10
Omenda vae oyoeya vae reta
Jayave Jesús ojo joco güi Judea pe Jordán jovaicho pe. Joco pe jeta vae oñemboatɨ ye jae oia pe. Jayave Jesús omboe reta, jecuaeño oyapo rami.
Jayave fariseo reta yogüeru Jesús oia pe. Jae reta oipota tei oyavɨuca chupe. Jae rambue oparandu reta chupe:
—¿Jupi pa cuimbae omombo vaera jembireco?
—¿Mbae pa peócuai Moisés? —jei Jesús chupe reta.
—Moisés omaeño cuimbae re oicuatía vaera tupapire jembireco omombo vae regua —jei reta chupe—, jembireco omombo vaera.
—Moisés oicuatía cuae mboroócuai pepɨatanta rambue —jei Jesús—. Erei Tumpa oyapoɨpɨ yave, oyapo cuimbae jare cuña —jei—. Jae rambue cuimbae oeyata tu jare ichɨ, jare ojota oico vaera jembireco ndive —jei—. Jare mócoi vae oyeapota metei ramiño. Jae rambue mbaeti ma mócoi rami. Yogüɨreco metei ramiño —jei—. Jae rambue agüɨye quia tomboyao Tumpa omoiru vae reta —jei chupe reta.
10 Jare o pe ñogüɨnoi yave, jemimboe reta oparandu ye Jesús pe cuae re. 11 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Cuimbae omombo jembireco jare omenda iru ndive vae oñuvanga menda re jembireco omombo vae cotɨ. 12 Jare cuña oeya ime jare omenda iru cuimbae ndive vae vi oñuvanga menda re —jei.
Jesús oyerure Tumpa pe michia reta re
13 Jare amogüe vae güeru Jesús oia pe michia reta, Jesús oñono vaera ipo jese reta. Erei jemimboe reta oñeengata güeru vae reta pe. 14 Jesús cuae oecha yave, pochɨ jemimboe reta pe, jare jei chupe reta:
—Pemaeño michia reta re yogüeru vaera checotɨ. Agüiye peyopia —jei—. Echa cuae nunga oyeócuai Tumpa pe iporoocuaia pe —jei—. 15 Añete che jae peve, mbaeti yave peipota Tumpa peócuai vaera metei michia oipota rami, ngaraa peico Tumpa iporoocuaia pe —jei.
16 Jayave Jesús ovoɨ michia reta, jare oñono ipo jese reta, jare oyerure Tumpa pe jese reta.
Cuimbae oicocatu vae
17 Jare Jesús joco güi ojo yave, metei cuimbae osɨi ou icotɨ. Oyeatɨca Jesús jóvai.
—Oporomboe vae, nde ndepɨacavi co —jei Jesús pe—. ¿Mbae pa ayapota anoi vaera tecove opa mbae vae? —jei.
18 —¿Maera pa rere cheve: Ndepɨacavi co? —jei Jesús chupe—. Mbaeti quia ipɨacavi, jaeño Tumpa —jei—. 19 Nde reicuaa co mboroócuai reta: “Agüɨye eñuvanga menda re. Agüɨye eporoyuca. Agüɨye nemonda. Agüɨye ndeapu iru vae re. Agüɨye eporombotavɨ. Eaɨu nderu jare ndesɨ” —jei chupe.
20 —Oporomboe vae —jei cuimbae—, mbaeti ayavɨ metei ave cuae mboroócuai reta chemichi güive —jei chupe.
21 Jesús omae jese oaɨu reve.
—Oime mbae oata reyapo vaera —jei chupe—. Ecua emee opaete mbaembae renoi vae corepoti re, jare emee corepoti paravete vae reta pe, jare reicocatuta ara pe. Jayave evoɨ eraja ndecurusu, jare eyu cherupíe —jei.
22 Erei cuae oendu yave, cuimbae ojo ipɨatɨtɨ reve. Echa jeta mbaembae güɨnoi.
23 Jayave Jesús omae iyɨpɨ rupi, jare jei jemimboe reta pe:
—Yavai yaeta co oicocatu vae reta oique vaera Tumpa iporoocuaia pe.
24 Jemimboe reta ipɨacañɨ Jesús jei vae re. Erei Jesús jei ye:
—Yavai yae co, cherɨvɨ reta, oicocatu vae reta oique vaera Tumpa iporoocuaia pe. Echa jei tei ipɨa pe: Icavi yaeta co cheve. Echa jeta mbaembae anoi —jei, jei Jesús—. 25 Yavai yae oicocatu vae oique vaera Tumpa iporoocuaia pe, maemɨmba camello jee vae yuu mi jesacua rupi oasa vaera güi —jei.
26 Jayave jae reta ipɨacañɨ yae, jare oparandu oyoupe:
—Jocorai yave, ¿quia pa ipuere oñemboasauca?
27 Jesús omae jese reta jare jei:
—Ɨvɨ pegua reta mbaeti ipuere oñemboasa. Erei Tumpa ipuere omboasa reta. Echa Tumpa ipuere oyapo opaete —jei chupe reta.
28 Jayave Pedro jei Jesús pe:
—Mase, ore opaete mbae roeya, royu vaera nderupíe.
29 —Añete che jae peve —jei Jesús—, oime yave quia oeya jo, ani tɨqueɨ reta, ani tɨvɨ reta, ani jeindɨ reta, ani tu, ani ichɨ, ani jembireco, ani imichia reta, ani iɨvɨ reta chereco pegua jare Tumpa iñee icavi vae jeco pegua vae, 30 cien rupi jecoviata co chupe ɨvɨ pe oico rambueve. Jecoviata jo reta, tɨqueɨ reta, tɨvɨ reta, jeindɨ reta, ichɨ reta, imichia reta, jare iɨvɨ reta —jei—. Erei iru vae reta oyapota icavi mbae vae chupe. Erei taɨcue rupi Tumpa omeeta chupe tecove opa mbae vae —jei—. 31 Erei Tumpa ombotaɨcueta oñemboete vae reta, jare omotenondeta oñemomichi vae reta —jei chupe reta.
Jesús omombeu ye omanota co
32 Jesús jare jae ndive ñogüɨnoi vae reta yogüɨraja tape Jerusalén cotɨ ojo vae rupi, jare Jesús tenonde ojo. Jare jaɨcue yogüɨraja vae reta ipɨacañɨ jare oquɨye. Jayave Jesús oeni ye jocuae doce jemimboe reta iru reta ipɨte güi, jare omboɨpɨ omombeu chupe reta mbae oyeapota chupe vae.
33 —Mase, yaja co Jerusalén cotɨ —jei chupe reta—. Jare che cuimbaera ayeapo vae metei vae chemoeterengata sacerdote reta itenondegua reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta pe. Jae reta jeita amano vaera, jare chemoeterengata judío mbae vae reta pe —jei—. 34 Jae reta cheyoyaita, chenupata chicote pe, ondɨvɨta cheré, jare cheyucata. Erei mboapɨ ara rupi aicove yeta ayu omanogüe vae reta ipɨte güi —jei chupe reta.
Jacobo jare Juan iyerure
35 Cuae jaɨcue rupi Zebedeo taɨ reta Jacobo jare Juan jee vae yogüeru Jesús cotɨ jare jei chupe:
—Oporomboe vae, roipota reyapo vaera oreve royerureta ndeve jese vae.
36 —¿Mbae pa peipota ayapo vaera peve? —jei Jesús chupe reta.
37 —Emaeño oreré roguapɨ vaera ndeɨque pe, metei ndeacatu cotɨ jare iru ndeasu cotɨ, reñemboeteuca yave —jei reta chupe.
38 —Mbaeti peicuaa mbae peyerure jese vae —jei Jesús—. ¿Pepuereta pa peiporara che aiporarata rami? ¿Pepuereta pa peñembobautizauca che añembobautizaucata rami? —jei.
39 —Orepuereta co —jei reta.
—Añete pe reta peiporarata che aiporarata rami, jare pe reta peñembobautizaucata che añembobautizaucata rami —jei Jesús—. 40 Erei mbaeti chepuere jae peve peguapɨ vaera cheɨque pe, metei cheacatu cotɨ jare iru cheasu cotɨ. Echa Tumpa omocatɨro ma joco pe oguapɨta vae reta peguara —jei chupe reta.
41 Jare iru diez Jesús jemimboe reta cuae oendu, jare pochɨ reta Jacobo jare Juan pe. 42 Jayave Jesús oeni reta.
—Peicuaa cavi co cuae —jei chupe reta—. Mburuvicha ɨvɨ pegua reta oporoócuai, jare mbaepuere güɨnoi vae reta jei iru reta pe mbae oyapo vaera —jei—. 43 Erei pe reta agüɨye peyapo jocorai —jei—. Oime yave metei pepɨte pe oi vae oipota mbaepuere güɨnoi vae, toyeócuai iru reta pe. 44 Jare oime yave metei pepɨte pe oi vae oipota tenondeguara oico vae, toyeócuai iru reta pe —jei—. 45 Echa che cuimbaera ayeapo vae ayu ayeócuai vaera iru vae reta pe. Mbaeti ayu iru vae reta oyeócuai cheve vaera. Ayu amano vaera, jeta vae aepɨ vaera —jei chupe reta.
Bartimeo jesa ocuera
46 Jayave yogüɨraja ovae tenta Jericó pe. Jare Jesús ojo ye Jericó güi jemimboe reta jare jeta vae ndive. Jare Timeo taɨ Bartimeo jee vae - jae co jesa mbae vae - oguapɨ oyerure oi tape jembeɨ pe. 47 Jare oicuaa yave Jesús Nazaret pegua oasa co ojo, iñeeata reve jei:
—Cheparareco, Jesús. Nde co jae David Taɨ —jei.
48 Jeta joco pe ñogüɨnoi vae reta oñeengata chupe. Oipota tei omoquirii. Erei jae iñeeata yae reve jei:
—David Taɨ, cheparareco.
49 Jayave Jesús opɨta.
—Peeni —jei.
Jayave oeni reta jesa mbae vae.
—Eñemoatangatu —jei reta chupe—. Epúa. Nereni ma —jei reta.
50 Jayave jesa mbae vae omombo iyasoya, jare opúa voi ojo Jesús cotɨ. 51 Jesús oparandu chupe:
—¿Mbae pa reipota ayapo vaera ndeve?
—Tamae ye, oporomboe vae —jei jesa mbae vae.
52 Jayave Jesús jei chupe:
—Ndepuere reo. Recuera ma, rerovia cheré rambue —jei.
Jupiveiño ipuere omae, jare ojo Jesús jaɨcue tape rupi.