15
Mi p'ʌtʌlonla yom mi laj cuchbeñob i sajtemal jini tile bixelo' bʌ i pusic'al. Mach yomic mi lac mel chuqui yom lac bajñel pusic'al. Ti jujuntiquilonla la' lac mel chuqui mi' mulañob lac pi'ʌlob cha'an mi' p'ʌt'añob, cha'an mi' tajob i wenlel. Come Cristo ma'anic tsi' mele chuqui yom i bajñel pusic'al, che' bajche' ts'ijbubil: “Che' bʌ tsi' yʌ'leyetob, tsi' yʌ'leyoñob”, che'en. Jini ts'ijbubil bʌ ti wajali tsa' ts'ijbunti cha'an mi laj cʌntesʌntel. I Ts'ijbujel Dios mi yʌq'ueñonla i xuc'tilel yic'ot i ñuq'uesʌntel lac pusic'al cha'an mi lac pijtan jini tal to bʌ. Jini Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla i xuc'tilel yic'ot i ñuq'uesʌntel lac pusic'al la' i yʌq'ueñetla la' tem ajñel ti jump'ejl jach la' pusic'al che' bajche' yom Cristo Jesús. Che' jini, ti jump'ejl la' pusic'al mi mejlel la' tem tsictesan i ñuclel Dios, i Tat lac Yum Jesucristo.
Jini wen t'an ti' tojlel gentilob
Jini cha'an p'untan la' bʌ che' bajche' Cristo tsi' p'untayetla cha'an mi' ñuq'uesʌntel Dios. Come mic subeñetla tsa' tili Cristo Jesús i coltan jini tsepbilo' bʌ i pʌchʌlel cha'an mi yʌc' ti tsictiyel isujmʌch Dios, cha'an ja'el mi' ts'ʌctesan jini t'an tsa' bʌ subentiyob lac ñojte'el, cha'an ja'el mi' tsictesʌbeñob i ñuclel Dios jini gentilob tsa' bʌ p'untʌntiyob ti Dios, che' bajche' ts'ijbubil: “Jini cha'an mi caj c sub a ñuclel ti' tojlel gentilob mi caj j c'ʌyibeñet a c'aba'”, che'en Cristo. 10 Ts'ijbubil ja'el: “Tijicñesan la' pusic'al gentilet bʌ la yic'ot i cha'año' bʌ Dios”. 11 Ts'ijbubil ja'el: “Subula i ñuclel lac Yum pejtelel gentilet bʌ la. La' i subob i ñuclel ti pejtelel lum”. 12 Tsi' yʌlʌ Isaías ja'el: “Mi caj i tilel i p'olbal Isaí. Mi caj i tech i yumʌntel ti' tojlel gentilob mu' bʌ caj i pijtañob”, che'en. 13 Jini Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla lac pijtaya che' mi lac ñop, la' i bujt'esan la' pusic'al ti' tijicñʌyel yic'ot i ñʌch'tilel cha'an mi la' wen pijtan ti' p'ʌtʌlel Ch'ujul bʌ Espíritu.
14 Quermanojob cujil ti isujm, an cabʌl i yutslel la' pusic'al yic'ot la' ña'tʌbal. La' wujil bajche' yom mi la' xic'ben la' bʌ ti uts'at. 15 Ch'ejl c pusic'al tsac ts'ijbubeyetla chuqui yom mi la' cha' ña'tan. Ch'ejlon cha'an tsa' aq'uentiyon que'tel ti Dios 16 yic'ot i yutslel i pusic'al cha'an mic sub Cristo Jesús ti' tojlel gentilob. Mic subeñob i wen t'an Dios cha'an mi cʌq'uen Dios jini gentilob cha'an i majtan. Jiñʌch yom bʌ i ch'ʌm Dios, jini sʌq'uesʌbilo' bʌ ti Ch'ujul bʌ Espíritu.
17 Ti Cristo Jesús mij q'uel c bʌ ti ñuc cha'an que'tel aq'uebilon ti Dios. 18 Come ma'anic chuqui com c tsictesan, cojach jini tsa' bʌ i mele Cristo che' bʌ tsi' c'ʌñʌ c t'an yic'ot c melbal cha'an mi' jac'ob gentilob. 19 Tsi' pʌsʌ ñuc bʌ i yejtal i p'ʌtʌlel yic'ot bʌbʌq'uen tac bʌ ti' p'ʌtʌlel Ch'ujul bʌ Espíritu. Che' jini, tsa'ix c laj subu i wen t'an Cristo c'ʌlʌl ti Jerusalén, c'ʌlʌl ti Ilírico. 20 Che'ʌch tsac cha'le wersa c sub jini wen t'an ba' maxto subilic i c'aba' Cristo ame wolic c cha' sub ba' tsi' ñaxan subu yambʌ winic. 21 Come ts'ijbubil: “Mi caj i c'otel i wut winicob mach bʌ anic tsa' subentiyob i sujmlel Cristo. Winicob maxto bʌ anic tsi' yubiyob mi caj i ch'ʌmbeñob isujm”, che'en.
Pablo yom majlel ti Roma
22 Jini cha'an cabʌl tsa' tijq'uiyon che' bʌ tsac ña'ta majlel ba' añetla. 23 Wʌle ma'anix que'tel ilayi ti ili lum tac. Anix cabʌl jab com majlel ba' añetla. 24 Baqui ora mic majlel ti España com j q'ueletla che' mic ñumel ba' añetla. Com ja'el mi la' pi'leñon majlel ba' samiyon che' bʌ tsa'ix c jula'tayetla. 25 Wʌle mic majlel ti Jerusalén cha'an mic ch'ʌmbeñob majlel i coltʌntel i cha'año' bʌ Dios. 26 Come jini año' bʌ ti Macedonia yic'ot ti Acaya tsi' yʌc'ʌyob ofrenda ti' yutslel i pusic'al cha'an i cha'año' bʌ Dios ti Jerusalén mach bʌ añobic i chubʌ'an. 27 Come yomob i yʌc', come añob i bet ti' tojlel israelob. Come jini gentilob tsa' tem aq'uentiyob i wenlel ti Dios yic'otob. Jini cha'an an ti' wenta cha'an mi' coltañob jini hermanojob ti Jerusalén ti' chubʌ'an. 28 Ba' ora mi cujtel ti jini e'tel, che' bʌ tsa'ix cʌq'ueyob i majtan, mi caj c ñumel ba' añetla che' mic majlel ti España. 29 Cujil che' mij c'otel ba' añetla, Cristo mi caj i yʌq'ueñonla cabʌl lac wenlel yic'ot lac tijicñʌyel ti jini wen t'an.
30 Wʌle mic subeñetla, la' wocolic hermanojob cha'an ti lac Yum Jesucristo, yic'ot cha'an ti' yEspíritu mu' bʌ i yʌq'ueñonla laj c'uxbin lac bʌ, cha'lenla wersa quic'ot ti oración. Pejcanla Dios cha'añon, 31 cha'an ma'anic mic chujquel ti' c'ʌb jini mach bʌ anic mi' ñopob ya' ti Judea, cha'an uts'at mi' ch'ʌmob i majtan mu' bʌ caj cʌq'ueñob i cha'año' bʌ Dios ya' ti Jerusalén, 32 cha'an tijicña mij c'otel ba' añetla che' bajche' yom Dios cha'an mi' cha' ñuq'uesʌntel lac pusic'al. 33 Jini Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla i ñʌch'tilel lac pusic'al la' ajnic la' wic'ot ti la' pejtelel. Amén.