3
Yom toj bʌ lac melbal
Suben xñopt'añob cha'an uts'at mi' yajñelob ti' wenta yumʌlob yic'ot año' bʌ i ye'tel ti gobierno. La' i jac'beñob ti uts'at ti pejtelel i pusic'al yujil bʌ i melol pejtelel chuqui wen. Suben xñopt'añob cha'an ma'anic mi' cha'leñob u'yaj, cha'an ma'anic mi' cha'leñob leto, cha'an utsob jach mi' pʌsbeñob pejtelel winicob i yutslel i pusic'al.
Come joñonla ja'el ti yambʌ ora ma'anic lac pusic'al, xñusa t'añonla, lotibilonla. Tsa' jach lac jac'be pejtelel i colosojlel lac pusic'al yic'ot yan tac bʌ yom bʌ lac pusic'al. Tsa' lac lon ñusa q'uin ti ts'a'leya yic'ot ti' tsʌytsʌyñʌyel lac pusic'al. Tsa' ts'a'lentiyonla. Tsa' lac ts'a'le lac bʌ. Pero che' bʌ tsa' tsictiyi i yutslel yic'ot i c'uxbiya Dios la caj Coltaya ti' tojlel winicob x'ixicob, tsi' coltayonla. Mach cha'anic toj bʌ lac melbal pero cha'an ti' p'untaya tsi' coltayonla. Tsi' pocoyonla cha'an mi la cʌq'uentel tsiji' bʌ laj cuxtʌlel. Tsi' cha' meleyonla ti' p'ʌtʌlel Ch'ujul bʌ Espíritu. Dios tsi' wen aq'ueyonla Ch'ujul bʌ Espíritu ti Jesucristo, la caj Coltaya, cha'an mi lac ch'ʌjmel ti' wenta cha'an ti' yutslel i pusic'al. Tsi' yotsayonla ti' yalobil cha'an mi la cʌq'uentel i yumʌntel yic'ot laj cuxtʌlel woli bʌ lac pijtan. Isujmʌch ili t'an. Wen subeñob tsa' bʌ i ñopoyob Dios cha'an xuc'ul mi' yʌc'ob i bʌ ti wen bʌ i melbal. Come jiñʌch yom bʌ, añʌch i c'ʌjñibal ti' tojlel pejtelel winicob x'ixicob.
Mach a wotsan a bʌ ba' woli' cʌlʌx pejcañob i bʌ ti lolom t'an, yic'ot cabʌl t'an cha'an i c'aba' tac i ñojte'el. Yujilob a'leya, yic'ot cʌlʌx t'an cha'an jini mandar. Come lolom jach pejtelel iliyi. Ma'anic i c'ʌjñibal. 10 Tiq'ui jini woli bʌ i t'ox hermanojob. Mi ma'anic mi' jac' i tic'ol che' ti cha'yajlel mach ma' chʌn q'uel che' bajche' hermano. 11 Come ña'tʌbil a cha'an sojquem jini winic. Woli ti mulil. Bʌjʌch i bʌ woli' bajñel ac' i bʌ ti toj mulil.
T'an cha'an jini yom bʌ i mel Tito
12 Che' mic chocbeñet tilel juntiquil hermano, mi Artemas, o mi jini Tíquico, yom ma' cha'len wersa cha'an ma' tilel ba' añon ti Nicópolis. Come ya' com ñusan i yorajlel tsʌñal. 13 Wen coltan Zenas jini xcʌntesa mandar, yic'ot Apolos cha'an uts'at mi' majlelob. Q'uele cha'an ma'anic chuqui anto yom i cha'añob. 14 Lac pi'ʌlob ja'el la' i melob chuqui wen. La' i coltañob jini anto bʌ yom i cha'añob, cha'an mach lolomic mi' ñusañob q'uin. 15 Pejtelel hermanojob wʌ' bʌ añob quic'ot yomob i yʌq'ueñet cortesía. Aq'ueñob cortesía pejtelel mu' i c'uxbiñon lojon cha'an jini wen t'an mu' bʌ lac ñop. La' ajnic la' wic'ot i yutslel i pusic'al Dios ti la' pejtelel.