11
A ñob to Israelob yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios
Mij c'ajtibeñetla, che' jini: ¿Tsa' ba chojquiyob ti Dios jini winicob x'ixicob i cha'año' bʌ Dios? Ma'anic. Come joñon i p'olbalon Israel ja'el, i p'olbalon Abraham, i p'olbalon Benjamín. Dios ma'anic tsi' cʌyʌ i winicob tsa' bʌ i wʌn cʌñʌyob. ¿Mach ba la' wujilic chuqui tsi' yʌlʌ i Ts'ijbujel Dios cha'an Elías? Tsi' c'ajtibe Dios ti wocol t'an cha'an mi' contrajin israelob. Tsi' yʌlʌ: “C Yum, tsa'ix i tsʌnsayob x'alt'añob a cha'an. Tsa'ix i jemeyob i yajñib tac ba' ma' wʌq'uentel a majtan. C bajñel jax tsa' cʌleyon. Yom i tsʌnsañoñob”, che'en Elías. ¿Bajche' tsi' jac'be Dios? Tsi' yʌlʌ: “Wolij cʌntan ojlil i waxʌclujumbajc' (7000) winicob mach bʌ anic tsi' ñocchocoyob i bʌ ba'an Baal”, che'en. Che' ja'el c'ʌlʌl wʌle añob to israelob yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios ti' yutslel i pusic'al. Dios tsi' yajcayob ti' yutslel i pusic'al, mach cha'anic wen bʌ i melbalob. Tsa'ic i yajcayob cha'an wen bʌ i melbalob, jiñʌch i tojol i ye'tel, mach i majtanic.
Ña'tan, che' jini, jini israelob ma'anic tsi' tajayob chuqui tsi' sajcayob. Jini yajcʌbilo' bʌ tsi' tajayob. Tsa' tsʌts'esʌbentiyob i pusic'al yaño' bʌ. Che' bajche' ts'ijbubil: “Dios tsi' yotsayob ti tonto c'ʌlʌl wʌle, cha'an ma'anic mi' c'otelob i wut, cha'an ma'anic mi' yubiñob t'an ti' chiquin”, che'en. David ja'el tsi' yʌlʌ: “La' pʌntiyic ti yac yilal jini wen tac bʌ i cha'añob cha'an mi' chujquelob, cha'an mi' yajlelob, cha'an mi' tajob i q'uexol i mul. 10 La' yajpic i wut cha'an ma'anic mi' c'otel. C'uchchocobeñob i pat ti pejtelel ora”, che'en.
Tsi' tajayob i coltʌntel gentilob
11 Mij c'ajtibeñetla, che' jini. ¿Tsa' ba i jats'ʌyob i yoc cha'an mi' junyajlel yajlelob? Ma'anic. Pero cha'an tsi' jats'ʌyob i yoc israelob tsi' tajayob i coltʌntel gentilob. Jini cha'an tsa' techbentiyob tsʌytsʌyña jax bʌ i pusic'al israelob cha'an tsa' coltʌntiyob gentilob, come yomob i coltʌntel ja'el. 12 Mi tsi' tajayob chuqui wen pejtelel año' bʌ ti pañimil cha'an tsi' jats'ʌyob i yoc israelob, mi tsi' tajayob chuqui wen jini gentilob ja'el cha'an tsi' sʌtʌyob chuqui wen jini israelob, c'ax cabʌl mi caj i tajob chuqui wen che' mi' cha' ochelob. 13 Mic pejcañetla gentilet bʌ la, come chocbilon majlel ti subt'an ti' tojlel gentilob. Mic ña'tan wen ñuc que'tel. 14 Come ti pejtelel c pusic'al com c techbeñob tsʌytsʌyña bʌ i pusic'al c pi'ʌlob cha'an mij coltan lamital cha'an mi' tajob i wenlel ti Dios. 15 Mi cabʌl tsi' tajayob i coltʌntel ti Dios jini gentilob che' bʌ tsi' tʌts'ʌyob i bʌ jini israelob, ¿chuqui mi caj i yujtel che' mi' cha' melob i bʌ yic'ot Dios jini israelob? Mi caj i cha' cuxtʌyelob jini chʌmeño' bʌ.
16 Come jini Abraham yic'ot jini x'alt'anob, i cha'añobʌch Dios. Che' ja'el i p'olbalob, come mi ch'ujul i wi' te', che' ja'el i c'ʌb tac. 17 Tsa' jajqui loq'uel lamital i c'ʌb te'. Jatet i c'ʌbet yambʌ olivo te' mach bʌ anic i c'ʌjñibal, yilol jach bʌ tsa' coli ti mate'el. Tsa' otsʌntiyet ba' tsa' jajqui loq'uel i c'ʌb. Tsa' taja a p'ʌtʌlel ti' wi' yic'ot ti' yetsel jini wen bʌ olivo te'. 18 Mach a sub a bʌ ti ñuc ti' contra i c'ʌb te' tsa' bʌ jajqui loq'uel. Mi tsa' subu a bʌ ti ñuc, ña'tan ma'anic wola' wʌq'uen i p'ʌtʌlel i wi' tac jini te'. Jini i wi' tac mi' yʌq'ueñet a p'ʌtʌlel.
19 Mi caj a wʌl: Tsa' jajqui loq'uel lamital i c'ʌb tac cha'an mi mejlel cotsʌntel, che'et. 20 Melelʌch. Tsa' jajqui loq'uel come ma'anic tsi' ñopoyob. Jatet ma' cʌytʌl ba' ochemet cha'an jach tsa' ñopo. Mach a q'uel a bʌ ti ñuc. Cha'len bʌq'uen. 21 Dios tsi' jacʌ loq'uel lamital jini mero i c'ʌb te'. Mach to'o che'ic jach tsi' q'uele. Mach to'o che'ic jach mi caj i q'uelet ja'el. 22 Ña'tan, che' jini, i yutslel i pusic'al Dios yic'ot i mich'ajel. Ña'tan i mich'ajel ti' tojlel jini tsa' bʌ yajliyob. Ña'tan i yutslel i pusic'al ti a tojlel mi xuc'ul ma' wajñel ti' yutslel i pusic'al. Machic jini, jatet ja'el mi caj a tsejpel loq'uel. 23 Jini tsa' bʌ jajqui loq'uel mi caj i cha' otsʌntelob mi tsi' sutq'uiyob i bʌ cha'an mi' ñopob Dios, come Dios mi mejlel i cha' otsañob. 24 Jatetla tsa' otsʌntiyetla ti jini wen bʌ olivo te' anquese tsa' tsejpiyetla loq'uel ti juntejc olivo te' mach bʌ anic i c'ʌjñibal, yilol jach bʌ tsa' coli ti mate'el. Mi tsa' mejliyetla ti ochel che' mach i c'ʌbeticla, isujm mi mejlel ti cha' ochel jini mero i c'ʌb olivo te' tsa' bʌ jajqui tac loq'uel.
Mi caj i coltʌntelob Israelob
25 Hermanojob, yom mi la' ña'tan jini t'an mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora, ame ñuquic mi la' lon q'uel la' bʌ ti la' bajñel pusic'al. Tsa' tsʌtsayob i pusic'al lamital israelob jinto ts'ʌcʌl mi' yochelob jini gentilob. 26 Che' jini, pejtelel israelob mi caj i coltʌntelob che' bajche' ts'ijbubil: “Tal juntiquil xColtaya loq'uem bʌ ti Sion. Mi caj i jisʌben i jontolil i p'olbal Jacob. 27 Jiñʌch xuc'ul bʌ c t'an tsa' bʌ c subeyob mu' bʌ caj i ts'ʌctiyel che' mic loc'sʌbeñob i mul”, che'en Dios. 28 Wʌle jini israelob woli' contrajiñob Dios cha'an jini wen t'an cha'an mi' tajob i coltʌntel jini gentilob, pero c'uxbibilob ti Dios, come i p'olbalob Jacob. 29 Dios ma'anic mi' q'uextan i pusic'al che' mi' yʌq'ueñonla lac majtan. Ma'anic mi' q'uextan i pusic'al che' mi' pʌyonla. 30 Ti yambʌ ora jatetla ja'el tsa' la' ñusa Dios. Wʌle tsa'ix p'untʌntiyetla cha'an ma'anic tsi' ñopoyob israelob. 31 Pero wʌle jini israelob tsa' bʌ i ñusayob Dios mi mejlel i cha' p'untʌntelob che' bajche' tsa' p'untʌntiyetla. 32 Dios tsi' cʌyʌyob ti mulil pejtel winicob x'ixicob cha'an mi' pʌsbeñob i yutslel i pusic'al ti pejtelelob.
33 Wen cabʌl i yutslel i pusic'al Dios. Ma'anic i p'isol i ña'tʌbal yic'ot i pusic'al. Mach mejlic laj cʌmben i ña'tʌbal. Mach mejlic lac ch'ʌmben isujm jini mu' bʌ i mel. 34 ¿Am ba majch tsi' cʌmbe i pusic'al Dios? ¿Am ba majch tsi' cʌntesa? 35 ¿Am ba majch tsi' yʌq'ue Dios i majtan cha'an mi' cha' ch'ʌm i q'uexol? 36 Come ch'oyol ti Dios pejtelel chuqui tac an. Ti pejtelel cʌntʌbil i cha'an Dios. I cha'añʌch Dios ti pejtelel. La' sujbic i ñuclel Dios ti pejtelel ora. Amén.