye yumbui nyamb mirang, di ni yumbo tene ghimbi muany kin te. Muq King Agripa, nge mune pugrine God quan nganye yumbui nyamb girag di yumbo ren ne ghimbi kuany ye te ningg bu Juda ni nge taq maimb ningg mari. Nungoqi wute ninge nei wamb kin wari beghi God wute riti kin mune nindiri riwo kin te nei bibiny wayequ. Te pughe kin ningg nungoqi pugri puq wand?
“Asi nge mune pugrine, nge Jisas Nasaret kin nyamb nyinge kawo vighe ningg quan kumo buid kap. 10 Nge Jerusalem pe te kin puq ken. Prist mingg yumbui nge puq ken kin ngiq mand, di nge God ningg wute nganye buagi taq gab. Di ni wute te babui riti kin ngeri mipiny ruso kin te nge anene ngeri pap ruso. 11 Pripri nge God yumbui nyamb mirang kin baj buagi te ko, di ni unje kap mai isis keny. Nge ni puq keny ei ni Jisas wand brequ rindig ningg kari. Nge ni umbo ker nganye kuany, bu ni piyi tiqe wonji yeru kin tende ruso, pudi nge dobu karu.
12 “Nge God ningg wute brequ gidiny ningg kar ir ir kin tende puayi nge prist mingg yumbui nde nyumo raqe kitaqwi, di ni nge tiqi mundogh Damaskus ko ei ni kitari gadi taq gab ningg. 13 Di king, nge ko ngimi belo kin pugri pe di nginy tu pe gri ti nase riti ri guqod, ni quan nganye ti nase, nginy ti nase kin ni ane tiq segi. Ti wam pu riti ri kin te quan nganye ti nase. Ti te riti ri, nge di wute nge ane nyinge pare kin beghi nde ti nase. 14 Di beghi quan buagine po paghe qi pe pase, di nge mim ire Arameik wand pe wand vind kutungu. Mim te viri, ‘Sol, Sol, pughe kin ningg nu nge pripri unje kuaip kuaip? Nu yumbo muy kin bu nyinge baq gudiny, te nunon ghimbine bu yuqo kueny. Te kin pugrine nu nge unje kuaip ningg, pudi nunon ghimbine bu unje kuap.’
15 “Di nge kari, ‘Yumbui, nu tughe?’
“Di Yumbui ni nari, ‘Nge Jisas, nu pripri nge unje kuaip kuaip. 16 Muq nu yes yewo teti pu yeru. Nge yumbo taq ren ningg bu nu nde raqe ko: Nge gadi nu kaip yo ei nu nge yembe ye wuti ningg ghas. Te ei nu yo yumbo muq guqod ye te kin wand bir ghawo, di yumbo ninge otiwo di nge nu bei guduw kin te kin wand bir ghawo ningg. 17 Muqdi nge nu ghav guduw di nunon wute Juda di wute Juda segi kin nu unje maip segi. Muqdi nge nu tiqi gudow ninde yo, 18 ei ni wand simbe ndiny ningg. Nu ei yo ni rar bure ndiny, di burpoq pe pu ghare tinde ti pe rindi, di Satan ningg gre pe pu ghare tinde God nde rindi. Te ei ni nge nei rimbigh ye te ningg di God ni wand puaq nindiny di God wute ir nawo pre kin te ane ris.’
19 “Pugri bu, King Agripa, nge yumbo ren nginy tu wam pu ruqo nyemb pe pugri guqod kin ni wand dobu ki viso segi. 20 Nge wand bir kawo kin nge wute Damaskus kin pe puate ki righe, pre dobu muq wute Jerusalem kin mune wand bir kuam, dobu di tiqe buagi Judia opu kin, di wute buagi Juda segi kin te mune wand birne kuam. Nge ni wand bir kuam kin taq pugri: ‘Nungoqi nei ware witinde God nde ruso, di nungoqi yumbo ur wand kin te wute nei mare mitinde pre kin yumbo ur te bei wand.’ 21 Nge pugri puq ken ye te ninggne bu Juda ni nge God ningg baj pene yengu, di mait kase, ei mi kati ningg. 22 Pudi God ni nge ghav nindigh nindigh rindi muq, pugri bu nge muq ren yengu, wute buagi nyamb segi kin nyamb kin anene wand bir kuauq. Nge wand aye bir kawo segi. Nge wand ven asi propet di Moses ane yumbo te puq ren puq mand ye te kin wandne bu bir kawo. 23 Ni pugri puq mand, Kraist ni yuqo niraq, di wute buagi asi mati kin te matmat pe masene di ni ye nawo matmat pe pu mune nes newo. Pre, di ni God ni wute Juda kin Juda segi kin ane nate mowi ye te kin wand bir nawo. Di wand te ninde ti kin pugri vise.”
Pol ni Agripa simbe nindig ei ni Jisas nei nimbig
24 Pol ni wand ven kin nand, di Pestus ni quan kumone nganye ngam nare nari, “Pol, nu ghabe guad! Nu nei yumbui nganye kuatevi, bu nu nei yumbui te puq rew bu nu ghabe guad!”
25 Di Pol ni nari, “Yumbui Pestus, nge ghabe gad segi. Nge nganye gad, nge nei yuwon pune vise wand gad. 26 King Agripa ni yumbo buagi ren nei nimbiny pre ye. Te bu nge ni simbe gidig kin wune gab segi. Nge nei gab, yumbo yumbo buagi ren ni nikin ange pe nutungu di rar pe nuqond pre ye. Ni yumbo ren nei nimbiny pre ye. Yumbo ren suqo pu rise segi. 27 King Agripa, nu propet ningg wand nei bu gubiny? Nge nei gab, nu nei gubiny!”
28 Muq Agripa Pol simbe nindig nari, “Pughe gri ei muqne nge nu ningg wand kutungu di nge Kristen ningg kas?”
29 Di Pol ni nari, “Ngeri puayi o dobui te tiqne. Pudi nge God pengu gidig ei nu di wute buagi muq ren was nge wand wutungu kin wen nge kin pugri ei was ningg kari. Pudi sen nge nde si gubuq pe taq pu nase ye nen kin pugri taq mumbuq nge yambu kari.”
30 Pol ni pugri puq nand, di King Agripa nes newo, di gavman ye yumbui te di Bernaisi di wute buagi ni ane ris kin te ane res riwo. 31 Ni rum te si riraq, rum aye pe rir ruso, muq ni kin kin pugri wand rind, “Wuti nen pughe kin unje nap ghari mi nati kin tuqui, o taq pu yenu kin tuqui.”
32 Di Agripa Pestus simbe nindig, “Wuti nen Sisar nde no ei Sisar mune ni wand nutungu ningg nari segi pu, tedi muq nu ni segine si gheri no.”