12
Herot Jems ni nati, Pita taq naimb
Tende puayi King Herot nari di wute ninge Jisas nei rimbig kin te unje map mai isis meny ningg mat rise. Ni Jems Jon ni kise mame dobui pe mi nati. Ni nuqond ni Jems mi nati ye te ningg Juda ni chumbuai mand, di ni nari di Pita mune taq maimb. Herot ni Juda bret yis segi ye mir mawo kin tende puayi ni Pita Jems temi pugri puq nem. Ni Pita nait nase pre, muq ni taq naimb. Muq ami tit teri aye teri pu yeru, di ami tit ire ire ami temi aye temi pu. Ami men Pita yeng muang pu yemu. Herot ni nei namb kin nari otiwo wute buagi ni God asi Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny pre, muqdi ni Pita ni neyi ni wute buagi nde rar pene ei kot nand. Pugri bu Pita ni taq pune yenu di ami buagi yeng muang yuwon. Pudi wute Jisas nei rimbig kin te ni God pengu rindig rindig ei God ni ghav nindig.
Pita taq pu yenu, angelo ni neyi ni
Prangi di Herot Pita nitanyi kot pe no ye. Pudi pend ruso segine, bur te ningg ami opu opu mase muq Pita mingine nase. Ni sen temi pe si taq mimbig, di sen iri si opu kin ami iri nait nase, di sen opu kin ami aye nait nase. Muq ami ninge ngimrawu yeng mawo pu yemu. Muq brequne Yumbui ningg angelo iri taq yemu ye baj pe bre newo, di rum te ti nase. Muq ni Pita ut pe ni nondo nandi di buraq nindig. Muq angelo ni nari, “Nu brequne yes yewo.” Muq sen temi Pita nde si pe mase ye te kinne bure ir maghe. Angelo ni simbe nindig nari, “Nu let taq ghaimb, su nyinge pe taq wundio.” Muq Pita ni angelo simbe nindig kin pugrine puq nen. Muq angelo ni simbe nindig nari, “Nu saket raq wughe, di nge nde dobu ghawi.” Pre muq ni temi rum te si miraq di mo. Pudi angelo te puq nen kin te Pita ni nei namb segi, ni nari ni ruqo nyemb pe bri nuqond.
10 Ni temi nyinge mare mo, ami tit temi imb pe yeng mawo kin te ibe miram, di dodi ain kin tende mondo, dodi kinne bi wuso. Muq temi mar mo, ngim ire ningg nyinge mare mo. Nyinge mare mo mo di brequne angelo Pita si neri sei nand no. 11 Muq Pita ni nei mune vinde vighe, ni nei namb, di ni nari, “Muq nge nei gab. God ni angelo tiqi nundog nandi ei Herot nde pu neti kowi, te ei Juda buagi ni nge pughe sin regh ningg riri pudi tiq segi.”
12 Ni ren kin nei namb pre muq ni no Maria, Jon ni nyamb ire Mak ni kumo nde baj pe no. Baj tende wute buagi miningne rindi rikur di God ane wand rind rind ris. 13 Muq Pita nondo baj imb kin ngimrawu pe baq nand, di yembe ye nyumbueg ire ni nyamb Roda ni wundi ei ngim bi wang ningg. 14 Pudi ni Pita gibe ko wutungu, ni quan nganye yawo wure righe, di ni ngim bi wang segine vig wumb wur wuso ninge te simbe wundiny wuri, “Pita ngimrawu te yenu!”
15 Muq ni Roda simbe runduw riri, “Nu ghabe bri guad?”
Pudi Roda simbe wundiny wuri, “Nganyene nganye, ni te yenu.”
Di ni riri, “Te ni ningg angelo bri?”
16 Pudi Pita ni ngimrawu baq nand nandne, di ni ngim bi ruang, muq ni ruqoind di ni puyene rind.
17 Muq Pita ni si nipiny righe ei ni wand segi yeru. Muq ni wand segi yeru di ni taq yenu di pughe gri Yumbui ni ghav nindig ni neyi ni ye te simbe nand. Pre dobu muq ni mune pugri simbe nindiny nari, “Nungoqi wo, Jems di Jisas ningg wute aye yumbo ren kin ningg simbe wundim.” Pre, muq ni neyi ni aye pe no.
18 Yambgriq burane ne ami rar mat, Pita nas segi. Di ni quan nganye nei kumo mamb di vig mo mandi nikinne oyi oyi pengu mand mari, “Pita muainde no?” 19 Muq Herot nari di ni Pita meri miting, pudi muqoind segi. Pugri bu ni ami te kotim nand, ei mi mati. Muq Herot ni Judia si niraq no, Sisaria nas.
Herot nati
20 Herot ni wute Tair kin di Saidon kin umbo ker nuany. Pugri bu ni quan buagine rikur King Herot nde rindi. Ni rindi, Blastus wuti iri king ningg baj te yeng nuany kin ni ane wand, di ni ninde opu nase ei ni ghav nindiny ningg riri. Pre muq ni king nde ruso. Pripri wute Tair opu kin di Saidon opu kin ni Herot nde opu mir wong rind riq ye. Pugri bu ni king ningg riri riri, ei ni umbo ker te pre di ni ane ruwo gudo ningg.
21 Muq king ni wand simbe nindiny kin nginy te naip no. Nginy te ningg Herot ni king ningg chongo te nare righe pre, ni king ningg sia pe nas, di ni wute wand simbe nindiny.
22 Muq wute Herot puamb ruang ningg riri, “Wuti nen nari kin te god gibe pugri, wuti gibe segi!”
23 Pugri puq rind ei Herot yawo nare righe ei ni oghi puq nindiny ningg. Muq Herot ni nikin nyambne nindivi viyo. Ni nari di wute God nyamb rindivi viyo segi. Di brequne Yumbui ningg angelo Herot ni meneri no nase, kuambki mandi me me di nati.
24 God ningg wand vir ir wute nganye buagi rutungu di God nei rimbig.
25 Barnabas Sol temi wet bidi mare mandi kin te God ningg wute mingg quayi kiyi mem pre di Jerusalem si miraq mune mo. Ni mo di Jon Mak mitanyi ne mo.