12
La' la cʌq'uen lac bʌ Dios
Jini cha'an hermanojob, a wocolic mic subeñetla cha'an tsi' p'untayetla Dios, aq'uenla Dios la' bʌc'tal che' bajche' tsʌnsʌbil bʌ i majtan Dios anquese cuxulet to la. Jiñʌch ch'ujul bʌ i majtan Dios, uts'at bʌ mi' q'uel. Jiñʌch i ch'ujutesʌntel Dios ti isujm. Mach mi la' mel bajche' mi' melob jini año' bʌ ti pañimil. La' q'uextiyic la' pusic'al ti tsijib cha'an mi la' cʌn chuqui yom Dios. Jiñʌch wen tac bʌ yic'ot ts'ʌcʌl tac bʌ mu' bʌ i mulan.
Ti' yutslel i pusic'al Dios tsa' bʌ aq'uentiyon, mic subeñetla ti jujuntiquiletla: Mach a lon ña'tan ti a pusic'al ñumen an a ñuclel bajche' an. Ti' p'isol jach bajche' tsi' yʌq'ueyet a ñop Dios, ña'tan ti toj a ñuclel ti jujuntiquiletla. Ti lac bʌc'tal an cabʌl chucbil tac bʌ. Mach junchajpic jach i c'ʌjñibal jini chucbil tac bʌ. Che' ja'el joñonla anquese cabʌlonla, jump'ejl jach lac bʌc'tal ti Cristo. Lac tem cha'añʌch lac bʌ. Mach junchajpic jach laj c'ʌjñibal tsa' bʌ aq'uentiyonla ti' yutslel i pusic'al. Mi an laj c'ʌjñibal cha'an mi lac sub t'an, la' lac sub ti pejtelel lac pusic'al che' bajche' tsi' yʌq'ueyonla lac ñop Dios. Mi cha'añʌch mi laj coltan lac pi'ʌlob, la' laj coltañob. Jini yujil bʌ cʌntesa, la' i cha'len cʌntesa. Jini mu' bʌ i ñuq'uesʌben i pusic'al i pi'ʌlob, la' i ñuq'uesʌbeñob. Jini mu' bʌ i yʌc' i chubʌ'an la' i yʌc' ti pejtelel i pusic'al. Jini am bʌ i ye'tel la' i wen mel i ye'tel. Jini mu' bʌ i cha'len p'untaya la' i cha'len ti' tijicñʌyel i pusic'al.
C'uxbiya
Cha'lenla c'uxbiya ti isujm. Ts'a'lenla jontolil. Mach mi la' cʌy i melol chuqui tac wen. 10 C'uxbin la' bʌ come la' pi'ʌl la' bʌ, i yijts'iñetla Cristo. Yom ñumen ñuc mi la' q'uel la' pi'ʌlob bajche' mi la' bajñel q'uel la' bʌ. 11 Mach yomic ts'ubetla. Yom ch'ejletla ti jini Espíritu. Cha'lenla i ye'tel lac Yum. 12 Yom tijicñayetla ti la' pijtaya. Yom xuc'uletla ti la' wocol. Pejcanla Dios ti pejtelel ora. 13 Coltanla i cha'año' bʌ Dios ti pejtelel chuqui tac anto yom i cha'añob. We'sañob ti la' wotot.
14 Aq'ueñob i yutslel la' t'an jini mu' bʌ i tic'lañetla. Ac'ʌla i yutslel la' t'an, mach mi la' cha'len p'ajoñel. 15 Yom tijicñayetla yic'ot jini tijicñayo' bʌ. Cha'lenla uq'uel yic'ot jini mu' bʌ i cha'leñob uq'uel. 16 Ajñenla ti jump'ejl la' pusic'al yic'ot la' pi'ʌlob. Mach mi la' q'uel la' bʌ ti ñuc. Ajñenla yic'ot jini utso' bʌ. Mach mi la' lon ña'tan cabʌl la' bajñel pusic'al.
17 Mach mi la' q'uextan jontolil. Ña'tan la' mel chuqui toj ti' wut pejtelel winicob x'ixicob. 18 Cha'lenla wersa cha'an ñʌch'ʌl mi la' wajñel yic'ot pejtelel winicob x'ixicob. 19 C'uxbibilet bʌ la, mach mi la' bajñel q'uextʌben jontol bʌ i melbal la' pi'ʌlob. La' i q'uextʌbeñob Dios ti' mich'ajel. Come ts'ijbubil: “Joñon mij q'uextan jontolil. Joñon mi cʌq'ueñob i tojol i mul”, che'en lac Yum. 20 Jini cha'an mʌc'lan la' contra mi an i wi'ñal. Aq'uen chuqui mi' jap mi an i tiquin ti'. Che'ʌch mi caj a wen techben i quisin. 21 Mach a wʌc' a bʌ ti' jac'ol jontolil. Mele chuqui wen cha'an mi' mʌjlel a cha'an.