10
Yesu na apasolma 12 ya riuporedina
(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16)
Inam raḡanine Yesu na tauwai muriwatanama 12 ya rawateḡeidi be rewapana ya utedina da taudi arua gewegewedima ta tavu dobiḡedi be sida tabu be tabu tai yawasanidina. Apasol 12 isedima inam umanama,
Saemon, tauna vutuna ya vine dokena, awai isana ‘Pita’,
be tasinama Endru,
da Jeims, Sebedi natunama
be tasinama Jon,
da Pilip
be Batolomiu,
da Tomas
be Metiu teks tautaminama,
da Jeims, tauna Alpius natunama,
be Tadeas,
da Saemon tauna awai isana ‘Selot’,
be Judas Iskariot, tauna vutuna Yesu tauboru dobiḡenama.
5-6 Inam tautauḡomidima 12 Yesu ya riuporedi be umanama ya riuedina, “Israel banegidima ḡarodiḡa ko naḡona, baninama taudi sipu kwakokwakodima maika ta miamiana. Be nam banaga ḡesaudima ḡarodie ko naḡo maika Samaria adi meagaie, bo dobu ḡesaudie. Ko naḡonaḡona raḡanine taumi uma varinama ko rauguguyena, ‘Mamaitua na waiguyauma kaiteka maida.’ Be banaga sidesidedima koi yawasanidi, guriguridima ko kawa midisuḡudi, banaga kito ragaragaudima koi yawasanidi, be penama banaga a kokukokudina ko tavu dobiḡedina. Uma rewapanidima yà uteute yababemina, aubainama taumi banaga koi yawasana yababedina. Ami vaḡaie nam mane ko paḡo, 10 nam tana, nam rupu ḡesau mate ko paḡo, nam kaḡasuma, be nam diḡona. Taumi yau taunoyama aubainama banaga tokare yaba matabudi ta voiedina aubaimima.
11 “Raḡanine taumi meagaie ko tavatavana, dabudine ko kita da banaga kaua ḡarone ko miana, naumeki da inam meagainama ko gosena. 12 Raḡanine taumi vadae ko saḡana, koi kaiwa be ko riuna, ‘Suba ḡaromie e kenana’. 13 Be banaga dabudine tai aninemina, naumeki da ami subama ḡarodie e kenana. Be deḡoda ibewa, ami subama ko paḡo munaḡena. 14 Be deḡoda banaga nam tai aninemi be ami giuma nam ta vaie, naumeki da kaḡemima popokaudima ko rawakurukuruvidi be inam vadana bo meagainama ko gosena. 15 Taugu yà riuriu kauemina da maraetara raḡanine Mamaitua tokare inam banegidima e kovoḡa vavasaḡedina, nam maika Sodom be Gomora.
Piripiri raḡandie ami waisumaḡe ko midi da bagibaginaḡa
(Mk 13:9-13; Lk 21:12-17)
16 “Taugu yà riuriupore nawemina maika sipu, musara ḡasiḡasidima nopodie. Vutuna aubainama ko vora kaua da gewagewa nam e taukonimi be mate ko voyaḡota kaua da yawasana miremiredima nam ko voiedi. 17 Be banaga ko kita kauedina, baninama taudi tokare tauetara nimedie ta biri nawemi be sinagog nopodie ta kwapumina. 18 Taudi tokare ta soru nawemina gabegabeman be guyaguyau dosidima noḡodie taugu kau taiye. Be dabudine taudi ḡarodie be banaga matabudi ḡarodie taumi taugu aubaiguma koi matamatana. 19 Be ta panimina raḡanine, nam koi nuaboya da nema sibo koya giu bako. Mamaitua tauna tokare giu ei kataimi da nema ko giu bakona. 20 Baninama inam raḡanine tokare nam taumi ko giu, ibewa da Tamemima marae Aruinama tauna giu e utemi be ko giuna.
21 “Inam raḡanine tautauḡoma tasitasidima bo tuatuaḡedima ta biri dobiḡedi da banaga taudi tai guridina, be dosi kauinama teneḡinama adi sedama ḡarodie ta kauena, be seda nama adi dosima tai ḡaviedi be ta voiedi da gurie ta biridina. 22 Be banaga matabudi ta tuaḡaiemina, baninama taumi taugu kowai sumaḡeguna aubainama. Be aitau na waisumaḡe e midi bagibagi be e raudamoena, tauna tokare e yawasanana. 23 Deḡo meagaine ta raukivi gewegewemina, naumeki da inam meagainama ko gose, be wari meagaie ko naḡona. Be yà riuriu kauemina da taumi muriḡa da sibo Israel meagaidima nopodie ami noyama sibo koyai kovina, be Banaga Natunama tokare e verauna.
24 “Banaga aitauḡa ta girugirumana nam adi tauwai katakataima ta saḡa pore, be nama taunoya na badama nam e saḡa pore. 25 Be banaga girugiruminama na tauwai katakataima e ruvana, inam naumeki. Be kauinama teneḡinama nama taunoya, tauna na badama e ruvana, inam naumeki. Vutuna aubainama, deḡoda banaga vada taupakinama tai wavu be ta riuna da tauna penama adi guyauma Belsebul, naumeki da taumi vadanama banegimima tokare inam riunama teneḡinama nama ta riuemina. 26 Be inam banegidima nam ko nairedi. Be raḡan e veraverauna e tavana raḡanine, yaba matabudi semosemodina tokare ta maḡatarana. Be yaba waimoisirie kenekenedima matabudi tokare patare tai maḡataridina. 27 Be aiyaba kupie yà riuriuemina, taumi tokare suare ko giuedina, be taugu aiyaba waimoisirie beemie yà kasavena, tokare bonemima dosine patare ko giue be banaga matabudi ta vaiena.
28 “Banaga tubuḡa taunaḡa tauwai gurinama nam ko nairedi, baninama taudi tokare nam teneteneḡina da aruimima tai guridi. Mamaitua tauna vutuna ko nairena, baninama tauna deḡoda e ḡoena, tokare teneḡinama da tubuḡimima be aruimima ei guri tenaḡedina gienae. 29 Uma ko noḡoti, kiu ḡauḡaubodima rabui maesidima 10 Toea, be Tamemima Mamaitua tokare nam ai kiu tenaḡa e kitapore be e guri yababa. 30 Be taumi deba vuvuḡimima mate e siasiava waibatena. 31 Vutuna aubainama nam ko naira, baninama taumi noḡotimima ya moraba kauana, nam kiu ḡauḡaubodima maika.
32 “Aitau taugu isaguma banaga matedie e kawa saḡena, naumeki da taugu tauna isanama tokare Tamaguma marae ḡarone yà kawa saḡena. 33 Be aitau taugu e bovieguna banaga matedie, naumeki da taugu tauna tokare Tamaguma marae ḡarone yà boviena. 34 Nam ko noḡoti da taugu dobue suba è verauḡena, ibewa. Taugu kea e verauḡena. 35 Taugu è yovona, yà voiemi da tauḡoma natunama tauḡominama mate tai saḡasaḡana, be gomana waivinama tinanama mate tai saḡasaḡana, be visara rawanama mate tai saḡasaḡana. 36 Taumi ami ḡaviama tokare ami vadae ta tubuḡana.
37 “Tam aitau da taugu kwawai nuapaḡoeguna, be yaḡoro tam tamamma be tinamma kwawai nuapaḡo guratedina, naumeki da tam nam teneteneḡina da taugu yau tauwai muriwatana. Be tam aitau da taugu kwawai nuapaḡoeguna, be am sedama kwawai nuapaḡo guratedina, naumeki da tam nam teneteneḡina da taugu yau tauwai muriwatana. 38 Be deḡoda aitau nam na korosima e kiroḡi* be ei muriwatanegu, tauna nam teneteneḡina da taugu yau tauwai muriwatana. 39 Tam aitau tame am yawasanama kwa kaididi be kwa raberabena, tam tokare am yawasanama kwa kawa gewagewana, be tam aitau da taugu kautaiye am yawasanama kuyai utaena, am yawasanama tokare kwa banavina.
40 “Aitau da taumi ewai aninemina, taugu mate ewai anineguna. Be aitau da taugu ewai anineguna, tauriuporeguma mate ewai aninena. 41 Tam aitau da peroveta kuyai aninena, baninama tauna peroveta aubainama, tam tokare peroveta adi maesama ta paḡopaḡona ruvanama, nama tam kwa paḡona. Be tam aitau da didimana baneginama kuyai aninena, baninama tauna didimana baneginama aubainama, tam tokare didimana banegidima adi maesama ta paḡopaḡona ruvanama, nama tam kwa paḡona. 42 Be aitau da umanama banegidima taudi banaga yabayababa, be upa kwa ute be e tegona, baninama tauna yau tauwai muriwatanama, taugu yà riuriu kauemna da tam tokare am maesama kwa paḡona.”
* 10:38 Korosi kiroḡinama inam kwai nuatoitoina, maika Yesu korosie yai nuatoitoina nama.