14
Pol Barnabas temi Aikoniam yembe mand
Aikoniam pe ni temi mune pugrine puq men. Ni Juda God yumbui nyamb mirang kin baj pe mar mo, wand bir mawo. Ni wand bir mawo, Juda di Grik kin nganye buagi rutungu rutungu ruso ruso yuwon rind, muq ni God nei rimbig. Pudi Juda ninge Jisas nei rimbig segi ye ni wute ninge Juda segi kin nei reny, di Juda segi kin ni Jisas ningg wute umbo ker ruany. Pugri bu ni Aikoniam mas nginy quan nganye mawo. Ni Yumbui ningg wand raqene bir mawo ni wune mamb segi, di Yumbui ni ghav nindim ni gre nem, di ni temi yumbo ur gre ye isis mand. Wute buagi ni temi yumbo ur gre ye isis mand kin te ruqond, di ni temi Yumbui nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin wand simbe mand kin te ni riri te nganyene. Pudi wute tiqe te kin ni bir ruwo, ninge Juda ane opu rise Jisas nei rimbig segi, di ninge Jisas ningg aposel ninde opu rise Jisas nei rimbig.
Dobu pu muq wute Juda segi kin di Juda kin di Juda mingg wute nyamb kin ni mes mewo, ei Pol Barnabas temi brequ mindim di wet nyaw pe mi mati ningg mari. Pol Barnabas temi te mutungu, mes mewo wu mase mo tiqe teri Likonia opu yeru kin, ni nyamb Listra di aye te ni nyamb Derbe, di tiqe woju tende opu yeru kin tende mo. Muq temi tiqe tende Jisas ningg wand yuwon ye bir mawo.
Temi Listra di Derbe opu yembe mand
Listra opu tende wuti iri nyinge gre vind segi ye ni tende nas. Ni musoq ju nyinge nare no segi. Yabene ni kumo nde umbo pene nase, ni nyinge pugrine vise kumo wuri wundi. Ni Pol ni God ningg wand te bir nawo kin te nutungu nutungu nas. Pol rar neq wundo ni nuqoind di ni nuqond ni God nei nimbig ye te ningg di ni nyinge oghi kin tuqui. 10 Di ni quan kumone pugri nari, “Nu yes yewo, teti pu yeru.” Muq wuti te brequne nes newo, di opu nyinge nare.
11 Wute buagi ruqond Pol ni yembe gre ye nand, bu wute buagi anene ni Likonia mingg wand tuan pe pugri riri, “God ninge tinde mo wute mase, muq beghi nde mati mi.” Ni nikin wandoqi kin god te ningg puq rind. 12 Muq ni Barnabas Sus puq rindig. Di Pol ni wand simbe nand kin bu ni Hermes puq rindig.* 13 Nikin wandoqi kin god Sus ni ningg yumboyi baj te tiqe vang tumone wuse. Wandoqi kin god Sus te ni ningg prist te ni kau nitami nandi, di ambomawi ninge nare tiqe vang ngimrawu nandi, muq ni wute te ane Pol Barnabas temi god kin pugri mir ruam di yumbui nyamb riram ningg.
14 Pudi aposel Barnabas Pol temi wand te mutungu ni pugri puq ren ningg, di ni umbo brequ kuse di ni nikin chongo te bir mawo, vig mamb mo wute buagi yeru pe mingine yemu, muq pugri mari, 15 “Nungoqi wutaqu, nungoqi pughe kin ningg beghi mir wangu? Beghi temu nungoqi kin pugri, beghi wutamu ne. Beghi temu wand yuwon ye bir pawo ei nungoqi wandoqi kin yumbo ur ren si ware, ei God iri nas nas te kin nas ye tene nei wumbig. Ni nginy tu di gherim di qi di yumbo yumbo buagi tende rise kin nine yembe nindiny. 16 Asi God ni wute buagi rar nuqond nikin nei pe ris. 17 Pudi ni suqo nganye no segi. Ni raqe no ningg bu ni yumbo ur yuwon ye nand. Ni wuye neuq di wam pu wundi, di ni nungoqi mir wi righe ni sabi nindiny mir te ruwi. Ni nungoqi mir te neuq, di nungoqi yawo ware righe.” 18 Ni temi wand ren kin pe wute mir ruam kin te ni segi puq mindiny, pudi ni buid rip. Muq ni temi segi puq nganye mand, di ni mir ruam segi.
19 Muq Juda ninge Aikoniam di Antiok opu pu mandi di ni wute te nei brequ ye meny, bu ni Pol wet nyaw pe mi. Muq ni tiqe vang pe pu qo maimb meri raqe mar mo. Ni riri Pol nati pre bri. 20 Dobu pu muq Jisas ningg wute rindi ninde rikur, muq Pol mune nes newo tiqe mune nar no. Yambgriq muq Barnabas temi Derbe mo.
Pol Barnabas temi mune Antiok mo
21 Pol Barnabas temi Derbe opu wand yuwon ye bir mawo di wute nganye buagi Jisas ningg wute ningg ris. Pre muq mune mandi Listra, Aikoniam di Antiok. 22 Ni temi Jisas ningg wute umbo meny kughe ei ni God nei rimbig kin nei te si rire segi ningg ni quan kumone pugri simbe mindiny mari, “Nungoqi God nei wumbig gre. Beghi par po God nde si nambu pas ningg pari, tedi muq beghi mai quan nganye pare kin ngim tende nyinge pare, tedi beghi God nde si nambu pas kin tuqui.” 23 Muq ni temi mir uny mas di God ane wand mand ei Jisas nei rimbig kin wute tit manyi kin quayi kiyi map mo. Quayi kiyi men Yumbui nde nei mundub ye, muq Barnabas Pol temi ni Yumbui nde si pe mi mondo.
24 Ni temi Pisidia opu mar ir pre, muq Pampilia opu mune mandi. 25 Ni mo Perga pe God ningg wand bir mawo, pre di maghe mo Atalia. 26 Atalia pu bot ire mitaqwi Antiok mo. Tiqe tende asi wute God ane wand rind, ei Barnabas Pol temi God nde si pe ri mondo ei God ni temi yuwon nuam ei ni God ningg yembe mand kin tuqui. Muq ni temi yembe te pre mand pre muq Antiok mune mandi.
27 Ni mandi Antiok mitari righe di ni wute Jisas nei rimbig kin irepe mirur, muq ni temi God ni yumbo yumbo ninde yembe nindiny kin te simbe mindiny. Ni mari, “God ni wute tit Juda segi kin nei neny bu muq ni God irine nei rimbig.” 28 Di ni temi nginy quan pugri Jisas ningg wute ane ris.
* 14:12 Sus nyamb te wute Grik kin ni mingg wandoqi kin god iri ni nyamb, di Hermes nyamb te mune pugrine ni wandoqi kin god iri ni nyamb.