11
Pita ni yumbo nuqond kin te Jerusalem pe simbe nand
Aposel di Jisas ningg wute ninge Judia opu tiqe kin kin mas kin te wand mutungu wute Juda segi kin ni mune God ningg wand ritevi pre. Pugri bu Pita mune Jerusalem no, di wute Jisas nei mimbig kin ninge ni ghimbi dugu chongo pend mawo kin ni ker muang. Ni mari, “Nu wute ghimbi dugu chongo pend segi ye baj pe kuo di ane mir wand pre ye!”
Pudi Pita ni yumbo ur buagi nuqond kin te simbe nand. Ni nari, “Nge Jopa kas, nge God temu wand bad bad pas, di nge rar ri righe ruso, di nge yumbo ire ruqo nyemb pe pugri gudoq. Yumbo ire chongo yumbui gib wumb ye wuti wi. Yumbo ire ni qunyup 4-pela pu te wut rise, muq waghi waghi nginy tu pe pu weq wuti wi, nge nde wundi. Nge oghine nganye nei gab ningg kari, bu nge otinde ququ kare, di umo buagi qi pe ven nde yeru kin, umo dabo kin, di ghati, di wapi buagi te guqod. Di nge kutungu mim ire nge simbe vindigh viri, ‘Pita, nu yes yewo, umo te ghambui, di ye.’
“Pudi nge kari, ‘Yumbui, nge puq ken tiq segi! Nge musoq ju mir uny kin ke segi ye.’
“Pudi mim te wam pu mune nganye viri, ‘Yumbo God ni oghi puq nindiny kin te nu uny simbe ghand wayequ.’
10 “Yumbo ur ren kin puq ren tevi ire rind pre, mune wam riwo ruso. 11 Di brequne nganye wute temi ire pu mandi, beghi pas kin baj tende bre mowi. Wuti iri Sisaria nas kin ni wute temi ire pu te tiqi nundom nge nde mandi. 12 Muq God ningg Ququ nge simbe nindigh nari, ‘Nu ni ane wo. Nu nei kumo ghamb wayequ.’ Jisas ningg wute Jopa kin 6-pela pu men mune nge anene po, di po wuti te ningg baj pe par po. 13 Di ni angelo iri ninde baj pe nar yenu nuqoind kin te kin wand beghi simbe nundug. Ni nari, angelo ni simbe nindig nari, ‘Nu wute ninge tiqi ndom Jopa mo, ei Saimon ni nyamb ire Pita simbe mindig nandi. 14 Ni ei nu wand ninge new, di wand te ningg God nu di wute nu non ane baj ire pe was kin te buagi ane mune nitaqu wowi.’ Wuti te beghi pugri simbe nundug.
15 “Muq nge wand gad, di asi Ququ Yuwon Ye beghi nde nati ni kin pugrine ninde mune nati ni. 16 Di nge asi Yumbui ni puq nand kin wand te nei gibiny. Asi Yumbui ni nari, ‘Jon ni wute wuye tuan pe wuye nap, pudi nungoqi otiwo God ni ningg Ququ Yuwon Ye ei wuye nupuqu ye.’ 17 Asi beghi Yumbui Jisas Kraist nei bibig bibig di God te ningg beghi ni ningg Ququ Yuwon Ye nengu. Muq God ni wute aye kin mune te kinne neny. Nge pughe gib gab ye ate nge God segi puq gidig?” Pita pugri puq nand.
18 Ni Pita ningg wand te mutungu, di ni mune ker mawo segi. Ni God ningg nyamb mindivi viyo, di mari, “Muq beghi nei bab wute Juda segi kin te mune nei mare mitinde God ne nei mimbig, tedi ni mune nate mowi di mas mas te kin mas ye.”
Antiok opu wute muq urupui Kristen puq mindim
19 Asi ni Stiven mi nati di wute Jisas nei mimbig kin unje map mai isis mem. Di te ningg wute Jisas nei mimbig ye wu mase ire ire mo, di tene mo Ponisia opu mo, ninge mo qi puch Saiprus mas, di ninge Antiok. Ni te mo mas di wute aye kin nde wand yuwon ye bir mawo segi, ni Juda ne simbe mindim. 20 Pudi wute ninge Saiprus kin di ninge Sairini kin ni ane mo Antiok, di ni oyi wute Grik kin nde mune wand bir mawo. Ni Yumbui Jisas ningg wand yuwon ye simbe mindim. 21 Di Yumbui ni gre nem, bu wute nganye buagi nei rire ritinde Yumbui nei rimbig.
22 Di Jerusalem kin wute Jisas nei mimbig ye ni wand ven mutungu, ni mes mewo Barnabas tiqi mundog Antiok no. 23 Ni no no nar, di ni nuqond God nikin nde nei pene yuwon nuany, di ni chumbuai nand. Di ni wute buagi simbe nindiny ei ni Yumbui si riri segi kin. 24 Barnabas ni wuti yuwon ye, Ququ Yuwon Ye ni nde nas di ni God quan nganye nei nimbig gre ye, bu wute nganye buagi nganye Yumbui nei rimbig.
25 Barnabas te pre nand, muq ni Sol meri niting ningg Tarsus no. 26 Ni meri niting no no nuqoind, muq nitanyi mune Antiok nandi. Ni ber ire Antiok wute Jisas nei rimbig kin te ane ris, wute nganye buagi nganye God ningg wand bei meny. Antiok pe wute buagi ni Jisas ningg wute te ruqond di “Kristen” puq rindiny. Asi Jisas ningg wute ni pugri nyamb rirany segi, muq tene ni nyamb ven kin rirany.
27 Tende puayi propet, wute God nde pu wand matevi simbe mand ye, ninge Jerusalem pu Antiok mati mi. 28 Propet iri ni nyamb Agabus, ni Ququ Yuwon Ye nde gre pe ni nes newo di simbe nand nari, otiwo di tiqe buagi qi wen wung yeru ye mir segi di ni mir ningg si rip riti. (Pre, otiwo Klodius king ningg nas kin tende puayi nganyene mir segi, di ni mir ningg si rip riti.) 29 Pugri bu Jisas ningg wute buagi wute Judia kin ghav mindiny ningg wet bidi ninge mi ruso ningg wand taq mamb. Wute buagi nikin ire ire nei mamb, wet bidi bir mawo ni cham rise, cham kimand Judia kin ghav mindim. 30 Ni pugri puq men pre, Barnabas Sol temi tiqi mundom wet bidi te mare mo wute Jisas nei mimbig kin quayi kiyi Jerusalem mas kin te mem.