23
Pol ni Juda mingg lotu kaunsil nde wand bir nawo
Pol ni lotu kaunsil nuqond nare nase nase, muq nari, “Chech buagi, nge umbo pe nei gab nge God nde rar pe yuwonne nyinge kare. Te tene rindi rindi muq, nge musoq ju unje kap guqod segi.”
Ni puq nand, muq prist mingg yumbui mingg yumbui Ananaias ni wute ninge Pol nde tumone yemu kin te simbe nindim Pol mim dang mindig.
Muq Pol Ananaias simbe nindig, “Nu nyumo taq kughe kin pugri! Otiwo di God nu ni. Nu ven kuas kin te nu nge wand tungu nge lo pughe ye gure kuaq nu te kin ei tungu ye, pudi muq nu oyi lo gure kuaq pre. Nu ni simbe gudim mandi di nge mi!”
Muq wute Pol nde tumo yemu kin te mari, “Nu God ningg prist yumbui ni mingg yumbui wand brequ bri gudig qa?”
Di Pol oyi nari, “Chech buagi, wuti nen prist mingg yumbui mingg yumbui ningg nas kin te nge nei gab segi. God ningg buk pe wand ven vise, ‘Nu nunon wute mingg yumbui wand brequ ndig wayequ,’ te nge nei gab.” [Kis 22:28]
Pol nei namb lotu kaunsil kin wute ninge Sadyusi, di ninge Parisi. Ni te kin nei namb di ni kaunsil mingg quan kumone ngam nare nari, “Chech buagi, nge Parisi, nge Parisi iri ningg wo. Wute mati pre di mune mes mewo ye te kin nge nei gab te nganyene, di muq nge te ningg ghimbi kawo. Ni wand puate ven ningg qa nge muq taq maimb ningg.”
Ni wand ven nand, di Parisi mes mewo, Sadyusi ane ker mawo, di wute mikur pu mas kin te bir mawo. Sadyusi ni pripri mari wute mati ngamo pe mawo yemu pre kin mune mes mewo kin tiq segi, di angelo segi, di ququ segi. Pudi Parisi ni mari wute mati ngamo pe mo pre ye otiwo di mune mes mewo ye, di angelo yemu, di ququ yeru. Pugri bu lotu kaunsil ni quan kumone menge map mari mari. Muq wute Moses ningg lo wute bei meny kin ninge ni Parisi opu kin ni mes mewo yemu, mari, “Beghi wuti nen buqoid ye ni unje nap segi. Ni nganyene nganye ququ o angelo iri bri ni wand neng?”
10 Ni quan kumo nganye ker mawo, ami mingg yumbui nyamb kin ni te nuqond di wune namb eti Sadyusi Parisi ane Pol opu opu qo maimb maimb pend nas di nati. Pugri bu ni ami tiqi nundom maghe mo, ei Pol wute mingi yenu pu mait nase meri meyi mi ei mitanyi ami nde baj pe mo.
11 Bur te ningg pend ruso segine bur yengune Yumbui nandi Pol nde tumo yenu di nari, “Nu gre pune yeru. Nu wune ghamb wayequ. Nu nge ningg wand Jerusalem pe gre grene bir kuawo kin pugrine ei Rom pe mune bir ghawo.” Yumbui ni pugri simbe nindig.
Juda ni Pol mi nati ningg wand taq mamb
12 Yambgriq Juda ninge ni irepene mikur, di God nde rar pe wand ire taq mamb. Ni mari, “Beghi muq nganyene nganye ei Pol pi nati. Beghi Pol pi nati segine, tedi beghi mir bad segi di wuye pe segine.” 13 Wute men ni wand ven taq mamb kin ni wute 40-pela pu di mune riwo ruso. 14 Ni prist mingg yumbui di Juda mingg quayi kiyi nde mo di mari, “Beghi God nde rar pe wand ire pugri taq bab: Muq beghi musoq ju mir bad segi segine Pol pi nati, tedi mir bad. 15 Pugri bu muqdi nungoqi ei lotu kaunsil ane ami mingg yumbui nyamb kin nde wand wi viso, wari nungoqi Pol ningg wand mune otinde wutungu ningg. Di beghi yeng pawo pu yembu. Te ei ni Pol mitanyi nungoqi nde mati mi, ni nungoqi nde mandi mandi di beghi Pol ngimine pi nati.”
16 Pudi Pol ni kuqowi wute te ngimi yeng mawo pu mas Pol nandi ei mi nati ningg wand taq mamb kin te nutungu, di ni ami mas kin baj pe te nar no di Pol simbe nindig.
17 Muq Pol ami 100-pela mingg yumbui iri nari nandi di simbe nindig nari, “Nu wo ambonye nen tanyi ami mingg yumbui nyamb kin nde yo. Wo ambonye nen ni wand ninge rise, ni ami mingg yumbui nyamb kin te simbe ninding ningg.” 18 Muq ni Pol kuqowi te nitanyi yumbui nyamb kin tende no di nari, “Pol wuti taq pu yenu kin te nge ningg nari godo di wuti ambonye nen kitanyi nunde gadi ningg nari, pugri bu nge ni nunde kitanyi gadi. Te pugri ni wand ninge rise ni nu simbe nunduw ningg.”
19 Muq ami mingg yumbui nyamb kin te ni si niting kuse nitanyi no nikin irine yenu, muq ni pengu nindig nari, “Nu wand pughe kin nge simbe gudigh ningg?”
20 Di ni simbe nand nari, “Juda ni wand wand mare di mari prangi ei nu ningg mari di nu Pol tanyi lotu kaunsil nde ghondo. Ni wandoqi mand mari nu ni tanyi ninde ghondo ei ni pengu mindig di wand oghine matevi ningg, ni nu pugri ei puamb muaw. 21 Pudi nu ni wand tungu wayequ. Te pugri ni ningg wute ninge mandi ngimi suqo pu yemu di Pol ghimbi muang, nu Pol tanyi ghondo di ngimine mi nati. Wute ngimi suqo pu mas kin te 40-pela di mune so rundo. Ni God nde rar pe te kin wand ire taq mamb pre, ni mari ni mir mand segi di wuye me segi segine ruso ruso Pol mi nati di pre. Ni te ningg sir map pre, di muq nu ni ngiq ndim kin te ninggne ghimbi mawo pu mas.”
22 Muq ami yumbui nyamb kin te wuti ambonye te simbe nindig nari, “Nu wand ven kuare guadi nge simbe gudigh kin ven wute aye simbe ndim wayequ.”
Pol mitanyi gavman kin yumbui Peliks nde Sisaria mo
23 Muq ami yumbui nyamb kin te nikin ami 100-pela kin yumbui temi ngam niram mandi di simbe nindim nari, “Ami ninge watemi ei Sisaria wo ningg sir wap. Ami 200-pela pu watemi, ami hos kin 70-pela pu watemi, ami yir pe yeng mand kin 200-pela pu watemi pu ei muq 9 kilok bur di wo. 24 Pol hos ninge wuping mo, te pu ei ni wutanyi wo di yuwonne no gavman kin yumbui Peliks nde no nar.” 25 Muq ami mingg yumbui nyamb kin ni nyumo raqe ire pugri ur nindiq:
26 “Gavman kin yumbui Peliks, nu yumbui nganye, nge Klodius Lisias nu nyumo raqe ur guduw. Nu yuwon pu ghas. 27 Juda wuti nen mait nase di mi nati yamb tumo. Pudi nge kutungu ni Rom kin wutine, pugri bu nge nge ning ami ane po di ninde si pe pu peti nowi pitanyi badi. 28 Nge ni pughe kin ningg mait nase di mi ningg mari kin wand puate te kutungu ningg kari di kitanyi Juda mingg lotu kaunsil nde kaghe ko. 29 Tende di nge kutungu, beghi ni pi nati o taq baib ye tuqui kin yumbo ninge unje nap segi. Nge pengu gidim di ni nikin lo kin wand ninggne simbe mand, di wand te kin ninde memirang riwo. 30 Dobu di nge kutungu Juda ninge ni mi nati ningg yeng muang muang, pugri bu nge ni tiqi gudog nunde nondo. Nge wute ni kotim maind kin te mune simbe gidim kari ni mondo nunde rar pe ei ni kotim maind.”
31 Ami nikin yumbui nari kin pugrine puq men. Bur te ningg ni Pol meti nowi di burne mitanyi mo mo Antipatris. 32 Yambgriq di ami hos pe mo kin tene si mare ni mitanyi mo di ninge nyinge pe mo kin te mune nikin mas kin baj pe mandi. 33 Wute hos pe kin Pol mitanyi mo Sisaria mitari righe, nyumo raqe te gavman kin yumbui meng, di Pol ninde si pe mi nondo. 34 Gavman kin yumbui ni nyumo raqe te nundoq pre di Pol pengu nindig ni muainde opu kin bri. Ni pengu nindig di nutungu ni Silisia opu kin, 35 di ni simbe nindig nari, “Nge nu wand kutungu ye, wute nu kotim maind kin te mandi muqdi.” Muq ni nari di Pol mitanyi mo king ningg baj pe mowi yenu di yeng muang. Baj te asi King Herot nasne kin tende puayi yembe nindiny ye.