20
Kokoaga kavakavanama
(Mt 28:1-10; Mk 16:1-11; Lk 24:1-12)
Be Sande raḡanboiboi kupinaḡa Meri Megdalin ya naḡona kokoagae. Be dabudine tauna e kitana be yeku matakeda waimiditomnama ai rawakui be ḡavoe ya naḡona. Dabudine tauna ya manini da ya munaḡa be Saemon Pita be Yesu tura kaukauinama ya banavidi be ya riuedina, “Banaga Bada tubuḡinama kokoagae a kaipore be aikedae a boruna taugu nam e kataiena.”
Dabudine Pita be tauwai muriwatana ḡesaunama mate a manini a naḡona kokoagae. Taudi a manimanini be Pita turanama tauna ya manini raukosoḡaiḡai da kokoagae ya tava dokana. Tauna ya rauduru be kokoaga nopone yai kita saḡa be gara ya kitedina a kenakenana. Be nam kokoaga nopone i naḡona. Be tauna murine Saemon Pita ya manimaninina ya tava da kokoaga nopone ya naḡona. Dabudine tauna gara ya kitedina a kenakenana be gara ḡesau Yesu debanama a sumasumana, inam garanama nokunoku yaḡenama, taunaḡa ḡavoe ya kenakenana ya kitana. Dabudine Pita turanama kokoagae tavatava dokanama, tauna mate kokoaga nopone ya saḡa da gara nama ya kitedi be yai sumaḡana. Be girugiruminama porane ya riuna da Tauwai yawasana tokare e guri be e midisuḡu munaḡana. Be taudi inam riunama yaḡoro nam ti kataiena.
Yesu tauna Meri Megdalin ḡarone ya maḡatarana
10 Dabudine tauwai muriwatana rabui taudi a munaḡana adi vadae, 11 be Meri tauna kokoaga diane ya midi be ya ḡabaḡabana. Be tauna ma ḡabaḡabana kokoaga nopone ei kita saḡana, 12 be anea rabui ya kitedina, adi garama a ḡavoḡavorana. Taudi deḡo Yesu ya kenakenae, dabudine a miamiana, tenaḡa Yesu kaḡanama yauwanine be tenaḡa debanama yauwanine.
13 Dabudine anea Meri ai taravire be a riuena, “Aba kwa ḡabeḡabe?” Be Meri ya riuedina, “Bada tubuḡinama kokoagae be banaga a nawe da deḡo a boruna, taugu nam e kataiena.” 14 Inam nama ya giugiuna murine tauna yai tautinamuri da murine Yesu ya midimidina ya kitana. Tauna ya kitana, be yaḡoro nam i kataiena da inam tauna Yesu. 15 Be Yesu ya riuena, “Tam aba kwa ḡabeḡabe? Aitau kwa wanewane?” Be Meri yai noḡotana kabe sipi taurabena, vutuna aubainama tauna ya riuena, “Tura, tam deḡoda Bada tubuḡinama kuma kirokiroḡa nawe, naumeki da kwa riuegu deḡo kuya boru da taugu yà naḡo be yà verauḡena.” 16 Be Yesu ya riuena, “Meri!” Dabudine Meri ya midi vitare Yesu ḡarone be ya riuna, “Tauwai katakatai!”*
17 Be Yesu tauna ya riuena, “Nam kwa taukonigu! Baninama taugu yaḡoro nam Tamaguma ḡarone e naḡona. Be yodi tam kwa naḡo tasitasiguma ḡarodie be kwa riuedina, ‘Taugu yà munamunaḡana Tamaguma ḡarone, be taumi mate Tamemima. Tauna yau Mamaituama, be taumi mate ami Mamaituama.’ ” 18 Naumeki da Meri Megdalin vari ya munaḡena tauwai muriwatana ḡarodie be ya riuna, “Taugu Bada è kitana!” Be Bada aba tauna ya riuriuena, vutudi taudi yai varidina.
Yesu na tauwai muriwatanama ḡarodie ya maḡatarana
19 Inam raḡaninama teneḡine Sande ravikupikupie tauwai muriwatana taudi Jius babadidima a nairedina aubainama, taudi adi matakedama a babaḡavi be vada nopone a miamiana. Be yai raḡantenaḡe da taudi poudie Yesu ya midi maḡatara be ya riuna, “Suba ḡaromie e kena!”
20 Tauna nama ya riuriuna murine, tauna nimanama be girigirinama tauwai muriwatana yai kataidina. Dabudine taudi a kita be nuedima ya vere kauana. 21 Dabudine Yesu ya riu munaḡana, “Suba ḡaromie e kena! Tamaguma ya riuriuporeguna nama, taumi yà riuriuporemina.” 22 Dabudine Yesu taudi debedie yavutu gayane ya suve pore be ya riuna, “Arua Babau ko paḡona! 23 Taumi aitauḡa adi gewagewama ko noḡota poredina, naumeki da Mamaitua taudi adi gewagewama e noḡota poredina. Be deḡoda banaga adi gewagewama ko kaidididina, nama tokare Mamaitua taudi adi gewagewama e kaidididina.”
Yesu Tomas ḡarone ya maḡatarana
24 Yesu tauwai muriwatana ḡarodie ya maḡatarana raḡanine, Tomas tauna nam dabudi mate. Tomas tauna tenaḡa tauwai muriwatana 12 nopodie, be tawai isana ‘Raḡaraḡa’. 25 Vutuna aubainama tauwai muriwatana ḡesaudima Tomas a riuena, “Tauma Bada kè kitana.” Be Tomas taudi ya riuedina, “Taugu tokare nam yài sumaḡa. Noḡone taugu tutu kividima yà kitedi be nimague tutu gabudima yà taukonidi, be girigirinama a tiretiremina yà taukoni, yodibe yài sumaḡana.”
26 Wiki tenaḡa murine, tauwai muriwatana taudi a rawateḡei munaḡedi da matakeda a babaḡavi be vada nopone a miamiana, be Tomas mate dabudine. Be yai raḡantenaḡe da Yesu taudi poudie ya raumidire be ya riuna, “Suba ḡaromie e kena!” 27 Dabudine tauna Tomas ya riuena, “Nimatabaguma kwa kitedi be kwa taukonidi. Be girigiriguma kwa taukoni. Nam kwa noḡota bekubeku be kwai sumaḡana.”
28 Dabudine Tomas tauna ya riuena, “Tam yau Badama be yau Mamaituama!” 29 Inam raḡanine Yesu Tomas ya riuena, “Tam yodi kuya kitaguna, vutuna aubainama kuyai sumaḡana. Be nuavere taudi aitauḡa nam ti kitaguna be yaḡoro awai sumaḡana.”
Jon na bukama ya girumina baninama uma
30 Yesu boni mataira dosidima toitoi na tauwai muriwatanama matedie ya voiedina. Be mataira ḡesaudima nam buka nopone ti girumidina. 31 Be mataira uma bukanama nopone a girumidi be ta kenakenana, taudi vutudi ko kitedi be koi sumaḡa da Yesu tauna vutuna Tauwai yawasana, Mamaitua Natunama. Be raḡanine tauna koi sumaḡena, taumi tokare tauna isane yawasana ko banavina.
* 20:16 Gurik baibol ya riuna: Dabudine Meri ya midi vitare Yesu ḡarone, be Hibru bonane ya riuna, “Raboni!” ‘Raboni’ inam baninama ‘Tauwai katakatai’.