11
Israel banegidima tautaugosedima
Be yodi nemanama? Mamaitua na banagama ya tuaḡaiedi, bo? Ibewa! Taugu mate Israel banegiguma, Eibraham natunama, be Bendiman na damma nopone.
Mamaitua na banagama boni ya vinevinedina nam i tuaḡaiedina, ibewa! Elaija na gututuma ko noḡoti, raḡanine tauna Mamaitua ḡarone ya riubona badobadona Israel banegidima kadi taiye. Tauna umanama ya riuna: “Bada, taudi am perovetama matabudi ai guri rovodi be am oltama a katiweidina. Be yodi tauguḡa yà miamiana, be taudi ta ḡoeḡoe da taugu mate tai guriguna.”
Be Bada umanama ya paribeena: “Taugu banaga 7 tausand aubaiguma è taugosaḡana, baninama taudi nam kokoitau Bal ḡarone ti raudunena.”
Be yodi uma raḡanine kauinama teneḡinama nama. Mamaitua na raukiviveree banaga tautaugosedima ya vinedina. Tauna na raukiviveree ya vinedina be nam adi noyama debane. Be deḡoda adi noyama debane i vinedina, agunai raukivivere nam baniboruboruna.
Be yodi tà kita, Israel taudi didimana a wanewane guratena be nam ti banavina. Be Mamaitua na vinevinema banegidima taudiḡa didimana a banavina, be Israel banegidima ḡesaudima Mamaitua ya kawa nopobadodina maika girugirumina porane ya riuriuna nama:
“Mamaitua arua gewagewanama ya utedi,
be uma aruinama taudi ya kawa debabuedi
be ya voiedi da matedie nam timawai kita
be beedie nam timawai beavaiana naumeki da yodi.”
Be Deivid umanama ya riuna:
“Taudi adi puyoma soidima sibo ya tikona munaḡedi,
be a saḡai vitaredina, baninama inam adi kovoḡama.
10 Taudi sibo arue matedima ai kupikupi da taudi nam sibo ai kita,
be raḡan matabuna sibo ḡayawa a kwarina.”
Eteni banegimima taumi nam ko rauguyaguyau
11 Yodi yài taravira munaḡemina. Mamaitua na banagama ya tuaḡai vavasaḡedi, bo? Ibewa! Israel banegidima Mamaitua a mia tautauriena, aubainama Mamaitua eteni banegidima ei yawasanidina da Israel banegidima sibo a unurana eteni banegidima ḡarodie. 12 Be uma ko noḡoti, Israel banegidima taudi Yesu Keriso a tuaḡaiena, aubainama eteni banegidima dobu matabuna yawasana a banavina, Israel banegidima matabudi Yesu tawai sumaḡena raḡanine, eteni banegidima tokare waiaiaina dosinama ta paḡona.
13 Be taumi aitauḡa nam Jius, taumi yodi yà riuemina: Taugu ei nuaverena da Mamaitua ya riuporeguna taumi eteni banegimima ḡaromie da vari verenama yà rauguguyena. 14 Be uma kauine Jius banegidima nuedima ei medi be taudi mate tai sumaḡana. 15 Be yodi ko kita da, raḡanine Mamaitua Jius banegidima ya riuriu tuaḡaiedina, inam raḡanine dobu matabuna adi gewagewama ya noḡota poredina, be raḡanine Mamaitua Jius banegidima ei anina munaḡedina, aba tokare e tubuḡa? Inam raḡanine banaga guriguridima ta midisuḡu munaḡana. 16 Baninama deḡoda Mamaitua Jius adi dedema pakanama banegidima yai aninedina, naumeki da taudi adi sedama mate Mamaitua tokare ei aninedina. Inam kauinama teneḡinama maika kai olip. Deḡoda kai olip waraminama yai aninena, naumeki da kai ragedima mate tokare ei aninedina.
17 Be yodi raḡandie Mamaitua uma kainama ragedima ḡesaudima ya kotovidina, be taumi avedi da dobira olipnama, be ya ragaumi da olip ragedima ya kotokotovidina kividie ya pani wairatumina. Be yodi taumi olip waraminama bodinama na rewapanae taumi ko gogogogona. 18 Vutuna aubainama olip ragedima midimididima noḡodie nam ko seḡara! Be ko noḡoti da warama nam na yasima taumi. Taumi ami yasima inam warama.
19 Be agunai taumi umanama ko riuna, “Mamaitua kai olip ragedima ḡesaudima ya kotovidina, kividie tauma e pani wairatumaina aubainama.” 20 Inam riukaua, be ko noḡoti da taudi nam tiwai sumaḡana aubainama Mamaitua ya kotovidina, be taumi Keriso kowai sumaḡena aubainama Mamaitua taumi ya pani wairatumina. Vutuna aubainama nam noḡodie ko seḡara, avedi! Be taumi sibo koya nairana, 21 baninama deḡoda Mamaitua kai ragedima veredima i kotovidina, taumi mate tokare ya kotovimina, deḡoda taumi nam koi sumaḡana.
22 Be yodi tauda Mamaitua na raukiviverema be na raukivigewagewama tà kitana. Tauna na raukivigewagewama taudi aitauḡa nam Mamaitua tima vovo teyeteyena ḡarodie, be deḡoda raḡan matabuna koi sumaḡena, na raukiviverema taumi ḡaromie e kenana, be deḡoda ibewa, taumi mate e kotova poremina. 23 Be deḡoda Jius banegidima waisumaḡa tai kare munaḡena, taudi tokare Mamaitua e pani wairatu munaḡedina, baninama na rewapanama e kenakenana da nama e voiana.
24 Be avedi da taumi dobira olipnama, be yaḡoro Mamaitua ya paḡomi da olip verenama bogane ya pani wairatumina. Vutuna aubainama tauna tokare teneteneḡinama da olip verenama ragedima ya kotokotova poredina, kividie e pani wairatu munaḡedina.
Mamaitua tokare Israel banegidima ei yawasanidina
25 Yau bana, uma inam riukaua semosemonama yà riuriuemina da taumi ko kataie be nam ko kawa saḡe munaḡemi Israel banegidima noḡodie. Inam riukaua da Mamaitua Jius banegidima ḡesaudima ya kawa nopobadodi da nam ti sumaḡana. Inam kauinama nama Mamaitua ya voie da eteni banegidima sievinama ya noḡonoḡotina paratine nama ei yawasanidina, 26 yodibe Israel banegidima mate ei yawasanidina maika girugiruminama poranama ya riuriuna nama:
“Tauwai yawasana Jerusalemḡa e verau
be e voie da Jeikob na damma Mamaitua tai nuapaḡo munaḡena.
27 Be taugu waianina yà uteutedina raḡanine,
adi gewagewama yà noḡota poredina.”
28 Yodi taudi vari verenama a tuaḡaiena, vutuna aubainama taumi eteni banegimima yawasana ko paḡona, be Jius taudi Mamaitua na ḡaviama. Baninama Mamaitua Jius adi dedema pakanama banegidima ya vinedina, taudi kadi taiye Jius banegidima yaḡoro tauna na banagama, 29 baninama Mamaitua na giu be na puyoma nam airaḡan nuanama e vitaredi be e kaiporaḡa munaḡedi. 30 Taumi noḡone eteni banegimima, taumi Mamaitua koya rawarawa ḡaiḡaiena. Be yodi taumi Mamaitua na raunuatoima koya paḡona, baninama Jius banegidima Mamaitua a rawaḡaiḡaiena aubainama. 31 Be tokare taudi mate Mamaitua na raunuatoima ta paḡona, avedi da taudi yodi ta rawarawa ḡaiḡaiena, baninama Mamaitua na raunuatoima taumi ḡaromie aubainama. 32 Be yodi tà kita da banaga matabuna adi rawaḡaiḡaie Mamaitua ya panidina, inam kedane tokare matabudi Mamaitua na raunuatoima ta paḡona.
Pol Mamaitua e kaikai suḡusuḡuna
33 O kapore! Aba kam Mamaituama tam kuya vere ḡaḡa kè banavim. Am nuauyauyama be am kataima ya saḡa vavasaḡa be ya yovo guratana. Tauda nam teneteneḡina da Mamaitua na yawasana be na kovoḡama tà kataiedi. 34 “Aitau Mamaitua na noḡotama ya kataie? Be aitau teneteneḡina da Mamaitua e raukure?” 35 Bo “Aitau aba Mamaitua ya ute da yodi Mamaitua tauna ei maesi munaḡe?” 36 Yaba matabuna taune da ta tubutubuḡana, be tauna na rewapanae ta kenakenana. Tauna tà kaisuḡusuḡu nonoḡena. Inam riukaua!