8
Waivi na banagama debedie mui ya poreporena
Be Yesu tauna ya naḡona oya olip debane. Pomainama raḡanboiboi tauna ya munaḡana tempol nopone be dabudine patara a rawateḡeidina. Naumeki da tauna ya mia be waikatakataidima yai karena.
Tauna dabudi ya giugiuna maika, tarawatu tauwai katakataidima be Parisi taudi waivi tenaḡa a kita banavina, tauna na banagama debedie mui tauporenama. Vutuna aubainama taudi a verauḡena Yesu ḡarone. Be waivinama a riue da patara noḡodie ya midi be taudi Yesu a riuena, “Tauwai katakatai, uma waivinama na banagama debedie mui ya porepore be kè banavina. Nema kwa noḡonoḡota bake? Mousis na tarawatuma e riuriuna da umanama waivinama tauma sibo kè rauyeku be ya gurina.”
Be inam babadidima taudi keda a wanewanena da Yesu sibo aba ya vato waigewa be inam giudie sibo ai wavuna. Be Yesu ya raudune yovo be nimarakurakune doḡa debane yawai girugirumana. Be taudi yaḡoro waitaravira awai borudidina. Naumeki da Yesu ya tausuḡu be ya riuedina, “Tam aitau da gewagewa nam ku voia rubuna, naumeki da tam banegimma yeku kwa rubu dokena.” Dabudine tauna ya raudune munaḡa be doḡa debane waigirugiruma yai kare munaḡena.
Raḡanine waivi tauwai wavunama nama giunama a vaivaiena, naumeki da tenatenaḡaḡa ai naḡo teḡeteḡedina, be babada poredima taudi inam a doka ḡomedina. Be Yesu inam waivinama mate taudiḡa a gose poredina. 10 Naumeki da Yesu ya tausuḡu be waivinama yai taravirena, “Tauwai wavumama aikedae a naḡo? Taudi nam ti rauyekum, bo?” 11 Be waivi ya riuna, “Ibewa Bada.” Be Yesu tauna ya riuena, “Taugu mate nam tokare yà rauyekum. Kwa naḡona, be nam gewagewa kwa voie munaḡe!”
Yesu tauna dobu na yanama
12 Yesu patara ḡarodie giu yai kare munaḡa be ya riuna, “Taugu vutuna dobu na yanama. Aitau da taugu ewai muriwataneguna, tauna tokare nam tadiwanawanae ei suratou naḡo. Ibewa da tauna nopone yana e kenana, inam raḡanine yawasana e banavina.”
13 Be Parisi taudi a paribee be a riuna, “Tam inam kaiyovue tamḡa aubaimma kwa giugiu raukosoḡaiḡai.” 14 Be Yesu taudi ya riuedina, “Deḡoda taugume aubaiguma sibo è giu raukosoḡaiḡaina, inam yaḡoro riukaua. Baninama taugu aikedae è verau be aikedae yà naḡonaḡona taugu è kataiena, be taumi nam ko kataiena.
15 “Taumi ko etaetareguna inam banaga ḡoma ami noḡotama ruvane ko etaetareguna. Be taugu nam aitau ama etaetarena. 16 Be deḡoda taugu banaga etaredima è ḡoena, taugu yau rauetarama tokare didimanae è voiena, baninama Tamaguma tauriuporeguma murigue e midimidina, be nam tauguḡa ama miamiana. 17 Taumi ami tarawatuma e riuriuna da raḡanine matamata rabui giu teneḡinama ta vatona, inam giunama banaga tokare nam ta riuwai kaikaiyovu. 18 Taugu inam matemie yodi aubaiguma yà giugiuna, be wairabuiguma inam Tamaguma tauna vutuna tauriuporeguma.”
19 Dabudine taudi Yesu a riuena, “Yodi tamamma deḡo?” Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi taugu Tamaguma mate nam ko kataiemaina. Deḡoda taugu sibo ko kataieguna, taumi tokare Tamaguma mate koya kataiena.”
20 Yesu tauna tempol nopone deḡo mane aniborunama gabune, dabudi ya midi be inam yabedima matabudi yai katakataidina. Be nam aitau Yesu i kaididi be i pani nawena, baninama tauna na raḡan yaḡama yaḡoro nam i tavana.
21 Be Yesu inam babadidima ya riu munaḡedina, “Taugu tokare yà naḡona, be taumi ko waneguna be ami gewagewae tokare ko gurina. Be deḡo yà naḡonaḡona, taumi tokare nam dabudi ko tava.” 22 Be Jius babadidima a riuna, “Yodi agunai waiguri munaḡenama ewai nuanoḡonoḡotena. Vutuna aubainama tauna ya riuna, ‘Deḡo yà naḡonaḡona, taumi tokare nam dabudi ko tava’. Bo inam giunama baninama aba?”
23 Dabudi Yesu na giuma ya kaiwatani be ya riuedina, “Taumi inam uma dobunama ḡaronama, be taugu ibewa. Taugu inam note banagiguma. 24 Vutuna aubainama è riuemina da taumi tokare ami gewagewae ko gurina. Be taugu inam vutuna taugu. Be deḡoda nam koi sumaḡegu, taumi tokare naumeki da ami gewagewae ko gurina.” 25 Be taudi a riuena, “Tam aitau?” Be Yesu ya riuedina, “Kaite yà riuriuemina, taugu inam vutuna taugu. 26 Taumi ami voiama debane nema sibo è riuriu bakemina, be tokare nam nama yà voia. Be tauna aitau tauriuporeguma riukaua da tauna e miamiana. Tauna vutuna aba e riuriueguna ruvane, nama dobue banaga yà riuriuedina.” 27 Be banaga dabudine taudi nam ti kataiena da tauna inam Tamanama ya giugiuena.
28 Vutuna aubainama Yesu ya riuna, “Raḡanine taumi Banaga Natunama ko kaisuḡu be koi dawena, inam raḡanine taumi tokare ko kataiegu da taugu vutuna taugu. Be taugu nam yau ḡoane yaba ama giugiuedina, ibewa da Tamaguma nema ewai katakataiguna ruvane, nama yà giugiuedina. 29 Tauriuporeguma tauna raḡan matabuna taugu mate be nam ima gosegoseguna, baninama taugu raḡan matabuna na ḡoanama yà voiedi be tauna ewai nuaverena.” 30 Banaga toitoi uma giudima a vaivaiena, taudi Yesu ai sumaḡena.
Riukaua banaga e kuvesidina
31 Taudi aitauḡa Yesu awai sumaḡena, tauna ya riuedina, “Deḡoda yau waikatakataima ko kaidididi be ko voteyeteyedina, taumi riukaua da yau tauwai muriwatanama. 32 Inam raḡanine taumi riukaua ko kataie be riukaua taumi e kuvesimina.”
33 Be taudi a paribee be a riuena, “Nemanama kwa riuriuna da kwa kuvesimai? Tauma Eibraham na damma, nam aitau ḡarone kamawai yaragana, riukaua nema e kuvesa bakemai?” 34 Be Yesu ya riuedina, “Yà riuriu kauemina, aitau da gewagewa e voivoiena, tauna gewagewa ḡarone ewai yaragana. 35 Be aitau da gewagewa ḡarone ewai yaragana, tauna Mamaitua na damma nopone nam na waibadama ima kenakenana. Be Mamaitua Natuḡominama tauna na waibadama e kenakena watanana. 36 Vutuna aubainama deḡoda Mamaitua Natuḡominama e kuvesimina, taumi naumeki da kuvekuvesimima ko miana. 37 Taugu è kataiena taumi Eibraham na damma, be yaḡoro taumi waiguriguma kowai taina, baninama taugu yau giuma taumi nopomie nam ima kenakenana aubainama. 38 Taugu Tamaguma ḡarone yaba è kitekitedina vutudi yà riuriuemina. Be taumi tamemima aba ya riuriuemina, vutuna koi muriwatanena.”
39 Be taudi a riuna, “Tauma tamamaima Eibraham.” Be Yesu ya riuna, “Ibewa, Eibraham inam nam taumi tamemi. Deḡoda taumi sibo tamemima, Eibraham naumeki da tauna yaba ya voivoiedina ruvane, nama sibo koya voiedina. 40 Taugu riukaua Mamaitua ḡarone è vaie be è riuriuemina be yaḡoro da taumi vunuḡiguma kowai taina. Eibraham tauna tokare nam nama ya voia. 41 Taumi ami voiama ewai maḡatarana da taumi tamaḡomimima inam banaga ḡesau, be tauna na voiama kowai muriwatanena.”
Be taudime a gudutaraḡa munaḡedi be a riuna, “Tauma Tamaḡomimaima inam Mamaitua be nam keda sedamai.” 42 Be Yesu ya riuedina, “Ibewa, Mamaitua inam nam taumi tamemi. Taumi deḡoda sibo tamemima Mamaitua, naumeki da taumi koyai nuapaḡoeguna, baninama taugu Mamaitua ḡarone be è yovona. Be taugu nam mabigue è yovona, ibewa da tauna ya riuporegu be è yovona. 43-44 Taumi tamemima Diaboro, vutuna aubainama taugu yau giuma koya nuababaḡena, be taugu aba yà giugiuedina, taumi nam koma vaivaiedina. Taumi tamemima na ḡoanama vutudi kowai muriwatanedina. Tauna boni pakane da yodi tauna taurau vunuḡa. Baninama tauna riukaua e tuatuaḡaie be nopone nam riukaua ima kenakenana. Tauna taukaikaiyovu be kaiyovu Tamanama, tauna naumeki na yawasanama vutuna. 45 Vutuna aubainama taugu raḡanine riukaua yà giugiuena, taumi nam taugu komawai sumaḡeguna. 46 Aba gewagewane taumi tokare koi wavugu? Deḡoda taugu yà riuriu kauana, naumeki da taumi sibo koyai sumaḡeguna. 47 Tam aitau da Mamaitua ḡaronama, tam tauna riunama kwa vaivaiena. Be deḡoda riuguma nam kuma vaivaiena, inam anikitanama tam nam Mamaitua ḡarona.”
Yesu tauna Eibraham e saḡa porena
48 Be Jius babadidima a riuena, “Tam maiḡone aba kè riuem? Tam gewagewa banegimma be penama ya kokumna!” 49 Be Yesu ya riuna, “Taugu nam penama i kokuguna, ibewa da taugu Tamaguma yà vivivivirena, be taumi taugu nam koma vivivivireguna. 50 Taugu nam ama kawakawa saḡe munaḡeguna, ibewa da Tamaguma Mamaitua tauna e kawakawa saḡeguna, be tauna vutuna yaba matabuna taukita wairuvanama. 51 Taugu yà riuriu kauemina, Tam aitau da riuguma kwa voteyeteyedina, tam nam airaḡan tokare guri e taukonim.”
52 Dabudine Jius babadidima tauna a riuena, “Yodi kè vaia kauemna da tam riukaua penama ya kokumna. Tam kuya riuna da aitau riumma e voteyeteyedina, guri nam airaḡan tokare tauna e taukoni. Be you, Eibraham be peroveta taudi a gurina. 53 Tam nema maika kitam? Tamadama Eibraham be peroveta taudi a gurina, tam kwa saḡa poredi, bo?”
54 Dabudine Yesu ya riuna, “Deḡoda taugume yà kawa saḡe munaḡeguna, inam kawasaḡenama nam baniboruboruna. Taugu Tamaguma e kawakawa saḡeguna, tauna vutuna taumi ko riuriuna ami Mamaituama. 55 Be taumi tauna nam ko kataiena. Be taugu tauna è kataiena. Deḡoda taugu sibo è riuna taugu nam tauna e kataiena, inam raḡanine taugu tokare banaga kaikaiyovuguma è tubuḡana taumi maika. Be inam nam nama! Taugu tauna è kataie be riunama yà vovo teyeteyena.
56 “Tamemima Eibraham ya noḡonoḡotina da yau kaba verauma raḡaninama e kitana, aubainama tauna nuanama ya mosarina. Be inam raḡaninama tauna kaite ya kita be yai nuaverena.” 57 Be Jius Yesu a riuena, “Tam am suarama ḡauboḡominama nam 50 ku paḡona. Be nemanama da kwa riuriuna tam Eibraham kuya kita?”
58 Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Riukaua yà riuriuemina, muriḡa da Eibraham ya tubuḡana, taugu miemieniguma nama yà miamiana.” 59 Inam giunama debane taudi yeku a ragaudi da Yesu sibo a rauyekuna. Be tauna tempol ya dobi pore, da ya rausonaḡe be ya naḡona.