5
I ñʌch'tʌlel lac pusic'al yic'ot i tijicñʌyel
Dios tsa'ix i ñusʌbeyonla lac mul. Tsa'ix i yotsayonla ti' wenta cha'an tsa' lac ñopo Cristo. Ma'anix woli laj contrajin Dios, come tsi' yuts'esayonla lac Yum Jesucristo. Cha'an Jesucristo mu' bʌ lac ñop, ochemonixla ja'el ti' yutslel i pusic'al. Jini cha'an xuc'ulonla. Tijicñayonla cha'an mi caj lac taj i ñuclel Dios. Mach cojic jach jini. Tijicñayonla ja'el cha'an jini wocol mu' bʌ la cubin, come la cujil jini wocol mi' yʌq'ueñonla lac p'ʌtʌlel ti pijt. Che' an chuqui mi lac chʌn pijtan, mi' xuc'chocontel lac pusic'al. Jini i xuc'tilel lac pusic'al mi' cʌntesañonla tal lac wenlel ti Dios. Mach lolomic jach woli lac pijtan, come la cujil Dios tsa'ix i yʌq'ueyonla jini Ch'ujul bʌ Espíritu cha'an mi' but'beñonla lac pusic'al ti' c'uxbiya.
Che' ma'anic tsa' mejli laj coltan lac bʌ, tsa' chʌmi Cristo cha'añonla tsa' bʌ lac ñusa Dios. Ma'anic mi la cʌc' lac bʌ cha'an i coltʌntel juntiquil toj bʌ, anquese tic'ʌl mi an majch mi' yʌc' i bʌ ti chʌmel cha'an mi' coltan juntiquil uts bʌ. Pero tsa' chʌmi Cristo cha'añonla che' xmulilon tola. Che' jini, Dios tsi' pʌsbeyonla c'ux mi' yubiñonla. Ñusʌbilix lac mul, añonixla ti' wenta Dios cha'an ti' ch'ich'el Cristo. Jini cha'an ñumen mi caj laj coltʌntel ti Cristo che'mi' tsictiyel i mich'ajel Dios. 10 Che' i contrajonla Dios, tsa' chʌmi i Yalobil cha'an mi' yutsesan lac pusic'al yic'ot Dios. Wʌle che' lac pi'ʌlix lac bʌ la quic'ot Dios, ñumen mi caj laj coltʌntel cha'an tsiji' bʌ i cuxtilel Cristo. 11 Mach cojic jach jini, pero tijicñayonla ti Dios cha'an lac Yum Jesucristo, come tsi' yuts'esa lac pusic'al yic'ot Dios.
Adán yic'ot Cristo
12 Tsa' ochi mulil ti pañimil cha'an ti' mul juntiquil winic i c'aba' Adán. Jini mulil tsi' yʌc'ʌ ti chʌmel pejtel winicob x'ixicob. Jini cha'an mi lac chʌmel ti lac pejtelel, come tsa' lac cha'le mulil ti lac pejtelel. 13 Che' maxto ts'ijbubilic jini mandar, anix mulil ti pañimil. Pero che' maxto anic mandar, maxto anic mulil ti' wenta winicob x'ixicob. 14 Melel tsa' laj chʌmiyob c'ʌlʌl ti Adán c'ʌlʌl ti Moisés, yic'ot ja'el jini mach bʌ lajalobic i mul bajche' Adán. Jini Adán mach lajalic che' bajche' Cristo tsa' bʌ tili ti wi'il.
15 Mach mejlic ti lajintel lac majtan yic'ot lac mul. Cha'an ti' mul juntiquil winic, Adán, cabʌl tsa' chʌmiyob. Pero tsa' utsi p'ojli i yutslel i pusic'al Dios yic'ot i majtan ti' tojlel cabʌlob cha'an ti' yutslel i pusic'al juntiquil winic, jiñʌch Jesucristo. 16 Jini lac majtan mach lajalic bajche' jini wocol mu' bʌ lac taj cha'an ti' mul Adán. Come cha'an ti jump'ejl mulil tsa' tejchi meloñel yic'ot tojmulil. Pero ti lac majtan jach mi laj q'uejlel ti toj anquese cabʌl lac mul. 17 Cha'an ti' mul jini juntiquil winic wersa mi' chʌmelob pejtel winicob x'ixicob, pero cha'an ti' yutslel juntiquil, jiñʌch Jesucristo, cuxul mi' yajñelob jini mu' bʌ i ch'ʌmob ñuc bʌ i yutslel i pusic'al Dios yic'ot toj bʌ i pusic'al mu' bʌ i yʌq'uentelob ti' majtan jach. Che' jini mi caj i mʌjlel i cha'añob.
18 Cha'an ti' mul Adán sajtemob pejtelel winicob x'ixicob, pero cha'an ti toj bʌ i melbal Cristo mi' q'uejlelob ti toj pejtelel winicob x'ixicob, cha'an cuxul mi' yajñelob. 19 Come cabʌlob tsa' q'uejliyob ti mulil cha'an tsi' ñusa mandar Adán. Che' ja'el cabʌlob mi' q'uejlelob ti toj cha'an tsi' jac'ʌ mandar Cristo. 20 Tsa' tili mandar ja'el cha'an mi' tsictiyel woli' p'ojlel lac mul, pero che' bʌ tsa' p'ojli mulil, ñumen cabʌl tsa' p'ojli i yutslel i pusic'al Dios. 21 Tsiquil che' jini, tsa' chʌmiyob cabʌlob ti' yumʌntel mulil, pero cha'an ti' yutslel i pusic'al Dios anix laj cuxtilel mach bʌ anic mi' jilel, cha'an tsa' aq'uentiyonla toj bʌ lac pusic'al ti Jesucristo lac Yum.