7
Lajiya yic'ot x'ixic am bʌ i ñoxi'al
C pi'ʌlob mu' bʌ la' cʌn jini mandar, ¿mach ba la' wujilic che' añonla ti' wenta mandar, wersa mi lac jac' jini mandar che' cuxulon tola? Come jini x'ixic am bʌ i ñoxi'al an ti' wenta cha'an mi' jac' jini mandar mu' bʌ i yʌl wersa mi' yajñel yic'ot i ñoxi'al che' cuxul to. Mi tsa' chʌmi i ñoxi'al, librejix. Ma'anix mi' chʌn jac' chuqui mi' yʌl jini mandar cha'an i ñoxi'al. Jini cha'an mi tsi' pi'le yambʌ winic che' cuxul to i ñoxi'al, i ts'i'lelʌch, pero mi tsa'ix chʌmi i ñoxi'al, librejix. Ma'anix mi' jac' jini mandar. Che' jini, mach i ts'i'lelic jini x'ixic mi tsa' cha' ñujpuñi yic'ot yambʌ winic. Che' ja'el quermanojob, jilemix i p'ʌtʌlel jini mandar ti la' tojlel come tsa' chʌmiyetla yic'ot Cristo cha'an mi la' loq'uel ti' wenta jini mandar, cha'an mi la' taj yambʌ la' yum. Jini lac Yum jiñʌch Cristo tsa' bʌ tejchi loq'uel ba'an chʌmeño' bʌ cha'an mi lac melben i ye'tel Dios. Che' bʌ tsa' lac jac'be lac tsucul pusic'al, jini i colosojlel lac pusic'al, ñijcʌbil cha'an mandar, tsi' nijcayonla ti mulil cha'an mi' yʌc'onla ti chʌmel. Wʌle tsa'ix loq'uiyonla ti' wenta jini mandar. Tsa'ix chʌmiyonla quic'ot Cristo. Librejonixla cha'an ma'anix mi lac jac'ben jini tsa' bʌ i cʌchʌyonla. Jini cha'an mi lac jac'ben Dios ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu ti tsiji' bʌ laj cuxtilel, mach ti' p'ʌtʌlelic jini ts'ijbubil bʌ mandar ba' cʌchʌlonla wajali.
Mulil am bʌ ti lac pusic'al
¿Chuqui yom mi cʌl, che' jini? ¿Mulil ba jini mandar? Mach mulilic. Machic an mandar, ma'anic tsaj cʌñʌ mulil. Machic tsi' subu mandar: “Mach a tsʌjyuben i chubʌ'an a pi'ʌlob”, ma'anic tsac ña'ta mulilʌch che' bʌ tsac tsʌjyube i chubʌ'an c pi'ʌlob. Jini mandar tsi' yʌq'ueyon j cʌn mach tojic i tsʌjyuntel chubʌ'añʌl, pero cha'an tic mul tsa' caji c tsʌjyun. Che' ma'anic mandar ma'anic mi lac ña'tan lac jontolil. Che' bʌ maxto anic tsa cubi mandar, tsac lon ña'ta cuxulon. Che' bʌ tsa cubi mandar, tsa' tejchi c jontolil. Tsac ña'ta chʌmeñon ti mulil. 10 Tsa' aq'uentiyon jini mandar cha'an mic taj j cuxtilel, pero tsi' yʌc'ʌyon ti chʌmel cha'an c mul. 11 Cha'an tic jontolil tsa' lotintiyon. Jini cha'an chʌmeñon ti mulil cha'an jini mandar.
12 Ch'ujul jini mandar, che' jini. Ch'ujul i subal Dios. Tojʌch. Uts'atʌch. 13 ¿Am ba i mul jini mandar cha'an tsi' yʌc'ʌyon ti chʌmel? Ma'anic. Jiñʌch mulil am bʌ tic pusic'al tsa' bʌ i chucuyon ti' p'ʌtʌlel cha'an mi' tsictiyel mulilʌch. Jini mulil tsi' c'ʌñʌ chuqui uts'at, jiñʌch mandar, cha'an mi' yʌc'on ti chʌmel, cha'an mi' tsictiyel c'ax jontol mulil.
14 La cujil tilem ti Espíritu jini mandar, pero winicon, tsucul c pusic'al. Chuculon ti' p'ʌtʌlel mulil. 15 Ma'anic mic ch'ʌmben isujm jini mu' bʌ c mel. Come ma'anic mic mel chuqui com. Mu' jach c mel chuqui mic ts'a'len. 16 Che' mic mel jini mach bʌ comic c mel, mic ña'tan uts'atʌch jini mandar. 17 Mach tilemic tic pusic'al che' mic mel che' bajche' jini. Jiñʌch mulil am bʌ tic pusic'al. 18 Che' jini cujil ma'anic chuqui wen tic pusic'al, come tsucul c pusic'al. Com c mel chuqui uts'at, pero mach mejlic c mel. 19 Ma'anic mic mel jini uts'at tac bʌ com bʌ c mel. Jini jontolil mach bʌ comic c mel jiñʌch mu' bʌ c mel. 20 Jini cha'an che' mic mel jini mach bʌ comic c mel, mach joñonix wolic mel, jiñʌch mulil am bʌ tic pusic'al.
21 Che' jini mic ña'tan an c pʌyol ti mulil, come che' com c mel chuqui uts'at, an jontolil tic pusic'al. 22 Come tic pusic'al mic wen mulan i mandar Dios. 23 Pero mic ña'tan an yambʌ c pʌyol tic bʌc'tal mu' bʌ i contrajin jini com bʌ c mel tic pusic'al. Mi' yʌc'on ti chujquel ti' p'ʌtʌlel mulil am bʌ tic bʌc'tal. 24 P'ump'un jax c bʌ. ¿Majqui mi caj i loc'sañon ti' p'ʌtʌlel jini tsucul bʌ c pusic'al mu' bʌ i yʌc'on ti chʌmel? 25 Wocolix i yʌlʌ Dios, Jesucristo lac Yum mi' yʌc'on ti colel. Che' jini, joñon ti tsiji' bʌ c pusic'al mic jac'ben i mandar Dios. Ti tsucul bʌ c pusic'al mic jac'ben i p'ʌtʌlel mulil.