3
Cuimbae iporovaicho omano vae
Jesús oique ye judío reta itupao pe, jare oi joco pe metei cuimbae iporovaicho omano vae. Jare joco pe ñogüɨnoi vae reta omae ngatu Jesús re, oecha vaera ombogüerata ra mbutuu iara pe. Echa jae reta oipota tei omboeco Jesús. Jayave Jesús jei cuimbae iporovaicho omano vae pe:
—Eyu eñemboɨ cuae pe.
Jare Jesús oparandu joco pe ñogüɨnoi vae reta pe:
—¿Yayapota pa icavi vae ani icavi mbae vae mbutuu iara pe? ¿Icavi pa yaporoepɨ ani yaporoyuca vaera mbutuu iara pe? ¿Mbae pa jei mboroócuai cuae re? —jei chupe reta.
Erei jae reta mbaeti mbae jei. Pochɨ reve Jesús omae iyɨpɨ rupi ñogüɨnoi vae reta re, jare ipɨatɨtɨ yae jae reta ipɨatanta rambue.
—Eupi ndepo —jei cuimbae pe.
Jayave cuimbae oupi, jare ipo ocuera cavi ma. Jayave fariseo reta oe judío reta itupao güi, jare oñomomiari voi herodiano reta ndive Jesús re, quiraita ra oyucauca.
Jeta yae vae oñemboatɨ ɨ guasu jembeɨ pe
7-8 Jayave Jesús jare jemimboe reta yogüɨraja ɨ guasu pe, jare yogüɨraja vi jaɨcue jeta yae vae Galilea güi. Jare yogüeru vi jae oia pe jeta yae Judea pegua reta, Jerusalén pegua reta, ɨvɨ Idumea pegua reta, Jordán jovaicho pegua reta, jare tenta reta Tiro jare Sidón iyɨvɨrigua reta, oendu yave opaete Jesús oyapogüe vae regua. Jare Jesús oyócuai jemimboe reta omocatɨro vaera chalana, agüɨye vaera yatɨ vae reta oyopɨ. 10 Echa jae ombogüera ma jeta vae, jare opaete iru imbaerasɨ vae reta oñomoañaaña yogüeru icotɨ. Echa oipota oya jese, opoco vaera jemimonde re. 11 Jare aña reta oecha Jesús yave, oyeatɨca jae jóvai jare iñeeata reve jei:
—Nde co jae Tumpa Taɨ.
12 Jare Jesús oyócuai yae agüɨye vaera omombeu quia co jae.
Jesús oiparavo doce cuimbae reta
13 Jayave Jesús ojo ɨvɨtɨ re, jare oeni jae oipota yogüeru vaera vae reta. Jare jae reta yogüeru jae oia pe. 14 Jare oiparavo doce cuimbae reta opɨta vaera jae ndive. Jae omondota omombeu reta vaera Tumpa iñee. 15 Omeeta vi chupe reta mbaepuere ombogüera vaera imbaerasɨ vae reta jare omondo vaera aña reta oya jese vae reta güi. 16 Cuae co jae oiparavogüe vae reta jee: Simón (Jesús ombojee Pedro), 17 jare Zebedeo taɨ reta Jacobo jare Juan jee vae (Jesús ombojee cuae mócoi reve Boanerges. Cuae jee oipota jei: Ara jɨapu vae rami), 18 jare Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeo taɨ Jacobo jee vae, Tadeo, Simón (jae co metei cananita), 19 jare Judas Iscariote (cuae cuimbae omoeterenga Jesús jovaicho reta pe). Jayave Jesús ou ye jo pe jae reta ndive.
Mboroócuai re oporomboe vae reta jei icavi mbae vae Espíritu Santo cotɨ
20 Jare oñemboatɨ ye jeta vae. Jae rambue Jesús jare jemimboe reta mbaeti ipuere ocaru. 21 Jesús jentara reta cuae oicuaa yave, yogüeru güɨraja vaera tei.
—Mbaeti ma iyaracuaa oi —jei reta.
22 Jare mboroócuai re oporomboe vae yogüeru Jerusalén güi vae reta jei:
—Aña guasu Beelzebú jee vae oya ma jese, jare aña guasu imbaepuere pe omondo aña reta oya jese vae reta güi —jei reta.
23 Jayave Jesús oeni reta, jare jei chupe reta omojaanga reve:
—¿Quirai pa ipuere Satanás omondo Satanás etei? 24 Metei tenta pegua reta oyovaicho oyoupi yave, opata co jocuae tenta. 25 Jae ramiño vi metei o pegua reta oyovaicho oyoupi yave, opata co jocuae o. 26 Jare Satanás pochɨ iyeupe yave, jare imbaepuere oñemboyao yave, ngaraa tei ma oico. Opata tei co —jei chupe reta—. 27 Oime yave quia oipota oique cuimbae ipɨrata vae jo pe opɨro vaera imbaembae chugüi vae, oipocuata rani cuimbae ipɨrata vae. Jayave ramo ipuereta opɨro imbaembae chugüi —jei—.
28 Añete che jae peve, opaete ɨvɨ pegua reta imbaeyoa reta jare opaete iñee icavi mbae Tumpa cotɨ jei reta vae Tumpa ipuere omboai. 29 Erei Tumpa ngaraa etei iñɨro jei icavi mbae vae Espíritu Santo cotɨ vae pe. Oñemboecota jecuaecuae aveiño —jei chupe reta.
30 Echa tenonde yave jae reta jei:
—Aña oya ma jese—.
Jae rambue Jesús jei jocorai chupe reta.
Jesús ichɨ jare tɨvɨ reta
31 Jayave Jesús ichɨ jare tɨvɨ reta yogüeru ovae Jesús oia pe, jare icatu güi omondo oeniuca. 32 Jare oguapɨ ñogüɨnoi iyɨpɨ rupi vae reta jei chupe:
—¡Aipo! ndesɨ jare nderɨvɨ reta icatu pe ñogüɨnoi, jare ndereca.
33 —¿Quia nunga pa co jae chesɨ jare cherɨvɨ reta? —jei Jesús chupe reta.
34 Jayave omae iyɨpɨ rupi oguapɨ ñogüɨnoi vae reta re.
—Cuae nunga reta co jae chesɨ jare cherɨvɨ reta —jei—. 35 Echa opaete Tumpa jemimbota oyapo vae reta co jae cherɨvɨ, jare chereindɨ, jare chesɨ —jei.