9
Yesu banaga tuera paḡopaḡonama yai yawasanina
(Mk 2:1-12; Lk 5:16-26)
Naumeki be Yesu waga nopone ya saḡa munaḡa da yawawa ya davu be noaḡo nevane ya naḡona Kapeniamma, na kaba miae. Be dabudine tautauḡoma ḡesaudima turedima tuera paḡopaḡonama ma ratiratina a kiroḡa verauḡena Yesu ḡarone. Be raḡanine Yesu inam tautauḡomidima adi waisumaḡama nama ya kitakitana, tauna tauḡoma tuera paḡopaḡonama ya riuena, “Taukui, nam kwai nuaboya, am gewagewama taugu è noḡota porena.”
Raḡanine tarawatu tauwai katakataidima inam riunama nama a vaivaiena, taudi nuedie ai nuanoḡonoḡota be a riuna, “Uma baneginama Mamaitua ewai diboḡina.” Be Yesu inam banegidima aba awai nuanoḡonoḡotedina, ya kataiena, aubainama ya riuedina, “Aba aubainama inam noḡotidima gewegewedima nopomie ta saḡasaḡa? Aba riunama ya tekateka, ‘Am gewagewama è noḡota porena’, bo ‘Kwa midisuḡu be kwa naḡo’? Yodi tokare yài kataimi be ko kataie da dobue Banaga Natunama ḡarone rewapana e kenakenana da gewagewa e noḡota poredina.” Naumeki da Yesu inam tauḡominama tuera paḡopaḡonama ya riuena, “Kwa midisuḡu, am gunima kwa paḡo be kwa naḡona am vadae.”
Inam raḡanine tauḡoma ya midisuḡu be ya munaḡana na vadae. Dabudine patara inam kauinama a kitakitana, taudi a basena, baninama Mamaitua inam nama rewapaninama banaga ya utena, vutuna aubainama taudi Mamaitua isanama a kaisuḡusuḡuna.
Yesu Metiu ya vinena
(Mk 2:13-17; Lk 5:27-32)
Yesu inam gabunama ya gose da ya naḡonaḡo be tauḡoma isanama Metiu ya kitana. Metiu tauna teks na kaba tamima gabune ya miamiana. Be Yesu tauna ya riuena, “Kwai muriwatanegu!” Dabudine Metiu ya midisuḡu be Yesu yai muriwatanena.
10 Naumeki da inam kupine Yesu na tauwai muriwatanama mate a naḡona Metiu na vadae kani aubainama. Be inam vadane gewagewa banegidi be teks tautaminama toitoi a tava be matabudi a kani tenaḡana. 11 Dabudine Parisi ta kitana be Yesu gewagewa banegidima mate a kanikanina, naumeki da taudi Yesu na tauwai muriwatanama a riuedina, “Aba aubainama ami tauwai katakataima teks tautamidima be gewagewa banegidima mate ta kanikani tenaḡa?”
12 Raḡanine Yesu nama ya vaivaiena, tauna ya riuna, “Banaga yawayawasanidima taudi nam dogeta tima ḡoeḡoena, be banaga sidesidedima taudi dogeta ta ḡoeḡoena. 13 Be ko naḡo da giu uma baninama ko wanena aba ya giue, ‘Taugu raunuatoi kitanama yà ḡoeḡoena, be taumi musare ko tipatipana taugu nam ama ḡoeḡoena.’ Baninama taugu è yovona banaga gewegewedima waiyawasanidima aubainama. Be aitauḡa ta noḡonoḡoti da taudi banaga veredima, taugu nam taudi aubaidima e yovona.”
Widina waitaraviranama
(Mk 2:18-22; Lk 5:33-39)
14 Raḡan tenaḡa Jon tauwai babataito na tauwai muriwatanama Yesu ḡarone a tava be a riuena, “Aba aubainama tauma be Parisi ka widiwidina, be tam am tauwai muriwatanama nam tima widiwidinana?” 15 Be Yesu ya paribeedi be ya riuedina, “Raḡanine naḡivau tauḡominama yaḡoro naḡi soine e miamiana, nam ko voie da na banagama ta widina yababa. Be raḡan e tavana da naḡivau tauḡominama ta nawena. Inam raḡanine na banagama tokare tai nuaboya be ta widinana.”
16 Nam aitau gara vaunama e paḡo be e naḡo gara poranama mate e popo tenaḡedi. Baninama gara vaunama tokare gara poranama e sorusika be e kawa gewagewana. 17 Be mate banaga nam tokare waen vaunama ta paḡo, be waen koukounama porane ta ḡini. Deḡoda nama ta voiana, waen vaunama tokare koukou poranama e surasari be waen e rauḡinina. Be waen koukounama tokare e gewagewana. Waen vaunama tauna naumeki da waen koukounama vaune ta ḡinina. Inam raḡanine waen vauna be waen koukounama vaunama tokare veredima nama ta kenana.
Yesu gomana waivinama gurigurinama yai yawasanina
(Mk 5:21-43; Lk 8:40-56)
18 Yesu inam yabedima ya giugiuedina maika, sinagog tauwai badenama tenaḡa ya verauna tauna ḡarone. Tauna ya verau Yesu noḡone be tuapikane doḡae ya raupari be ya riuna, “Taugu natuguma waivinama yodi ya gurina. Vutuna aubainama tam sibo kuya verau da nimamma tauna debane kuya boru be tauna ya yawasana munaḡana.” 19 Naumeki da Yesu na tauwai muriwatanama mate a midisuḡu be inam tauḡominama mate a naḡona tauna na vadae.
20-21 Taudi a naḡonaḡo kedae be waivi waikosinavutuvutu paḡopaḡonama Yesu murine ya tava be Yesu na garama ya taukoni be yai nuanoḡonoḡota be ya riuna, “Deḡoda Yesu na garaḡama isunaḡa yà taukonina, taugu tokare yà yawasana munaḡana.” Uma waivinama tauna waikosinavutuvutu ya paḡona, naumeki da modi 12 a kovina. 22 Dabudine Yesu yai tauvitare da waivinama ya kita be ya riuena, “Moumou, nam kwai nuaboya, am waisumaḡama yai yawasanimna.” Naumeki da inam dabudine waivinama ya yawasanana. 23 Be raḡanine Yesu sinagog tauwai badenama na vadae ya saḡasaḡana, dabudine banaga saree a ḡabaḡaba nuanuaina, be patara dosinama ya kitedina.
24 Be Yesu ya riuedina, “Ko dobi doḡae matabumi. Gomana nam i gurina, tauna e kenakena ḡomana.” Dabudine patara nama a vaivaiena, taudi Yesu ai kwatekwatevena. 25 Be raḡanine ya riuedi da doḡae a dobidobi rovona murine, Yesu ya saḡa vada nopone da gomana nimane ya paḡo be gomana ya midisuḡuna. 26 Inam kauinama ya tubutubuḡana, varinama ya daberara be inam dobunama matabuna ya paḡo rovona.
Yesu banaga matapotepotedima rabui be gumgum tenaḡa yai yawasanidina
(Mk 8:22-26; 10:46-52; Lk 18:35-43)
27 Naumeki da Yesu inam vadanama ya gose pore da ya naḡonaḡo be tautauḡoma rabui matapotepotedima tauna ai muriwatane, a yogo be a riuriuna, “Guyau Deivid natunama, kwa raunuatoiemai!” 28 Raḡanine Yesu ya naḡo vada nopone ya saḡasaḡana, inam tautauḡomidima mate a saḡana. Dabudine Yesu yai taraviredina, “Taumi naumeki kowai sumaḡa bo, da taugu tokare yà voiemi da koi kita munaḡa?” Be taudi a paribee be a riuna, “Bada, tauma kawai sumaḡana.” 29 Naumeki da Yesu inam tautauḡomidima matedima ya taukonidi be ya riuna, “Taumi ami waisumaḡama ruvane, yodi tokare koi kitana.” 30 Inam raḡanine taudi ai kitana. Be Yesu ya riu vavasaḡedi be ya riuna, “Aba ḡaromie yodi ya tubuḡana nam aitau ko riue!” 31 Be you, taudi yaḡoro a naḡo be Yesu varinama inam dobunama matabuna nopone ai daberarina.
32 Raḡanine inam tautauḡomidima Yesu a gose be a naḡonaḡona maika, banaga ḡesaudima tauḡoma penama kokukokunama ai doke tavaitena Yesu ḡarone, be inam tauḡominama tauna gumgum. 33 Be raḡanine Yesu inam tauḡominama nopone penama ya tavutavu dobiḡena murine, tauḡoma giu yai kare munaḡena. Be patara dabudine inam kauinama a kitakitana, taudi a base be a riuna, “Uma kauinama Israel nopone nam nama dà kaba kita, be yodi tè kitana.” 34 Be Parisi a riuna, “Inam penama adi badama tauna rewapana Yesu ya utena. Vutuna aubainama tauna penama e tavutavu dobiḡedina.”
Taunoya a rabuina
35 Yesu ya naḡo taoniḡa, be meagai matabudi nopodiḡa banaga adi sinagogma nopodie, be Mamaitua na waiguyauma varinama verenama ya rarau guguye be banaga yawai katakataidina. Be mate banaga adi sidama tabu be tabu a veraverauḡedina tauna ḡarone, be matabudi yawai yawasanidina.
36 Be raḡanine Yesu patara nama ya kitekitedina, tauna ya raunuatoi kauedina. Baninama taudi adi nuaboyama inam a toi rereḡena be nam ti kataiena aikedae sibo a naḡo be sagu a paḡo. Taudi inam maika kabe sipu nam taurabedima mate ti miamia. 37 Dabudine Yesu na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Sipi nopone maura dosinama ya nonoḡa be e kenakenana, be taunoya a rabuina. 38 Vutuna aubainama Bada, tauna vutuna sipi taupakinama koi baḡa da taunoya e riuporaḡa be tauna na sipie ta noyana.”