2
God ningg Ququ Yuwon Ye nati ni
Nginy iri Pentikos puq mindig kin te ningg ni buagi ane irepene rikur pu ris. Muq brequne nganye qurur yumbui wam pu rindi di wute buagi baj tende ris kin quan buagine qurur te rutungu. Qurur te nyumurighi yumbui naghe kin qurur pugri. Muq ni yumbo ninge wase nyungu kin pugri ruqond. Di yumbo te bir puch puch wute buagi te yeru kin ire ire ninde wam rise. Di God ningg Ququ Yuwon Ye Jisas ningg wute nde bre. Muq ni nei neny di ni segine wand tuan isis rind.
Juda ninge kantri buagi aye pe mas kin mandi pu Jerusalem mas, wute te ni pripri God ningg wand mutungu ye. Qurur nyumurighi yumbui kin pugri mutungu, di wute buagi rindi rikur. Muq wute buagi kin kin rutungu Jisas ningg wute ni nikin nde wand tuan pene nganye wand mand. Muq ni puye rind, di ni nei kumo rimb. Ni riri, “Pughe sin ren? Wute buagi men wand mand kin men ni Galili opu kinne. Pughe gri qa te beghi wutamu manyi ire ire bon wand tuanne nganye putungu, beghi bon wuyi moyu nde mim pe putungu kin pugri nganye? Beghi kantri bon bonne badi. Beghi ninge Partia di Media di Elam kin, muq wute ninge Mesopotemia kin, di Judia di Kapadosia, di Pontus di Esia kin, 10 di Prigia di Pampilia, di Isip di beghi ninge kantri Libia Sairini tumo yequ ye te kin, di wute ninge Rom pu badi ren pas. 11 Beghi Juda di wute aye kin ninge ane Juda mingg yumbo ur te pitaqwi, di Krit di Arebia, beghi quan buagine putungu. God ni yembe yumbui nand kin te kin wand beghi bon wand tuan pene nganye simbe mand.” 12 Muq quan buagine puye mand di ni nei kumo mamb. Di kin kin pugri wand mand mari, “Yumbo ren pughe gri ate?”
13 Pudi ninge perei mand mari, “Ni wain quan nganye me, bu ngawu ghabe rind.”
Pita wand bir nawo
14 Pudi Pita ni 11-pela pu te ane yemu di ni quan kumone ngam nare di pugri simbe nand, “Nungoqi Juda di nungoqi wute buagi wandi pu Jerusalem was kin te nungoqi nge nde ange waq, wand ven wutungu ei yumbo ren nei wamb. 15 Nungoqi nei wamb kin di wute men ngawu ghabe rindim. Segi. Muq 9 kilok burane, bu muq wain pe segine. 16 Propet Joel God ningg wand simbe nand ye ni yabe yumbo ren ningg qa puq nand:
17 God ni nari, ‘Otiwo ngeri muq pas kin ren pre ningg tumo di nge ningg Ququ te wute buagi keny ye. Di nungoqi quayi wo di nyumbueg wo ane propet kin pugri wand bir ruwo. Di nge nungoqi wo ambonye ruqo nyemb pe pugri yumbo isis bei gidim, di nungoqi wute gang te nge ruqo nyemb nganye kem. 18 Tende puayi di nge ningg Ququ Yuwon Ye ningg gre nge ningg yembe ye quayi di yembe ye nyumbueg keny, te ei ni propet kin pugri wand bir ruwo. 19-20 Di nge nginy tu wam yumbo ur aye kin yembe gidiny, di nge nginy kitindi no burpoq nap, di irew kitindaq wuso yavi kin pugri ambo wuyo. Di nge tingi qi pe yumbo ur gre ye aye yembe gidiny. Yavi di wase di wasebo yumbui nganye ei ris. Muq tende dobu di Yumbui nandi kin nginy. Ni nandi kin nginy te di yumbui nganye. 21 Di wute Yumbui munene nateri ningg riri, tedi Yumbui ghav nindiny di ni ni ningg wute ris.’ [Jol 2:28-32]
22 “Wute Israel kin, nungoqi wand ven wutungu. Nge Jisas Nasaret kin ningg simbe guduq yamb. Nungoqi non gri qa yumbo ur gre ye di yumbo ur God gri Jisas nde si pe nungoqi nde mingi puq nen ye wuqond. Ni puq nen ei nungoqi nei wamb God ni Jisas tiqi nundog nandi. 23 Asine God ni nei namb di wand taq namb pre, bu wuti nen nungoqi nde si pe nowi nas. Di wute brequ nde si pe nungoqi kruse pe qungu wi nati. 24 Pudi matmat wuit nase gre pu nase tiq segi, bu God wuti nen mune nindingi newo. Ni nati kin yuqo brequ buagi te mune puaq nindig. 25 Yabe nganye Devit mune Jisas ningg pugri puq nand:
Nge pripri Yumbui guqoid nge nde tumone nganye nas. Ni nge nde tumo nas, pugri bu nge yumbo ninge ningg wune gab segi. 26 Pugri bu nge umbo chumbuai nganye gud, di nge wand chumbuai kin simbe gad. Nge ningne yumbo yuwon kin ghimbi kuany. 27 Muq nu nge ququ mati kin tiqe pe si kueri nas segi. Di nge nunon wuti yuwon ye si kueri matmat pe kase sigh gab segi. 28 Nu nge yuwon pu kas kin ngim bei gudigh pre. Muqdi nu nge temu pas, di te kin ningg di nge quan nganye chumbuai gad. [Sng 16:8-11]
29 “Chech buagi, nge beghi koku Devit ningg oghi pune simbe guduq ningg. Ni nati pre, di ngamo mowi. Di ni ngamo beghi nde mingine yequ yequ rindi rindi muq. 30 Pudi Devit ni propet, bu ni nei namb God ni pugri puq nand nari, ‘Otiwo nu nuqo dobu iri si gubog, di ni nu kin pugrine king ningg nas.’ [Sng 132:11]
31 Asi Devit ni God otiwo yumbo puq nen kin nuqond pre, di nari otiwo di Kraist mune nes newo. Ni nari, God ni mati kin tiqe pe si neri nase tiq segi. Di ni ghimbi sigh rimb tiq segi. 32 Muq Jisas te God nindingi newo pre. Beghi quan buagine ni buqoid pre, muq beghi simbe buduq. 33 Muq God ni nitanyi wam newo no, di ninde si tuan pe nas pre. Wuyi ni Ququ Yuwon Ye neng pre, te asi ni neng puq nand kin pugrine. Pugri bu muq Ququ te kin nengu pre, di nungoqi wuqond di wutungu. 34 Jisas ni puq nen kin te asi Devit wand nand kin te ane tuquine. Devit wam newo no segi, pudi ni kin oyine nari, Yumbui ni nge yumbui pugri simbe nindig nari, ‘Nu nge nde si tuan pe ghas ruso ruso 35 nge nu veri nu nyinge yi viyo kin komboiq woju ningg kawo mas.’ [Sng 110:1]
36 “Pugri pu bu nungoqi wute Israel kin wand ven ei wutungu yuwon. Jisas nen nungoqi kruse pe qungu wi nati ye te muq God ni yumbui ningg nowi nas, di Kraist ningg nas.” Pita pugri wand nand.
Wute nganye buagi ni umbo pe chumbuai rind di wuye map
37 Ni Pita wand ven simbe nand kin te rutungu, muq ni wand ven ningg umbo pe quan nganye yivany rire. Di ni Pita di aposel aye te ane pugri simbe rindim, “Chech buagi, muqdi beghi pughe sin ei pen?”
38 Muq Pita ni simbe nindiny nari, “Nungoqi wutaqu manyi ire ire nei ware tinde, di Jisas Kraist nde nyamb pe wuye pupuqu, tedi God nungoqi yumbo ur brequ wand kin wand puaq nunduq. Nungoqi pugri puq wen, tedi God nikin Ququ Yuwon Ye nungoqi neuq. 39 Yumbui ni beghi God, di ni asine puq nand pre, nari ni wute ninge ngam nirany rindi kin te Ququ Yuwon Ye neny ningg nari. Pugri ni Ququ Yuwon Ye neuq ningg nari, di nungoqi wo neny puq nand, di wute ninge wonji ris kin te neny puq nand.”
40 Di Pita ni wand aye nganye buagi pe wu wand nindiny, di ni quan kumo nganye pugri simbe nindiny nari, “Nei wamb yuwon: Eti nungoqi wute brequ kin te anene yuqo neuq.”
41 Pugri bu wute ninge Pita ningg wand oghine matevi, di ni wuye map. Nginy te ningg wute 3 tausen kin pugri ni Pita ningg wand rutungu rindi asi ye te ane rikur.
Wute urupui God nde si nambu mas kin ni yumbo ur yuwon
42 Di ni aposel wand bei meny kin te rutungu ningg buid nganye rip, di ni umbo ire kuse, di ire pe mir rind, di anene God ane wand. 43 God ni aposel nde si pe yumbo ur gre kin yembe nindiny, bu wute buagi wune rimb. 44 Muq wute buagi Kraist nei rimbig ye te ire pene ris. Muq ni nei rimb ni te yumbo sir buagi te wute God nei rimbig ye te anene ye. 45 Ni pripri qi puch o yumbo yumbo ni ningg riteri, wute aye rem wong mand. Di ni wet bidi te kin riteri, di wute buagi mir o yumbo yumbo segi kin te ire ire reny. 46 Ni quan buagine umbo ire kuse, di nginy manyi manyi God ningg baj pe ruso. Di ni umbo irene kuse, ni chumbuai rind, di oyi oyi kimand nde baj pe ruso ane ire pe mir rind. 47 Pripri ni God nyamb rindivi viyo, di wute buagi ni yuwon ruany. Nginy manyi manyi Yumbui wute ire ire mune nate ruwi, di ni rindi wute asi God ningg wand rutungu kin te ane rikur.