16
Timoti ni Pol Sailas ane mo
Pol ni no Derbe di te pu mune no Listra. Tiqe tende Jisas ningg wuti iri tende nas, ni nyamb Timoti. Ni kumo Jisas nei wumbig kin, di ni Juda kin. Pudi ni kiyi Grik kin. Jisas ningg wute buagi Listra di Aikoniam kin ni Timoti chumbuai rindig ye. Timoti ni wuti yuwon ye. Pol ni nari Timoti ni ane ei mo, pugri bu ni neti nowi, ghimbi dugu chongo pend nuang. Te pugri ni nei namb kin nari, Juda ni yumbo ur ren kin yembe mindiny ye, di Juda buagi tende mas kin ni nei mamb Timoti kiyi ni wuti Grik kin. Ni nyinge mare, tiqe manyi mo kin ni wand asi aposel di wute Jisas nei mimbig kin quayi kiyi asi Jerusalem pe wand taq mamb ye te kin wand wute Jisas nei rimbig ye ni simbe mindiny. Ni mari, “Nungoqi ren kin ei puq wen.” Pugri bu wute buagi Jisas nei rimbig kin quan nganye gre rind, di nginy manyi manyi wute nganye buagi aye urupui Jisas nei rimbig di rindi ane rikur.
Pol Masedonia kin wuti iri nuqoind
Ni Esia opu mo wand bir mawo ningg, pudi Ququ Yuwon Ye ni tende wand bir mawo ye segi puq nand. Di ni Prigia opu Galesia opu mingi tende nyinge mare mo. Ni mo, Misia mingg ngase pe mo, muq Bitinia opu mar mo ningg, pudi Jisas ningg Ququ ni simbe nindim ei tende mar mo segi. Pugri bu ni Misia opu nyinge mare mandi mandi Misia dob mew di mandi Troas. Bur ire gug Pol ni rar kinne ri righe ruso ruqo nyemb pe pugri wuti iri Masedonia kin nuqoind, ni pugri simbe nindig nari, “Muqdi nu gherim te bir ghawo ghandi Masedonia, ei beghi ghav ndug.” 10 Pol ni yumbo te ruqo nyemb pe pugri nuqond pre, muq beghi brequne sir pap di Masedonia po kin ngim meri pat. Beghi nei bab, God beghi ningg nari po ei tende wand yuwon ye bir pawo.
Lidia ni God ningg wand wutungu
11 Pugri bu beghi Troas pu bot pe pewo po Samotres paghe po. Yambgriq mune te pu bot pitaqwi po Neapolis paghe po. 12 Muq beghi tiqe te si piraq, di nyinge pare po Pilipai par po. Yabe chuqo Rom mingg gavman tiqe te yembe munduw, di Masedonia opu puch ire pe tiqe te yumbui. Beghi tende pas, nginy ninge pugri pawo pre, 13 di Sabat kin nginy tende beghi po wuye ambri iri tiqe ye vang dodi pe tumo nase pe tende po. Beghi nei bab kin wute pripri rikur God ane wand kin sunyi tende vise. Di wuye ambri tende beghi buqod, nyumbueg ninge tende rikur pu ris di beghi po ane pas wand bad. 14 Wute ire ni ane ris di beghi wand rutungu kin ni nyamb Lidia. Ni tiqe Taiataira kin, di ni chongo ambo ye te rang wumb, di wute ninge mandi wong mand ye. Te ni kun wet bidi yembe. Ni Juda segi pudi ni yabene God yumbui nyamb wurang ye. Muq Yumbui ni nei bir nuaw, di Pol wand nand kin te wutungu yawo kurew. 15 Muq ni di wute ni ane baj ire pe ris ye ane wuye pap. Ni wuye pipiq pre muq ni beghi simbe wundug wuri, “Muq nungoqi nei wamb kin nge Yumbui nei gibig ye, tedi nungoqi wandi nge nde baj pe was.” Ni quan nganye buid wup bu beghi bodo ninde pas.
Pol Sailas temi Pilipai pe taq yemu
16 Nginy iri ningg beghi God ane wand kin sunyi pe tende po, muq nyumbueg wute aye nde taq pu yequ yembe wund kin ire beghi wundomu. Nyumbueg ambonye te ququ brequ ninde yenu, di otiwo yumbo pughe kin puq ren ye te ningg simbe wund ye. Nyumbueg ambonye te ni ququ te pengu wundig, di ni otiwo kin yumbo te simbe nunduw, di ni wute wand te simbe wundim, di ni oyi wet bidi mew. Muq ni wet bidi wuteri nikin yumbui te wem. Pugri bu nyumbueg te nikin yumbui ni pripri wet bidi quan nganye materi. 17 Muq nyumbueg ambonye te beghi nde dobu wuwi, di ni priprine pugri quan kumone wuri, “Wute men God wam nas kin ni ningg yembe mand ye. Ni otiwo nungoqi God mune nitaqu wowi ye wand simbe mand ye.”
18 Nginy quan nyumbueg te pugri wuri wuri, muq Pol ni nutungu nutungu si yavi nati, di ni tindi nondo ququ brequ te simbe nindig nari, “Nge Jisas Kraist nde nyamb pe kari, nu nyumbueg te si raq di yo.” Muq brequne ququ brequ te nyumbueg te si niraq, wu nase no.
19 Muq nyumbueg ambonye te nikin yumbui te muqond ququ brequ te ni si niraq no pre. Pugri bu ni nei mamb nyumbueg te mune wand suqo pu vise kin te simbe wund tuqui segi, di ni wet bidi mune materi tuqui segi. Pugri bu ni Pol Sailas temi mat mase, mitami mo, maket pe rar ngimi muq wute nyamb kin te mem. 20 Di ni temi wute kot mutungu kin pe mitami mo di pugri wandoqi mindim mari, “Wute temi men Juda kin. Ni beghi tiqe wen kin wute mai meny. 21 Beghi Rom opu beghi yumbo ur te dob peny kin te ni temi wand te kin bir mawo.”
22 Wute ni mune pugrine puq rind, bu wute kot mutungu kin mari di ni chongo bure mindim, kande pe mi. 23 Ni kande pe mi pre, muq ni taq mamb. Muq ni wuti iri kalabus baj pe yeng nawo kin simbe mindig, ei ni yeng nuam yuwon.
24 Wuti yeng nawo kin ni wand te nutungu, di ni temi nate mowi, rum ire te wur wuso nganye yequ kin tende ni mar mo, muq ni palang puayi pe bi nand mo, nyinge taq nimbim.
25 Burpoq mingi Pol Sailas temi God ane wand mand di yuwo mindig mindig, di wute ninge taq pune yemu kin te ni mas mutungu mutungu. 26 Muq brequne wariqo yumbui naghe di opu kalabus baj pe yuwod buagi te tit rip, di opu dodi buagi te kinne bi omo, muq wute taq pu yemu kin buagi sen si pe taq mimbim kin te kinne bure.
27 Wuti kalabus baj pe yeng nawo kin ni ruqo nase pu nes newo nuqond ngimrawu buagi te kinne bi omo, di ni nei nimbiq nari wute taq kin wu mase mo pre bri. Pugri nei nimbiq di si nawo righe nikin mame dobui neti nowi nikin ghimbi baq nindiny ei nati ningg pune 28 Pol brequne quan kumone nari, “Nu nu nonne ghimbi unje ghap ghawo yeru. Beghi wu pase po segi. Beghi quan buagine ven yembu!”
29 Muq wuti kalabus baj yeng nawo kin ni soi ningg nari di soi miraq mandi. Ni wune namb ngape buyaq rindig omo, di vig namb Pol Sailas temi yemu pene neyi ni muange gure nawo. 30 Pre muq nitami raqe nar no, muq ni nari, “Nu tequ nge yumbui. Nge pughe sin ken ei God nge mune neti kowi?”
31 Muq ni pugri simbe mindig mari, “Nu beghi Yumbui Jisas irine nei mbig, tedi God nu di wute nu ane baj ire pe was kin buagi ane nitaqu wowi, di nungoqi ni te.” 32 Muq ni Pol Sailas temi nitami ninde baj pe mo, muq Pol Sailas temi Yumbui ningg wand te ni di wute nikin ane baj ire pe ris kin pe simbe mand. 33 Bur te gug ni kande pe yas muam kin waserar te wuye nipim, pre muq ni di nikin baj ire ane wuye map. 34 Di ni Pol Sailas temi nitami baj pe nar no, di ni mir nem. Muq ni di nikin baj ire ane God nei rimbig di quan nganye chumbuai rind.
35 Yambgriq muq wute kot mutungu kin nikin polis ninge tiqi mundom mandi, muq wuti kalabus baj pe yeng nawo kin ni simbe mindig mari, “Muqdi nu wute temi te si ghare mo.”
36 Muq wuti te nandi, Pol simbe nindig nari, “Wute kot mutungu kin mari, nu Sailas tequ muqdi si pirauq wo. Pugri bu nungoqi tequ taq yequ kin prene. Tequ wo di umbo yuwonne rise was.”
37 Pudi Pol ni polis te simbe nindim nari, “Beghi wutamu Rom kinne, pudi wute kot mutungu kin ni beghi kot mutungu segine muq rar ngimi kande pe mumbuemu di taq mumbumu. Ni puq men kin te ni Rom mingg lo gure muaq. Pudi muq beghi suqo grine si miramu peyi pi po tuqui segi. Muq ni nikinne mandi di beghi mitamu mar mo.”
38 Polis ni mo wute kot mutungu kin simbe mindim mari, “Ni temi Rom kinne.” Pugri bu ni wune mamb. 39 Di ni mo mune yawo mutom ye wand te simbe mindim, di sabi mindim pre, muq mitami mar mo di waghine simbe mindim ni ngiq mand ei tiqe te si miraq aye pe mo ningg.
40 Pudi Pol Sailas temi kalabus baj pe pu meyi mi di Lidia nde baj pe mo. Di ni temi Jisas ningg wute tende ris muqond, di ni umbo meny kughe pre, muq ni aye pe mo.