9
Mu' bʌ i yajcʌntel ti Dios
Mic sub chuqui isujm ti Cristo. Ma'anic mic cha'len lot. Che'ʌch mi' subeñon c pusic'al cʌntesʌbil bʌ cha'an jini Ch'ujul bʌ Espíritu. Wen ch'ijiyem c pusic'al. Cabʌl mic cha'len pensar ti pejtelel ora. Uts'at muq'uic c chojquel ti tojmulil cha'an mij coltan c pi'ʌlob, come c'ux mi cubiñob, come c pi'ʌl lojon c bʌ, junlajal c ñojte'el lojon. Israelobʌch. Tsa' pʌjyiyob cha'an mi' yochelob ti' yalobil Dios. Tsa' tsictiyi i ñuclel Dios ti' tojlelob. Tsi' yubiyob jini trato bʌ t'an. Tsa' aq'uentiyob jini mandar. Tsa' pʌsbentiyob bajche' yom mi' ch'ujutesañob Dios. Tsa' subentiyob chuqui mi caj i yʌq'uentelob. Abraham yic'ot Isaac yic'ot Jacob jiñobʌch i ñojte'elob. I ñojte'elob Cristo ja'el. Jini cha'an i pi'ʌlob i bʌ yic'ot Cristo, come tsi'q'uele pañimil Cristo ti' tojlelob. Cristo jiñʌch lac Dios am bʌ ti' wenta pejtelel chuqui tac an. La' sujbic ti uts'at ti pejtelel ora. Amén.
Puru isujm i t'an Dios. Mach lolomic tsi' yʌc'ʌ i t'an, anquese mach i cha'añobic Dios pejtelel i p'olbal Israel. Che' ja'el mach mero i yalobilobic Abraham pejtelel i p'olbal Abraham. Come ts'ijbubil: “I p'olbal Isaac jiñobʌch a walobilob”. Tsiquil che' jini: Mach i yalobilobic Dios pejtelel i p'olbal Abraham. Jini jach i yalobilob Abraham tsa' bʌ tiliyob cha'an ti' t'an Dios jiñobʌch mero i yalobilob. Come jiñʌch jini t'an tsa' bʌ subenti Abraham: “Ti yambʌ jab cha' talon. Mi caj i yʌc' ti pañimil ch'iton bʌ i yalobil Sara”, che'en.
10 Mach cojic jach jini, pero Rebeca ja'el, che' bʌ tsa' caji i cʌntʌben i yalobil Isaac lac ñojte'el, 11 che' cʌntʌbilob to i yalobilob, che' maxto anic tsi' cha'leyob chuqui wen mi chuqui jontol, Dios tsi' sube Rebeca mi caj i yujtel che' bajche' tsi' wʌn ña'ta Dios mu' bʌ i yajcan majqui yom. Mach cha'anic wen bʌ lac melbal mi' yajcañonla, pero cha'an yom i pʌyonla. 12 Jini cha'an tsa' subenti Rebeca: “Jini ascuñʌl bʌ, i c'aba' Esaú, mi caj i melben i ye'tel jini ijts'iñʌl bʌ, i c'aba' Jacob”, che'en. 13 Come ts'ijbubil: “Tsaj c'uxbi Jacob, tsac ts'a'le Esaú”, che'en.
14 ¿Chuqui yom mi lac sub, che' jini? ¿Mach ba tojic Dios? Toj cu. 15 Come Dios tsi' sube Moisés: Mi caj c p'untan jini com bʌ c p'untan. Mi caj c pʌsben i yutslel c pusic'al jini com bʌ c pʌsben, che'en. 16 Tsiquil che' jini, Dios mi' p'untan jini yajcʌbil bʌ i cha'an, mach cha'anic che' yom i pusic'al winic, mi cha'anic woli' wersa sajcan i p'untʌntel. Mi' p'untʌntel cha'an che'ʌch yom Dios. 17 I Ts'ijbujel Dios mi' yʌl chuqui tsa' subenti Faraón: “Tsac wa'chocoyet ti rey cha'an mic pʌs c p'ʌtʌlel ti a tojel, cha'an mi' pujquel j c'aba' ti pejtelel pañimil”, che'en Dios. 18 Tsiquil che' jini, Dios mi' p'untan majqui yom i p'untan. Mi' tsʌts'esʌben i pusic'al majqui yom i tsʌts'esʌben i pusic'al.
19 Jini cha'an mi caj a c'ajtibeñon: ¿Chucoch mi' chʌn ña'tan lac mul, che' jini? Come ¿majqui mi mejlel i tic' chuqui yom Dios? che'et. 20 ¿Chucoch che'i ma' cha'len t'an? ¿Majquiyet mu' bʌ a letsan a t'an ti' contra Dios? Jini melbil tac bʌ, ¿yom ba mi' suben xmeloñel: ¿Chucoch che' tsa' meleyon? 21 Jini xmel uc'um, ¿mach ba mejlic i c'ʌn jini oc'ol bajche' yom? Ti junc'ojl oc'ol mi' mel jump'ejl uc'um mu' bʌ i c'ʌjñel cha'an chuqui uts'at. Mi' mel yambʌ uc'um mu'bʌ i c'ʌjñel cha'an jini mach bʌ wenic.
22 ¿Chuqui che' jini? Anquese yom Dios i pʌs i mich'ajel yic'ot i p'ʌtʌlel, wen jal tsi' cuchbeyob i mul jini tsa' bʌ i techbeyob i mich'ajel mu' bʌ caj i jisʌntelob. 23 Wen jal tsi' cuchbeyob i mul cha'an mi' yʌc' ti tsictiyel pejtelel i ñuclel ti' tojlel jini p'untʌbilo' bʌ i cha'an, yajcʌbilo' bʌ cha'an mi' tajob i ñuclel. 24 I pi'ʌlonla come pʌybilonla i cha'an ja'el. Mach jinic jach israelob pʌybilob, pero jini gentilob ja'el. 25 Che' ja'el tsi' yʌlʌ ti' jun Oseas: “Mi caj c pejcañob tic cha'an jini mach bʌ c cha'añobic ti yambʌ ora. Mi caj c pejcan ti c'uxbibil bʌ c cha'an jini mach bʌ c'uxbibilic ti yambʌ ora. 26 Mi caj i yujtel ya' ba' tsa' subentiyob mach i cha'añobic Dios, ya'i mi caj i pejcʌntelob ti' yalobil jini cuxul bʌ Dios”, che'en.
27 Isaías ja'el tsi' yʌlʌ cha'an Israelob: “Anquese lajal ti' tsicol i yalobilob Israel bajche' i ji'il colem ñajb, lamital jach mi caj i coltʌntelob. 28 Ti ora jach lac Yum mi caj i junyajlel cha'len meloñel ti pejtelel pañimil”, che'en. 29 Che' bajche' tsi' wʌn alʌ Isaías: “Machic tsi' cʌybeyonla la calobilob jini lac Yum, jiñʌch i Yum cabʌlob, lajal tsa' jisʌntiyonla bajche' jini año' bʌ ti Sodoma yic'ot ti Gomorra”, che'en.
Aq'uebilob toj bʌ i pusic'al cha'an tsi' ñopoyob
30 ¿Chuqui yom mi lac sub, che' jini? Jini gentilob mach bʌ anic tsi' sʌclayob toj bʌ i pusic'al tsa' aq'uentiyob. Jiñʌch toj bʌ i pusic'al aq'uebilob cha'an tsi' ñopoyob. 31 Pero jini israelob tsa' bʌ i ñopo i tajob toj bʌ i pusic'al cha'an ti' jac'ol mandar ma'anic tsa' mejli i jac'ob jini mandar ti ts'ʌcʌl. 32 ¿Chucoch? Come tsi' sʌclayob toj bʌ i pusic'al cha'an ti' jac'ol mandar. Ma'anic tsi' sʌclayob toj bʌ i pusic'al mu' bʌ i yʌq'uentelob jini mu' bʌ i ñopob. Tsa' yajliyob ti jini xajlel ba' mi' jats'ob i yoc. 33 Che' bajche' ts'ijbubil: “Awilan, mi cʌc' ti Sion jump'ejl Xajlel ba' mi' jats'ob i yoc winicob, jump'ejl Xajlel mu' bʌ i yʌc'ob ti yajlel. Jini mu' bʌ i ñop jini Xajlel ma'anic mi caj i yubin quisin”, che'en.