16
Cortesía tac
Com mi la' cʌn la quermana Febe am bʌ i ye'tel che' bajche' diácono ti' tojlel xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Cencrea. Come añetla ti lac Yum, jini cha'an pʌyʌla ochel ti la' wotot che' bajche' yom mi' melob jini i cha'año' bʌ Dios. Coltanla mi an chuqui yom come cabʌlix tsi' colta hermanojob. Tsi' coltayon ja'el.
Aq'ueñob cortesía Priscila yic'ot Aquila, come tsi' cha'leyob e'tel quic'ot ti Cristo Jesús. Colel tsa' yʌlʌ tsʌnsʌntelob cha'an tsi' coltayoñob. Mach joñonic jach mic subeñob wocolix i yʌlʌ Priscila yic'ot Aquila, pero che'ʌch mi' melob ja'el pejtelel jini gentilob baqui jach mi' tempañob i bʌ. Aq'uenla cortesía ja'el xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti' yotot Aquila. Aq'uenla cortesía Epeneto ja'el mu' bʌ j c'uxbin, tsa' bʌ i ñaxan ñopo Cristo ya' ti Acaya. Aq'uenla cortesía María tsa' bʌ i cha'le cabʌl e'tel cha'an mi' coltañetla. Aq'uenla cortesía Andrónico yic'ot Junias, jini c pi'ʌlob ti ñujp'el. Ñuc mi' q'uejlelob cha'an jini apóstolob. Ñaxan tsa' ochiyob ti Cristo, wi'ilix joñon.
Aq'uenla cortesía Amplias mu' bʌ j c'uxbin ti lac Yum. Aq'uenla cortesía Urbano ja'el woli bʌ ti e'tel la quic'ot ti Cristo, yic'ot Estaquis mu' bʌ j c'uxbin. 10 Aq'uenla cortesía Apeles tsa' bʌ i cuchu wocol ti' ye'tel Cristo. Aq'uenla cortesía jini año' bʌ ti' yotot Aristóbulo. 11 Aq'uenla cortesía c pi'ʌl Herodión. Aq'uenla cortesía jini año' bʌ ti' yotot Narciso año' bʌ ti lac Yum.
12 Aq'uenla cortesía la quermanajob Trifena yic'ot Trifosa mu' bʌ i cha'leñob e'tel ti lac Yum. Aq'uenla cortesía la quermana Pérsida, jini c'uxbibil bʌ tsa' bʌ i cha'le cabʌl e'tel ti lac Yum. 13 Aq'uenla cortesía Rufo, wen ñuc bʌ ti lac Yum, yic'ot i ña' tsa' bʌ i c'uxbiyon che' bajche' c ña'. 14 Aq'uenla cortesía Asíncrito yic'ot Flegonte yic'ot Hermas yic'ot Patrobas yic'ot Hermes yic'ot yambʌ hermanojob ya' bʌ añob. 15 Aq'uenla cortesía Filólogo yic'ot Julia yic'ot Nereo yic'ot i yijti'an yic'ot Olimpas yic'ot pejtelel i cha'año' bʌ Dios ya' bʌ añob. 16 Aq'uen la' bʌ cortesía. Ts'ujts'un la' bʌ ti uts'at. Pejtelel jini año' bʌ ti Cristo baqui jach mi' tempañob i bʌ mi' yʌq'ueñetla cortesía.
17 Hermanojob mic subeñetla ti wocol t'an ña'tanla majqui woli' yʌsañetla ti mulil, mu' bʌ i t'oxetla ti t'an ti' contra la' cʌntesʌntel. Tʌts'ʌ la' bʌ ba' añob. 18 Come jini mu' bʌ i cha'leñob bajche' jini ma'anic mi' jac'ob chuqui yom lac Yum Jesucristo. Jini jach mi' jac'ob chuqui yom i tsucul pusic'al. Ti maña jax bʌ t'an yic'ot ti uts bʌ t'an mi' lotiñob jini mach bʌ añobic i ña'tʌbal. 19 Yujilob pejtel winicob uts'at bajche' mi la' jac'. Jini cha'an tijicñayon cha'añetla. Com mi la' wen cʌn chuqui tac uts'at cha'an mi la' mel. Mach comic mi la' ñop jontolil.
20 Jini Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla i ñʌch'tilel lac pusic'al mach jalix mi caj i yʌq'ueñetla la' t'uchtan Satanás. La' ajnic la' wic'ot i yutslel i pusic'al lac Yum Jesús. 21 Mi' yʌq'ueñetla cortesía Timoteo jini c pi'ʌl ti e'tel, che' ja'el Lucio yic'ot Jasón yic'ot Sosípater jini c pi'ʌlob. 22 Joñon Tercio mu' bʌ c ts'ijban jini jun, mi cʌq'ueñetla cortesía ti lac Yum. 23 Mi' yʌq'ueñetla cortesía Gayo i yum jini otot ba' jijlemon yic'ot pejtelel xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ti' yotot. Mi' yʌq'ueñetla cortesía Erasto jini tesorero cha'an tejclum. Mi' yʌq'ueñetla cortesía la quermano Cuarto. 24 La' ajnic i yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo la' wic'ot ti la' pejtelel. Amén.
La' tsictiyic i ñuclel Dios
25 Dios mi mejlel i p'ʌtesañetla che' bajche' mi' yʌl jini wen t'an mu' bʌ c sub, mu' bʌ i yʌc' ti cʌjñel Jesucristo. Come tsi' tsictesa jini mucul tac bʌ mach bʌ tsiquilic ti yambʌ ora c'ʌlʌl ti' cajibal pañimil. 26 Tsictiyemix jini t'an wʌle, ts'ijbubil i cha'an x'alt'añob cha'an ti' mandar jini Dios am bʌ ti pejtelel ora. Tsi' yʌc'ʌ ti cʌjñel ti pejtelel lum cha'an mi' jac'ob jini mu' bʌ i ñopob. 27 Jini cojach bʌ Dios am bʌ i ña'tʌbal la' tsictiyic i ñuclel ti pejtelel ora ti Jesucristo. Amén.