8
Cuxulonla ti Espíritu
Jini cha'an ma'anix mi' yʌjq'uelob ti tojmulil jini año' bʌ ti Cristo Jesús. Come i p'ʌtʌlel jini Espíritu mu' bʌ i yʌq'ueñonla laj cuxtʌlel ti Cristo Jesús tsi' coloyonla ti' p'ʌtʌlel mulil mu' bʌ i yʌc'onla ti chʌmel. Jini mandar ma'anic tsa' mejli i coltañonla, come c'uñonla cha'an lac tsucul pusic'al, pero tsa' mejli i coltañonla Dios che' bʌ tsi' choco tilel i Yalobil cha'an mi' toj lac mul. I Yalobil Dios tsi' ch'ʌmʌ i bʌc'tal lajal bajche' lac cha'an am bʌ i pʌyol ti mulil. Tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel cha'an mi' toj lac mul, cha'an mi' jilel i p'ʌtʌlel mulil am bʌ ti lac bʌc'tal. Tsa' chʌmi cha'an mi' yʌq'ueñonla lac mel chuqui tac toj che' bajche' yom jini mandar. Jiñʌch mu' bʌ lac mel che' mi lac cha'len xʌmbal che' bajche' yom jini Espíritu, mach che'ic bajche' yom lac tsucul pusic'al.
Come jini mu' bʌ i jac'beñob i tsucul pusic'al mi' chʌn ña'tañob chuqui yom i tsucul pusic'al. Jini mu' bʌ i jac'beñob jini Espíritu mi' chʌn ña'tañob chuqui yom jini Espíritu. Come jini mu' bʌ i chʌn jac' i tsucul pusic'al mi' yʌjq'uel ti chʌmel. Jini mu' bʌ i chʌn jac' jini Espíritu mi' yʌq'uentel i cuxtʌlel yic'ot i ñʌch'tilel i pusic'al. Jini cha'an jini mu' bʌ i chʌn ña'tan chuqui yom i tsucul pusic'al woli' contrajin Dios. Ma'anic mi' jac'ben i mandar Dios. Mach mejlic i jac'ben. Come jini mu' bʌ i jac'ob i tsucul pusic'al mach mejlic i melob chuqui uts'at ti' wut Dios.
Jatetla mach chʌn añetixla ti' p'ʌtʌlel la' tsucul pusic'al. Añetla ti' wenta Espíritu mi woli' yajñel i yEspíritu Dios ti la' pusic'al. Jini mach bʌ anic i cha'an i yEspíritu Cristo, mach i cha'anic Dios. 10 Mi an Cristo ti la' pusic'al, anquese mi' chʌmel la' bʌc'tal cha'an mulil, jini Espíritu mi' yʌq'ueñetla la' cuxtʌlel cha'an tsa' q'uejliyetla ti toj. 11 Mi ya' chumul ti jatetla i yEspíritu Dios tsa' bʌ i teche ch'ojyel Jesús, jini Dios tsa' bʌ i teche ch'ojyel Cristo Jesús mi caj i yʌq'uen i cuxtʌlel la' bʌc'tal cha'an ti' yEspíritu chumul bʌ ti la' pusic'al.
12 Actan che' jini hermanojob, an ti lac wenta cha'an mi lac jac'ben lac Yum, pero mach yomic mi lac jac' lac tsucul pusic'al cha'an mi lac mel chuqui yom. 13 Mi woli la' mel bajche' yom la' tsucul pusic'al, wersa mi caj la' chʌmel. Pero mi ti' p'ʌtʌlel Espíritu mi la' wʌc' ti chʌmel i melbal la' tsucul pusic'al, cuxul mi caj la' wajñel.
14 Pejtelelob mu' bʌ i toj'esʌntelob majlel cha'an i yEspíritu Dios jiñobʌch i yalobilob Dios. 15 Dios tsi' yʌq'ueyetla i yEspíritu. Ma'anic tsi' yotsayetla ti mozo cha'an mi la' mel to'ol e'tel yic'ot bʌq'uen. Mi' yʌq'ueñetla la' ña'tan ochemetla ti' yalobil Dios. Jini cha'an mi la cʌl: Papa, c Tat, cho'onla. 16 Jini Espíritu mi' subeñonla i yalobilonla Dios. Che'ʌch mi' yʌl lac pusic'al ja'el. 17 Mi i yalobilonla Dios, an chuqui mi caj la cʌq'uentel ti Dios. Mi tsa' la cubi wocol temel yic'ot Cristo, lac ten cha'an jach la quic'ot Cristo chuqui mi caj la cʌq'uentel, cha'an temel mi lac taj lac ñuclel yic'ot Cristo.
18 Mi cʌl, mach mejlic ti lajintel jini wocol am bʌ wʌle yic'ot i ñuclel Cristo mu' bʌ caj i tsictiyel ti joñonla. 19 Come pejtel melbil tac bʌ ti pañimil woli ti pijt jinto mi' pʌstʌlob i yalobilob Dios. 20 Come tsa' asiyi yic'ot wocol pejtel melbil tac bʌ, mach cha'anic bajñel yom, pero che'ʌch yom Dios cha'an mi' wersa pijtan jini ñumen uts'at tac bʌ mu' bʌ caj i tilel. 21 Pejtel jini melbil tac bʌ mi caj i yʌjq'uel ti colel ti' p'ʌtʌlel chʌmel. Mi caj i yochel ti libre cha'an tijicña mi' yajñel yic'ot i ñuclel i yalobilob Dios.
22 Come la cujil temel woli ti ajacniyel pejtelel jini pañimil. Woli ti bajq'uel yilal c'ʌlʌl wʌle. 23 Mach cojic jach jini melbil tac bʌ woli ti ajacniyel, pero joñonla ja'el. Tsa'ix aq'uentiyonla ñaxan bʌ lac majtan, jiñʌch jini Espíritu. Woliyonla ti ajacniyel ti lac pusic'al, come woliyonla ti pijt jinto mi' tsictiyel i yalobilonla Dios che' mi la cʌq'uentel tsiji' bʌ lac bʌc'tal. 24 Come che' bʌ tsa' coltʌntiyonla, tsa' caji lac pijtan. Mi tsa'ix laj q'uele jini woli bʌ lac pijtan, ma'anix woli lac chʌn pijtan. Ma'anic majch mi' chʌn pijtan jini woli bʌ i q'uel. 25 Mi woli lac pijtan jini mach bʌ laj q'ueleyic, la' lac pijtan ti' xuc'tilel lac pusic'al.
26 Che' ja'el jini Espíritu mi' coltañonla che' c'uñonla, come mach la cujilic bajche' yom mi lac pejcan Dios. Jini Espíritu mi' c'ajtiben Dios ti wocol t'an chuqui yom ti lac tojlel che' woliyonla ti ajcʌn. 27 Dios mu' bʌ i wen q'uel lac pusic'al yujil chuqui yom jini Espíritu, come mi' c'ajtiben Dios ti wocol t'an cha'an mi' coltan i cha'año' bʌ che' bajche' yom Dios.
Mi' wen mʌjlel lac cha'an
28 La cujil mi' c'ʌn Dios pejtelel chuqui tac mi' yujtel cha'an i wenlel jini mu' bʌ i c'uxbiñob Dios, jini pʌybilo' bʌ i cha'an che' bajche' tsi' wʌn ña'ta. 29 Come Dios tsi' wʌn yajca i cha'año' bʌ. Tsi' wʌn wa'chocoyob cha'an mi' yʌq'uentelob i pusic'al lajal bajche' i pusic'al i Yalobil cha'an mi' taj cabʌl i yijts'iñob jini ascuñʌl bʌ. 30 Dios tsi' pʌyʌ ja'el jini wʌn wa'chocobilo' bʌ i cha'an. Tsi' yotsa jini pʌybilo' bʌ i cha'an ti' wenta. Tsi' yʌq'ueyob i ñuclel jini tsa' bʌ i q'ueleyob ti toj.
31 ¿Chuqui yom mi lac sub, che' jini? Mi woli' coltañonla Dios, ¿majqui mi mejlel i contrajiñonla? 32 Dios ma'anic tsi' p'unta i Yalobil, pero tsi' yʌc'ʌ ti chʌmel cha'añonla ti lac pejtelel. ¿Mach ba muq'uic i yʌq'ueñonla yic'ot Cristo pejtelel chuqui yom lac cha'an? 33 ¿Majqui mi mejlel i sub i mul jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios? Ma'anic majqui. Jini mu' bʌ i ñusʌbeñonla lac mul, mu' bʌ i yotsañonla ti' wenta jiñʌch Dios. 34 Cristo Jesús tsa' chʌmi cha'añonla. Tsa' tejchi ch'ojyel ba'an chʌmeño' bʌ. An ti' ñoj Dios ba' woli' c'ajtiben Dios laj coltʌntel. Jini cha'an ma'anic majqui mi mejlel i yʌc'onla ti tojmulil. 35 ¿Am ba chuqui mi mejlel i mʌctʌben i c'uxbiya Cristo ti lac tojlel? ¿Mejl ba lac wocol, mi laj c'ojo'ol, mi lac tic'lʌntel, mi lac wi'ñal, mi che' ma'anic lac pislel, mi bʌbʌq'uen bʌ, mi espada? Ma'anic. 36 Come ts'ijbubil: “Cha'añetla wolic tsʌnsʌntel lojon ti pejtelel ora. Mic chujquel lojon che' bajche' tiñʌme' cha'an mic tsʌnsʌntel lojon”, che'en.
37 Ti pejtelel ili wocol mi' wen mʌjlel lac cha'an, cha'an ti' p'ʌtʌlel Jesús tsa' bʌ i c'uxbiyonla. 38-39 Come cujil ma'anic chuqui mi mejlel i mʌctan i c'uxbiya Dios che' mi lac chʌmel o che' cuxulon tola, mi ángelob, mi yumʌlob, mi jini p'ʌtʌlo' bʌ, mi jinic mu bʌ i yujtel wʌle, mi jinic mu' bʌ caj ti ujtel, mi chan tac bʌ, mi jinic am bʌ ti yebal, mi yan tac bʌ melbil tac bʌ. Ma'anic chuqui mi mejlel i mʌctan i c'uxbiya Dios mu' bʌ lac taj ti lac Yum Cristo Jesús.