3
Xuc'ul Dios
¿Am ba chuqui ñumen uts'at i cha'añob israelob bajche' gentilob? ¿Chuqui mi' taj jini tsepbilo' bʌ i pʌchʌlel? Cabʌl, come jiñobʌch tsa' bʌ aq'uentiyob i t'an Dios ti ñaxan. Isujm, ma'anic tsi' ñopoyob lamital, pero ¿tsa' ba jili i xuc'tilel i pusic'al Dios cha'an ma'anic tsi' ñopoyob? Ma'anic. Anquese xlotob pejtelel winicob, mach yujilic lot Dios. Che' bajche' ts'ijbubil ti Salmos: “Tojʌch chuqui mi' yʌl Dios ti pejtelel ora. Ma'anic majqui mi mejlel i yʌl mach tojic Dios”, che'en.
Lac jontolil ja'el mi' tsictesan toj bʌ i pusic'al Dios. ¿Chuqui mi la cʌl, che' jini? ¿Yom ba mi la cʌl mach tojic Dios che' mi' yʌc'onla ti tojmulil? Che'ʌch mi' lon alob winicob. Mach che'ic yom. Mi mach tojic Dios, ¿bajche' mi mejlel i mel pejtelel winicob x'ixicob año' bʌ ti pañimil? Mi' yʌlob: Mi woli lac tsictesan i sujmlel Dios yic'ot lac lot, mi woli la cʌc' ti cʌjñel i ñuclel Dios, ¿chucoch mi' q'uelonla ti xmulil che' jini? lon che'ob. ¿Yom ba mi la cʌl: La' lac cha'len jontolil cha'an mi' p'ojlel chuqui tac uts'at? Mach yomic. Woliyob ti lot mu' bʌ i yʌlob che'ʌch wolic sub lojon. Mi caj i yʌjq'uelob ti tojmulil che' bajche' yom.
Ma'anic majqui toj
Jixcu jini judíojob, ¿mu' ba i lon ña'tañob tojob? ¿Mach ba lajalobic bajche' jini gentilob? Lajalob cu, come tsa'ix c subu lojon an i mul israelob yic'ot gentilob, come ti pejtelonla chuculonla ti' p'ʌtʌlel mulil. 10 Che' bajche' ts'ijbubil: “Ma'anic majqui toj, mi juntiquilic. 11 Ma'anic majqui mi' ch'ʌmben isujm. Ma'anic majqui yom i ñop Dios. 12 Ti pejtelonla tsa' sajtiyonla ti bij. Ma'anic laj c'ʌjñibal. Ma'anic majqui mi' cha'len chuqui wen, mi juntiquilic. 13 Lajal i yej winicob bajche' i ti' mucoñibʌl. Mi' cha'leñob lot. An i venenojlel lucum ti' mal i yej. 14 Mi' cha'leñob p'ajoñel yic'ot wajleya. 15 Ajñel mi' majlelob i tsʌnsañob i pi'ʌlob. 16 Baqui jach mi' majlelob mi' techob wocol yic'ot jisaya. 17 Mach i cʌñʌyobic jini bij ba' ñʌch'ʌl lac pusic'al. 18 Ma'anic mi' wis bʌc'ñañob Dios”. Che'ʌch ts'ijbubil.
19 La cujil an ti' wenta jini mu' bʌ i yubiñob mandar cha'an mi' jac'ob ti pejtelel. Aq'uebilob cha'an mi' ñʌjch'elob yic'ot pejtel winicob x'ixicob ti pañimil che' mi' melob i bʌ ti' tojlel Dios. 20 Jini cha'an mach cha'anic i jac'ol mandar mi' ñusʌbeñonla lac mul Dios che' mi' yotsañonla ti' wenta. Come jini mandar mi' yʌq'ueñonla lac ña'tan lac mul.
Dios mi' yʌq'uen toj bʌ i pusic'al jini mu' bʌ i ñop
21 Wʌle tsa'ix tsictiyi toj bʌ i pusic'al Dios mu' bʌ i yʌq'uen winicob x'ixicob mach bʌ anic tsi' jac'ʌyob jini mandar. I juñilel mandar yic'ot i juñilel x'alt'añob tsi' yʌc'ʌ ti cʌjñel toj bʌ i pusic'al Dios. 22 Jiñʌch toj bʌ i pusic'al mu' bʌ i yʌq'uentelob pejtel mu' bʌ i ñopob Jesucristo, come Dios mach jelchojquic mi' q'uelob. 23 Come ti pejtelelob tsa'ix i cha'leyob mulil. Mach i tajayobix i ñuclel Dios. 24 Dios mi' yotsañob ti' wenta cha'an jach i yutslel i pusic'al. Mi' ñusʌbeñob i mul ti' majtan jach, come Cristo Jesús tsi' mʌñʌyob cha'an mi' yʌc'ob ti colel. 25 Come Dios tsi' wa'choco Cristo cha'an mi' tojbeñob i mul yic'ot i ch'ich'el, cha'an mi' lajmel i mich'ajel ti' tojlel pejtel mu' bʌ i ñopob. Che' jini tsiquil tojʌch Dios tsa' bʌ i to'ol q'uelbeyob i mul winicob x'ixicob ti yambʌ ora che' woli to i cuchbeñob i mul. 26 La cujil tojʌch mi' mel xmulilob. Tojʌch Dios mu' bʌ i yotsañob ti' wenta che' mi' ñusʌbeñob i mul pejtel mu' bʌ i ñopob Jesús.
27 ¿Mu' ba lac chʌn sub lac bʌ ti ñuc? Ma'anic. ¿Chucoch? ¿Mach ba anic lac ñuclel cha'an ti' jac'ol jini mandar? Ma'anic. Come mach cha'anic i jac'ol mandar mi' ñusʌbeñonla lac mul Dios che' mi' yotsañonla ti' wenta, pero cha'an jach tsa' lac ñopo Jesús. 28 Tsiquil che' jini, Dios mi' ñusan lac mul. Mi' yotsañonla ti' wenta cha'an tsa' lac ñopo Jesús, mach cha'anic i jac'ol mandar. 29 Lac Dios ¿i cha'an jach ba israelob? ¿Mach ba i cha'anic gentilob ja'el? I cha'an cu ja'el. 30 Come juntiquil jach Dios. Mi caj i yotsan ti' wenta pejtel mu' bʌ i ñopob, jini tsepbil bʌ i pʌchʌlel yic'ot ja'el jini mach bʌ tsepbilic i pʌchʌlel. 31 ¿Mu' ba lac jisan i c'ʌjñibal mandar che' mi lac ñop Jesús? Ma'anic. Mi lac chʌn ña'tʌben i c'ʌjñibal mandar.