2
Xuc'ul bʌ soldado i cha'an Jesucristo
Jini cha'an, calobil, la' chʌn p'ʌt'aquet ti' yutslel i pusic'al Cristo Jesús. Jini t'an tsa' bʌ c subeyet ti' tojlel cabʌlob, aq'ueñob ti' wenta xuc'ul bʌ winicob mu' bʌ caj i cʌntesañob yaño' bʌ.
Ñusan wocol che' bajche' xuc'ul bʌ soldado i cha'an Jesucristo. Jini soldado woli bʌ ti guerra, ma'anic mi' mel i ye'tel ti' yotot come woli' melben i ye'tel jini tsa' bʌ i yotsa ti soldado. Che' ja'el jini x'alas ma'anic mi' yʌq'uentel corona mi ma'anic tsi' cha'le alas ti toj. Jini xpac' wersa mi' ñaxan cha'len e'tel ti lum cha'an mi' ch'ʌmben i wut. Ña'tan ti a pusic'al chuqui wolic sub. Lac Yum mi caj i yʌq'ueñet a ch'ʌmben isujm ti pejtelel.
Ña'tan Jesucristo loq'uem bʌ ti' p'olbal David. Tsa' ch'ojyi loq'uel ba'an chʌmeño' bʌ che' bajche' mic sub ti jini wen t'an. Woliyon ti wocol. Cʌchʌlon che' bajche' xjontolil. Pero mach cʌchʌlic i t'an Dios. 10 Jini cha'an wolic lʌt' pejtelel jini wocol, come c'ux mi cubin jini yajcʌbilo' bʌ, cha'an com mi' tajob i coltʌntel ti Cristo Jesús yic'ot i ñuclel mach bʌ anic mi' jilel.
11 Xuc'ulʌch ili t'an: Mi tsa' chʌmiyonla yic'ot Cristo Jesús, cuxul mi caj la cajñel yic'ot. 12 Mi woli lac lʌt' wocol, mux caj lac tem cha'len yumʌl la quic'ot. Mi tsa' la cʌlʌ mach laj cʌñʌyic, ma'anic mi caj i cʌñonla ja'el. 13 Mi xuc'ulonla o mach xuc'ulonicla, pero xuc'ul Cristo Jesús yic'ot i t'an. Mach yujilic lot.
X'e'tel mach bʌ anic chuqui mi' quisñin
14 C'ajtesʌbeñob ili t'an. Wersa subeñob ti' wut lac Yum cha'an ma'anic mi' cʌlʌx pejcañob i bʌ ti to'ol t'an jach mach bʌ anic i c'ʌjñibal. Che' jini mi' sojquelob jini mu' bʌ i yubiñob. 15 Cha'len wersa cha'an ma' pʌs a bʌ ti uts'at ti' wut Dios che' bajche' x'e'tel mach bʌ añic chuqui mi' quisñin, mu' bʌ i c'ʌn ti uts'at jini isujm bʌ t'an. 16 Mach ma' majlel ba' ma' wubin lolom jach bʌ i t'an pañimil, come mi' yutsi p'ojlesan i jontolil winicob. 17 Come mi' p'ojlel majlel i t'an che' bajche' leco bʌ tsoy. Che'ʌch yilal i cʌntesa jini Himeneo yic'ot Fileto. 18 Come tsi' tʌts'ʌyob i bʌ ti jini isujm bʌ t'an. Woli' socbeñob i pusic'al xñopt'añob, come mi' lon alob tsa'ix ñumi i yorajlel mi caj lac tejchel ch'ojyel. Mi' yʌlob ma'anix lac pijtaya. 19 Pero tsʌts chuculonla mu' bʌ lac ñop Dios. Tsi' yʌq'ueyonla lac marcajlel ba' ts'ijbubil: “Lac Yum mi' cʌn i cha'año' bʌ”. Jini cha'an la' i cʌy i jontolil jujuntiquil mu' bʌ i pejcʌben i c'aba' Cristo.
20 Ti mal colem otot an latu tac melbil bʌ ti oro yic'ot ti sʌsʌc taq'uin yic'ot yambʌ melbil bʌ ti te' yic'ot ti lum. Ti chajp ti chajp an i c'ʌjñibal. Lamital mi' c'uxbintel, lamital mi' ts'a'lentel. 21 Mi an majqui mi' cʌy chuqui tac mach wenic, mi' sʌq'uesan i bʌ. Che' jini an i c'uxbintel, ch'ujul, cabʌl i c'ʌjñibal ti lac Yum. Chajpʌbil i pusic'al cha'an mi' mel pejtelel chuqui wen.
22 Mach ma' jac'ben i colosojlel a pusic'al che' bajche' yambʌ ch'iton winicob. Tsajcan chuqui toj, yic'ot c'uxbiya, yic'ot i ñʌch'tʌlel a pusic'al. Chʌn ñopo Dios yic'ot pejtelel mu' bʌ i pejcañob lac Yum ti' sʌclelob i pusic'al. 23 Mach ma' ñich'tʌbeñob i t'an jini sajtemo' bʌ mu' bʌ i cʌlʌx pejcañob i bʌ ti lolom t'an mach bʌ anic i sujmlel. Sojquem jax i t'an. A wujil mi' tech leto. 24 Mach yomic mi' bʌc' letsan i t'an ti leto jini x'e'tel i cha'an lac Yum. Yom uts mi' pejcan pejtelel i pi'ʌlob. Yom ch'ejl i pusic'al ti cʌntesa. Yom mi' ñusʌbeñob i sajtemal yaño' bʌ. 25 Yom mi' toj'esan i contrajob yic'ot uts bʌ t'an. Tic'ʌl mi Dios mi caj i yʌq'ueñob i cʌy i mul cha'an mi' ñopob chuqui isujm, 26 cha'an mi' puts'elob ti' yac jini xiba, tsa' bʌ i chucuyob cha'an mi' wersa jac'beñob i mandar.