20
Pol Masedonia di Grik opu nar ir
Wand nyeq nyeq kin te pre, muq Pol Jisas ningg wute te nari ninde rindi. Muq ni umbo neny righe ye wand gre ye nganye neny. Ni gre neny kin wand simbe nindiny pre, muq ni si nare ris, di ni Masedonia opu no. Ni tende nar ir, wute God nei rimbig ye wand quan nganye neny, di umbo neny kughe. Ni pugri puq nen nen no no otiwo ni no Grik pe opu no nar. Ni Grik pe nas irew teri ire pu nawo. Pre otiwo ni bot nitaqwi, Siria opu no ningg. Pudi Juda ni mi nati ningg wand taq mamb kin te nutungu, bu ni Siria no segi, di Masedonia grine mune no ningg nei namb. Otiwo Pol ni no ningg, Beria kin wuti iri, ni nyamb Sopater ni Pirus ningg wo, di Tesalonaika kin temi, Aristarkus di Sekundus temi, Gaius Derbe kin, di Timoti, di Esia kin temi Tikikus Tropimus temi, ni Pol anene mo. Wute buagi men ye mawo mo pu Troas beghi ghimbi muangu pu mas. Beghi oyi pasne Juda ni bret yis segi ye me kin wik te wuso pre, dobu muq beghi bot pitaqwi, di Pilipai si piraq paru. Beghi po po nginy temi aye temi ire pu pawo pre muq Troas po par, di ni buqod di anene Troas pe pas nginy 7-pela pu pawo.
Troas pe mas Pol Yutikus mune nindingi newo
Wik ye nginy namba wan tende beghi di wute God ningg wand mutungu kin te ane ire pe pikur ei Yumbui ningg mir bad ningg. Muq Pol yenu wute buagi nde wand bir nawo. Te pugri prangi di ni no ningg, pugri bu muq ni yenu wute nde otinde nganye wand bir nawo nawo ruso ruso bur mingi. Baj bidi beghi pikur pu pas kin tende lam nganye buagi yeru. Muq wo ambonye iri, ni nyamb Yutikus, ni windua pe newo pu nas. Pol wand dobui nand nand ruso ruso ni ruqoi gureg, ruqo nase di puaq ir ni. Ni ir ni kin baj ire tamu vise di ire tende nange vise, muq ni ire nange nganye vise kin te pu ir nati naghe tingi. Di ni maghe mo meti nowi pudi ni nati pre.
10 Muq Pol nati ni, wo ambonye tende wam nase sibraj ni muq nari, “Nungoqi nei kumo wamb wayequ, ni mune urupuine nas.”
11 Pre di Pol mune newo no, bret bir nuaq di quan buagine riq. Pre ni munene wand mand mand mas mas yambgriq. Pend ruso omo pre muq Pol no. 12 Di wuti ambonye te urupuine nas mune nambu mitanyine mo, di ni umbo munene yuwon nganye gud.
Pol Troas si niraq, Miletus no
13 Beghi ye pawo po bot pe pewo, di po Asos. Pudi Pol ni nyinge pe no Asos di te pu ei beghi peti nowi di bot pe peri po ningg. Te asi Pol nikinne pugri puq nand pu bu. Ni nari ni nyinge pene ei no Asos. 14 Pugri bu ni nandi beghi Asos nundomu, muq beghi bot pe peri po Mitilini. 15 Di yambgriq Mitilini pu po po ailan Kios tumo bodo bodo di munene bur, di yambgriq ailan Samos po par. Samos tuqui yembu di munene burpoq rip. Yambgriq di Miletus po par. 16 Pol ni tuqui tedi ni Jerusalem mune no ei tende Pentikos kin ngeri nuqond ningg. Ni Esia opune nas nas nginy quan nawo yambu nari. Ni brequne no ningg bu Epesus puaq bidiq yequ di aye pe gri po, te kin ni asine puq nand pre pu.
Pol ni Epesus mingg wute yumbui si nare mas
17 Beghi badi Miletus tiqe pi peyi di Pol Epesus pe wand ni viso. Ni wute Jisas nei rimbig kin ni quayi kiyi mingg wand ni viso ei ninde mandi ningg. 18 Ni mandi ninde mi meyi di ni simbe nindim nari, “Nungoqi nge asi urupui Esia pe gadi di nungoqi ane pripri pikur pas di nge yumbo ur gad ye te nei wamb ye qa. 19 Nungoqi non gri qa wuqond, pripri Juda ni nge nyamb nyinge muagh vighe ningg wand taq mamb di nge bub wand mindigh, di te ningg nge umbo yivany kare. Pudi nge ngening nyamb ki vighe viso, di nge Yumbui ningg yembene gad. 20 Di nge God nungoqi ghav nunduq ye te kin wand bir kawo ye wune gab segi. Di nungoqi wikur pu was ye tende di nungoqi non baj pe mune nge Jisas ningg wand bei guduq. Te nungoqi nei wamb. 21 Pripri nge Juda di Grik wand bir kuany, di ni nei kirany kitidany God nde viso, di ni beghi Yumbui Jisas ei nei rimbig.
22 “Muq ange wuaq wutungu. Ququ Yuwon Ye nge tiqi nundogh, bu nge Jerusalem ko ye. Nge ko Jerusalem di pughe sin bri regh te nge nei gab segine. 23 Nge nei gab ye taq: Tiqe manyi ko kin te Ququ Yuwon Ye pripri nge pugri simbe nindigh nari, ‘Nu otiwo di taq maimb, di mai nganye buagi ghare.’ 24 Nge nei gab kin nge kati kin wune gab segi. Nge ngim asi nyinge kare kin tene ei mune yembe gad yawo kuregh. Nge Yumbui Jisas nge yembe negh kin te ei omo kawo yawo kuregh. Te yembe God nikin nde nei pene wute yuwon nuany ye te kin wand yuwon ye bir kawo kin te.
25 “Muq nungoqi wutungu. Asi nungoqi nge wuqoind nge nungoqi nde mingi nyinge kare di God ni king ningg nas di yumbo yumbo buagi ninde si nambu rise ye te kin wand bir kawo. Nge nei gab, otiwo di nungoqi quan buagine nge quenge mune wundogh segi. 26-27 Pugri bu nge muq nungoqi simbe guduq: Nge nungoqi God ningg wand bir kuauq kin te kin wune gab segi, nge ni nei buagi te nungoqi nde bir kawo pre. Pugri pu bu nungoqi kin wuti iri ir nati, te nge unje kap segi.
28 “Nungoqi nonne yeng wawo yuwon, di God ningg wute yeng wuany yuwon. Te ningg bu Ququ Yuwon Ye nungoqi nupuqu wo. Di nungoqi wute Jisas nei rimbig kin te sabi wundiny yuwon. God ningg wo wute ren ningg nati pugri bu muq ni God ningg wo ningg ris. Pugri bu nungoqi ni sabi wundiny yuwon. 29 Nge nei gab, muq nge ko pre otiwo di wute ninge nyombui dabo kin pugri nungoqi nde mandi, di nungoqi sipsip kin pugri brequ munduq. 30 Di wute ninge nungoqi non kinne mes mewo, di wandoqi kin wand mand di Jisas ningg wute qo mamb ninde dobu ruru. 31 Te ningg nungoqi yeng wawo yuwon. Nungoqi nei wamb, ber teri ire pu bogisumb di burpoq nge nungoqi nei gidivi viyo kin te kin ningg kring ko segi. Nge pripri ngam giji wuye rar pe ritiri ri nungoqi keuq war. Te ei nei wumbiny.
32 “Muq nge nungoqi God nde si pe kuaqu was, di nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin wand yuwon ye pe was. Wand ven segine nungoqi gre reuq, di wand ven segine nungoqi yumbo yumbo yuwon ye buagi God nikin wute ir nawo pre kin neny ye te reuq. 33 Nge musoq ju wuti iri ningg silva di gol di chongo ningg buyaq gad segi. 34 Nungoqi non gri qa nge wuqoind nge si yembe gud wet bidi kateri pu bu nge yumbo pughe segi di nge ningg wet bidi pene kateri, di nge ningg wute yumbo segi di ni mune ghav gidim. 35 Nge yumbo buagi puq ken kin te nge nungoqi bei guduq, beghi yembe buid pap ei beghi wute ninge yembe mand tiq segi kin te ghav bidim kin tuqui. Beghi beghi bon Yumbui Jisas ni wand ven puq nand ye ven ei nei bibiny. Ni nari, ‘Wute yumbo wute aye mem ye te kin chumbuai yumbui nganye, muq wute yumbo wute aye nde pu materi kin te chumbuai yumbui nganye segi’.”
36 Pol ni wand ven nand pre, muq ni sungomyu nisir, di wute ni wand nem kin te buagi anene sungomyu misir di God ane wand mand. 37-38 Pol ni mining nari, “Otiwo di nungoqi quan buagine nge quenge mune wundogh segi.” Ni puq nand di ni quan nganye yawo mutong. Ni God ane wand mand pre, muq ni quan buagine quanji mand, di Pol mait nase, song mireng. Te ni Pol nari otiwo ni mune nandi quenge mundog tuqui segi. Te ningg bu ni quan nganye yawo mutong di quanji mindig di mitanyi mo bot pe si meri.