13
Yesu na tauwai muriwatanama kaḡedima e koḡekoḡedina
Naumeki da Naḡopore Soinama raḡaninama ḡaubonaḡa da sibo ya tavana. Be Yesu tauna kaite ya kataiena da na raḡanima ya tavana da uma dobunama e gose be e munaḡana Tamanama risine. Dabudine tauna na tauwai muriwatanama yai kataidi da tauna ewai nuapaḡo kauedina. Ravie kani na raḡanie Diaboro kaite Judas Iskariot, nopone noḡota gewagewanama ya boruna da Yesu e boru dobiḡena, Judas tauna vutuna Saemon natunama. Be Yesu ya kataiena da Tamanama rewapana matabuna tauna nimane ya boruna da yaba matabudi ei badedina. Be mate tauna ya kataiena da tauna Mamaitua ḡarone be ya yovona, be yodi e munamunaḡana. Vutuna aubainama Yesu kani nopone ya midisuḡu da na kwamama ya kaipore, be taweri ya paḡo da bogane yai rauvirina. Yodibe tauna disi ya paḡo da nopone upa ya ḡini be na tauwai muriwatanama kaḡedima ya koḡedi be inam tawerine kaḡedima ya ravusidina.
Be raḡanine Yesu Saemon Pita ḡarone ya tavatavana, Pita ya riuena, “Bada umanema nama da tam taugu kaḡaguma kwa koḡa?” Be Yesu tauna ya riuena, “Taugu yodi aba yà voivoiena baninama tam nam ku kataiena, be tokare kwa kataie da baninama aba.” Be Pita ya riuna, “Avedi, nam airaḡan kaḡaguma kwa koḡedi!” Be Yesu ya paribeena, “Deḡoda taugu kaḡamma nam yà koḡa, tam taugu nam yau tauwai muriwatana.” Be Saemon Pita ya riuna, “O Bada, deḡoda nama, naumeki da nam kaḡaguḡa kwa koḡedi, be nimaguma be debaguma mate kwa koḡedina.”
10 Be Yesu ya riuena, “Banaga aitau da tuninama matabuna topa nopone ya yovo be ya sigu ḡomana, inam baneginama kaḡanama taunaḡa tokare e koḡedina, baninama tauna kaite ya sigu be verenama e miamiana. Be taumi inam koya sigu be veremima ko miamiana, be ḡesaumima nam veremi.” 11 Yesu nama ya riuna, baninama tauna kaite ya kataie da aitau tokare tauna e boru dobiḡena. Vutuna aubainama tauna ya riuna, ‘Ḡesaumima nam veremi’.
12 Raḡanine taudi kaḡedima ya koḡakoḡa kovina, tauna na kwamama ya kote munaḡe da ya munaḡa na gabue ya mia be yai taraviredina, “Taugu aba yodi è voiena baninama koya kataie bo ibewa? 13 Taumi ko riuriueguna ‘Tauwai katakatai’ be ‘Bada’. Be inam ko riuriu kauana, baninama inam vutuna taugu. 14 Be yodi koya kita, taugu ami Badama be ami Tauwai katakataima be yaḡoro kaḡemima è koḡedina. Vutuna aubainama taumi taumiḡa ami banagama ami banagama mate kaḡemima sibo nama koya koḡedina. 15 Taugu yodi mataira verenama è voie be koya kitana, be taumi nama sibo koya voiana, 16 baninama taunoya tauna nam tokare na badama e saḡa pore, be mate tauwai noyanoya tauna nam tokare tauriuporenama e saḡa pore. 17 Yodi taumi uma yabedima koya kitedi be koya kataiedina, be deḡoda ko voiedina, taumi tokare waiaiaina ko banavina.
18 “Taugu nam matabumi ḡaromie uma yabedima ama giugiuedina, ibewa da taugu è vinemina aubainama tenatenaḡaḡa ami yawasanama è kataiedina. Be girugiruminama porane aba a riuriuena inam riukaua, taudi a riuna, ‘Banaga aitau da yau kanima nevanama ya kanina, tauna vutuna ya midi vitare be yai ḡavieguna.’ 19 Uma kauinama muriḡa da e tubuḡana yodi yà riuriu wainonoḡimina, be tokare e tubuḡana raḡanine, dabudine koi sumaḡa da taugu vutuna Tauwai yawasana. 20 Taugu yà riuriu kauemina, aitau da yau tauwai noyanoyama ei aninena, tauna inam taugu ewai anineguna. Be aitau da taugu ei anineguna, tauna inam tauriuporeguma ewai aninena.”
Judas Yesu e boru dobiḡena
(Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23)
21 Yesu nama ya riuriuna murine, tauna noponama nuaboya ya moḡavu be ya riuna, “Yà riuriu kauemina, nopomie tenaḡa tokare taugu e boru dobiḡeguna.”
22 Dabudine tauwai muriwatana tenatenaḡaḡa turanama turanama matanama ya kita be a nuanua babaḡana da Yesu aitau e riuriue. 23 Be taudi nopodie tenaḡa Yesu tura kaukauinama tauna Yesu diane ya miamiana. 24 Naumeki da Saemon Pita inam baneginama Yesu diane miemieninama mamareḡa ya riu kasave be ya riuena, “Bada kwa riue, aitau tauna e riuriue?” 25 Dabudine inam baneginama Yesu diane miemieninama ya kekera naḡo Bada diaḡomine be mamareḡa ya riu kasavena, “Bada, aitau tokare tam e boru dobiḡem?”
26 Yesu ya paribee be ya riuna, “Kwa kita be taugu raḡanine buredi riku nopone yai gayo be banaga aitau yà utena, inam baneginama vutuna taugu e boru dobiḡeguna.” Naumeki da Yesu buredi riku nopone yai gayo be Judas Iskariot ya utena. Tauna vutuna Saemon natunama. 27 Raḡanine Judas buredi ya paḡo be ya kanikanina, Seitan Judas nopone ya saḡana, dabudine Yesu Judas ya riuena, “Tam aba voienama yodi kwawai nuanoḡonoḡotena, naumeki da waiḡapa kwa voiena.” 28 Be ḡesaudima dabudine a kanikanina nam ti kataiena aba aubainama Yesu nama Judas ya riue. 29 Be Judas tauna mane taurabenama. Vutuna aubainama, na banagama ḡesaudima ai noḡotana kabe Yesu Judas i riuriupore nawe soi kanima gimerinama aubaina, bo mane banaga waikaruwaḡewaḡedima kabe e utedi. 30 Dabudine Judas ya dobi be kupiḡa ya naḡona.
Yesu ya riuna da Pita tokare tauna e boviena
31 Raḡanine Judas ya dobi be ya naḡonaḡona murine Yesu ya riuna, “Yodi raḡan ya tavana da taugu Banaga Natunama neneḡariguma e maḡatarana. Be abaḡa taugu ḡarogue ta tubutubuḡana raḡanine, Mamaitua neneḡara dosinama e paḡona. 32 Inam raḡanine Mamaitua tokare waiḡapa banaga ei kataidi da Banaga Natunama tauna ya saḡa vavasaḡana. 33 Yau sedama, noḡone nema Jius babadidima è riuriuedina, nama yodi taumi yà riuriuemina, da taugu tokare taumi mate nam tà mia gurata. Taumi tokare ko waneguna, be deḡo taugu yà naḡonaḡona, dabudi taumi tokare nam ko tava. 34 Be yodi riuvavasaḡa vaunama yà utemina inam: Ami banagama ami banagama nuemima ta paḡona, nema taugu yàwai nuapaḡoemina nama. 35 Deḡoda koi nuapaḡo vivirana, inam raḡanine banaga matabudi tokare ta kataiemi da taumi taugu yau tauwai muriwatanama.”
36 Dabudine Saemon Pita Yesu yai taravirena, “Bada, tam deḡo kwa naḡonaḡo?” Be Yesu ya riuna, “Taugu deḡo yà naḡonaḡona, dabudi tam yodi nam kwa tava be teneḡina, be tokare tam dabudine kwa tavana.” 37 Be Pita ya riuna, “Bada, aba aubainama dabudine yodi nam yà tava? Taugu yodi inam teneteneḡinama da tam mate tà gurina.” 38 Be Yesu tauna ya riuena, “Tam kuya noḡoti da teneḡinama taugu mate tà gurina. Be taugu yà riuriu kauemna da tam tokare raḡan rabuiteḡa taugu kwa bovieguna, muriḡa da kamkam e riuna.