10
Angelo iri nandi Kornilius wand neng
Rom kin wuti iri Sisaria nas kin ni nyamb Kornilius. Ni Rom kin ami 100-pela kin yumbui. Ami men ni nyamb miram mari, “Itali mingg ami.” Ni di nikin yavi ire ane pripri God wune rimbig di nine rar ngimi ruwi nas ye. Ni pripri nikin wet bidi nateri, Juda kin wet bidi segi kin ninge neny, di ni pripri God ane wand ye. Nginy iri ningg 3 kilok kin pugri ni ruqo nyemb pe pugri God ningg angelo iri ninde raqene nganye yenu nuqoind. Muq angelo te nandi nyamb nirang.
Muq Kornilius ni te nuqoind quan nganye wune namb, pudi ni nari, “Nge yumbui, pughe sin ren?”
Muq angelo ni Kornilius simbe nindig nari, “Nu kuari kin te God nutungu pre, nu wet bidi kuateri wute ninge wet bidi segi kin te kueny ye te God ni chumbuai nand. Di ni te nei nimbiny nimbinyne. Muqdi nu yo, wute ninge tiqi ndom Jopa mo, ei Saimon ni nyamb ire Pita ni mitanyi mandi. Wuti nen ni Saimon ne iri ninde baj pe nas, ni bulmakau chongo pe let yembe nindim ye. Ni baj gherim qunambe ne vise.”
Angelo te Kornilius simbe nindig kin te mune no pre, di Kornilius wute temi ire pu nari mandi. Iri ami di temi ni nikin yembe ye wute. Ami te mune pripri God ninde rar ngimi nowi nas ye, di pripri ni Kornilius ane mas ye. Muq Kornilius ni angelo ningg wand te wute temi ire te waghine simbe nindim yuwon, muq tiqi nundom Jopa mo.
Pita ni yumbo ruqo nyemb pe pugri nuqond
Ni nyinge mare mo mo ngimi mase. Yambgriq mune nyinge mare mo. Ni mo Jopa tiqe tumo mondo mondo, Pita baj pe newo no ei God pengu nindig ningg. Muq belo ningg tumo, 10 bu Pita mir gureg, be ni mir nand yamb nas. Ni muq qa mir ri righe pu yeru. Muq Pita ni rar ri righe ruso yumbo ninge nuqond. 11 Ni nuqond nginy tu bi kring viso, muq yumbo ire chongo gib wumb kin te nyang wi. Di yumbo ire ni qunyup 4-pela pu te wut rise di waghi waghi qi pe weq wuti wi. 12 Ni yumbo isis umo dabo kin di ghati di wapi ni chongo tende rir rise nuqond.
13 Muq mim ire pugri simbe vindig, “Pita, nu yes yewo, umo ren ghambui, di ye.”
14 Pudi Pita ni nari, “Nge yumbui, nge puq ken tiq segi! Nge musoq ju mir uny kin ke segi ye.”
15 Muq mim te mune pugri simbe vindig, “Yumbo God ni oghi puq nindiny kin te nu uny simbe ghand wayequ.”
16 Yumbo te kin riyi ri tevi ire rind pre, muq mune nginy tu pe rir ruso.
17 Muq Pita ni tene nei kumo nimbiq nari, “Ruqo nyemb wen gibiq kin puate te pughe gri bri?” Ni tene nei nimbiq nimbiq nas nas, di wute Kornilius tiqi nundom kin te mandi. Ni mandi kin wute buagi Saimon ningg baj ningg pengu mindiny mindiny mandi mandi muq muqond. 18 Muq ni ngimrawu tumone yemu di pugri ngam mare mari, “Saimon, ni nyamb ire Pita, ni ven nde nas o segi?” 19 Pita ni ruqo nyemb pe pugri yumbo nuqond kin te nei nimbiq nimbiq, muq God ningg Ququ Yuwon Ye ni Pita pugri simbe nindig nari, “Nu tungu, wute temi ire pu nu meri munduw. 20 Pugri bu nu nei kumo mbiq wayequ. Nge ningne bu tiqi gudom mandi. Nu yaghe yo ni qond ei ane wo, yambu ghari wayequ.”
21 Muq Pita wute te yemu pe te naghe no, di ni simbe nindim nari, “Nungoqi nge meri wundigh kin nge taq ven gadi. Nungoqi pughe kin ningg wandi?”
22 Muq ni oyi mari, “Beghi Kornilius, Rom kin ami 100-pela mingg yumbui ni tiqi nundog bu badi. Ni wuti yumbo tuquine puq nen ye, ni God nei nimbig, di wute buagi Juda kin ni pripri mari ni wuti yuwon ye. God ningg angelo yuwon ye iri ni simbe nindig nari, nu ninde baj pe ghondo, ei ni wand ninge simbe ndig.”
23 Pugri puq mand, muq Pita nitami baj pe mar mo, di bur ni ane mase.
Pita ni Kornilius ningg baj pe no
Yambgriq muq Pita anene mo. Di Jisas ningg wute ninge Jopa kin ni mes anene mo. 24 Ni nyinge mare mo mo ngimi mase, yambgriq mune mo mo Sisaria mo mar. Di Kornilius ni ghimbi nuang pu nas. Ni nikin yavi ire di nikin kimand te nari rindi ane ni ghimbi ruang rikur pu ris. 25 Pita ni Kornilius ningg baj pe nar no pune Kornilius nandi, Pita nde sungomyu sungomyu yenu yimb naghe, muq ni yumbui nyamb nirang.
26 Muq Pita ni simbe nindig nari, “Nu yes yewo. Nge God kin pugri segi, nge nu kin pugri, nge wutine.” 27 Muq Pita ni temi wand wand baj pe mar mo di wute buagi baj pe te rir ris ye te nuqond. 28 Di Pita ni simbe nindiny nari, “Nungoqi nei wamb beghi Juda kin di nungoqi wute aye kin ane ire pe pas kin tiq segi. Te kin beghi Juda uny simbe nganye bad. Pudi God nge yumbo ren kin ningg pugri simbe nindigh nari, nge wuti iri puqum nimbiq puq gidig tuqui segi. 29 Pugri bu nungoqi wand wi vindo pu nge kas ye tuqui segi, nge gadi. Muqdi nge pengu guduq, pughe kin ningg nge wand wagh gadi?”
30 Muq Kornilius ni Pita simbe nindig nari, “Kei muq nginy nase kin pugri pu nase nge yumbo ninge guqod. Yumbo te guqod kin tende puayi pu rindi muq nginy temi ire pu mo pre. Te pugri 3 kilok pugri pe nge nge ning nde baj pe kas, God temu wand bad. Nge God temu wand bad badne wuti iri ni chongo quan nganye ti riri kin nandi nge nde rar ngimine yenu. 31 Muq ni pugri puq nand nari, ‘Kornilius, nu wand guad kin te God nutungu pre. Di nu pripri wet bidi di yumbo yumbo ninge kuateri di wute ninge yumbo yumbo di wet bidi segi kin te kueny kin te God ni nu chumbuai nunduw, di ni muq nu yumbo ur te nei namb nambne. 32 Pugri bu muqdi nu wute ninge tiqi ndom Jopa mo, ei Saimon ni nyamb ire Pita ni simbe mindig nandi. Pita ni wuti iri ni nyamb Saimon ne ni pripri kau chongo pe let yembe nindim kin ni temi mas. Ni baj gherim qunambe ne vise.’ 33 Pugri pu nge brequne wute te tiqi gudom nunde mondo, di nu wuti oghi ye bu wand kutungu di brequne guadi. Muq beghi quan buagine God nde rar pe ven pas, di Yumbui nu yumbo bei nunduw kin te beghi simbe ndug.” Kornilius ni pugri simbe nand.
Pita ni Kornilius nde baj pe wand bir nawo
34 Muq Pita ni pugri simbe nand nari, “Nganyene nganye, muq nge nei gab God ni wute tit ire nei nimbiny di wute tit aye te si nare segi. Ni buagi anene nei nimbiny. 35 Piyi ni Juda ane yavi ire segi ni aye kin, pudi ni ni ningg wand rutungu di yumbo ur tuquine puq ren, tedi God ni nate ruwi. 36 Wand ven God beghi Israel simbe nundug, Jisas Kraist ni wute buagi mingg yumbui, di ni beghi nei nengu ei beghi God ane nei irene vise ye te kin wand yuwon ye bir mawo kin te nei wamb pre. 37 Nungoqi nei wamb, asi Jon ni wute wuye nap ningg wand bir nawo ye tende puayi yumbo puq ren ye nei wamb. Yumbo te kin Galili pu puate ri righe di ruso Judia opu te yumbui yeru. 38 Wand ven Jisas Nasaret kin ni ningg wand. God ni ningg gre di Ququ Yuwon Ye te Jisas neng. Pugri bu muq God ninde nas, bu ni tiqe manyi manyi te no, wute buagi ququ brequ mingg yumbui nde si pe ris kin te ghav nindiny di ni mune oghi. 39 Muq beghi ni asi Jerusalem di beghi wutamu Juda kin nde ni yumbo ur nand kin wand te kin bir pawo. Wuti nen mi nati kin te ni kruse pe qungu mi nati.
40 “Pudi nginy temi mo pre aye ningg God ni nari di mune nes newo di raqene nandi. 41 God ni wute buagi nde Jisas raqe naind segi. Ni beghi God ningg wand raqe bad ningg manyi nundumu pre kin beghi ndene bu ni Jisas raqe naind. Asi ni mune nes newo kin tende puayi beghi ni ane mir bad di wuye pe. 42 Muq ni beghi simbe nundug kin beghi wute nde wand pugri ei bir pawo: God ni Jisas irine naip no, otiwo di wute mati kin di wute urupuine mas kin ni mingg kot te nutungu. 43 Yabe propet buagi ni wuti God naip no kin nen ningg qa wand mand mari, otiwo wute buagi ni wuti nen nei rimbig, tedi ni ningg nyamb pe ni yumbo ur brequ rind kin wand te puaq nindiny.”
44 Wute buagi Pita God ningg wand te bir nawo kin te rutungu rutungu ne, God ningg Ququ Yuwon Ye ninde nati ni. 45-46 Juda kin wute tit Jisas nei mimbig ye ni Pita ane mandi ye ni mutungu, ni God nyamb rindivi viyo kin te ni wand tuan isis pe rindivi viyo. Pugri bu puyene mand, muq ni mari, “God ni beghi Juda kinne Ququ Yuwon Ye nengu segi. Ni beghi di wute tit Juda segi kin anene Ququ Yuwon Ye nengu.”
Muq Pita ni simbe nand nari, 47 “Asi Ququ Yuwon Ye beghi Juda kin nde nati ni kin pugrine muq ninde mune nati ni. Pugri bu muq beghi wute ren wuye pap kin te ningg Juda iri nari kin tiq segi.” 48 Muq Pita mune simbe nindim nari, “Nungoqi Jisas Kraist ningg nyamb pe ei wute ren wuye wap.”
Muq wute te Pita simbe rindig, “Muqdi nu beghi ane pas nginy quane pawo pre muqdi nu yo.”