3
I yalobilonia Dios
Cabʌl tsi' c'uxbiyonla lac Tat. Jini cha'an mi lac pejcʌntel ti' yalobil Dios. Melel i yalobilonla. Jini cha'an ma'anic mi' cʌñonla i cha'año' bʌ pañimil, come mach i cʌñʌyobic Dios. C'uxbibilo' bʌ, i yalobilonixla Dios. Maxto tsictiyemic bajche' mi caj la cujtel. Pero la cujil che' mi' tsictiyel Cristo mi caj la cajñel lajal bajche' Cristo, come mi caj laj q'uel che' bajche' an. Jini mu' bʌ i pijtan chuqui mi' caj ti ujtel che' mi' tilel Cristo, mi' sʌq'uesan i pusic'al cha'an sʌc mi' yajñel che' bajche' Jesús.
Majqui jach mi' cha'len mulil, woli' ñusan mandar. Mulil jiñʌch i ñusʌntel mandar. La' wujil tsa' tsictiyi Cristo cha'an mi' ch'ʌm majlel lac mul. I bajñel ma'anic i mul. Jini mu' bʌ i chʌn ajñel ti Cristo, ma'anic mi' cha'len mulil. Jini mu' bʌ i cha'len mulil, ma'anic tsi' q'uele Cristo, mach i cʌñʌyic ja'el.
Alobob, mach mi la' jac'beñob i lot winicob mi juntiquilic. Jini mu' bʌ i cha'len chuqui toj, tojʌch che' bajche' toj Cristo. Jini mu' bʌ i cha'len mulil i cha'añʌch xiba, come jini xiba woli' chʌn cha'len mulil c'ʌlʌl ti' cajibal. Jini cha'an tsa' tsictiyi i Yalobil Dios cha'an mi' jisʌben i ye'tel xiba. Jini tsa' bʌ i yila pañimil ti Dios ma'anic mi' chʌn cha'len mulil, come woli' yajñel i yEspíritu Dios ti' pusic'al. Mach mejlic i chʌn cha'len mulil, come tsa'ix i yila pañimil ti Dios. 10 Che' jini, tsiquil majqui i yalobilob Dios yic'ot majqui i yalobilob xiba. Jini mach bʌ anic mi' cha'len chuqui toj, mach i cha'anic Dios. Che' ja'el jini mach bʌ anic mi' c'uxbin i yermano, mach i cha'anic Dios.
Yom mi laj c'uxbin lac bʌ
11 Jini t'an tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌl ti' cajibal, jiñʌch iliyi: Yom mi laj c'uxbin lac bʌ ti lac pejtelel. 12 Mach yomic lajalonla bajche' Caín tsa' bʌ i tsʌnsa i yijts'in. ¿Chucoch tsi' tsʌnsa? Caín i cha'añʌch jini xjontolil. Jontol i melbal pero toj i melbal i yijts'in. 13 Quermanojob, mach toj sajtic la' pusic'al mi ts'a' mi' q'ueletla i cha'año' bʌ pañimil. 14 Anquese chʌmeñonla ti yambʌ ora, pero la cujil anix laj cuxtʌlel come woli laj c'uxbin la quermanojob. Jini mach bʌ anic mi' c'uxbin i yermano chʌmen to mi' yajñel. 15 Majqui jach mi' ts'a'len i yermano, stsʌnsajʌch. La' wujil ma'anic i cha'an stsʌnsa laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel.
16 Jesús tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel cha'añonla. Che' jini, mi laj cʌmben i c'uxbiya. Che'ʌch yom mi la cʌc' lac bʌ ti chʌmel cha'an la quermanojob. 17 Jini am bʌ i chubʌ'an ti pañimil, mach bʌ anic mi' p'untan i yermano che' mi' q'uel anto chuqui yom i cha'an, ¿bajche' mi' yajñel i c'uxbiya Dios ti' pusic'al? 18 Calobilob, mach yomic mi lac cha'len c'uxbiya ti lac t'an jach mi ti lac subal jach. La' lac cha'len c'uxbiya ti isujm ti lac melbal. 19-20 Che' jini mi lac ña'tan añonla ti' sujmlel, xuc'ul lac pusic'al ti' tojlel Dios che' ma'anic mi' tic'onla lac pusic'al. Pero mi woli' tic'onla lac pusic'al, ñumen ñuc Dios bajche' lac pusic'al. Yujil pejtelel chuqui an.
21 C'uxbibilo' bʌ, mi ma'anic woli' tic'onla, ch'ejlonla ti Dios. 22 Che' jini mi la cʌq'uentel ti Dios chuqui jach mi laj c'ajtiben, come woli lac ch'ujbiben i mandar. Woli lac mel chuqui mi' mulan Dios. 23 Jiñʌch i mandar: Yom mi lac ñopben i c'aba' Jesucristo i Yalobil Dios. Yom mi laj c'uxbin lac bʌ ti lac pejtelel, che' bajche' tsi' yʌq'ueyonla mandar. 24 Jini mu' bʌ i ch'ujbiben i mandar mi' yajñel ti Dios. Dios mi' yajñel ti jini winic ja'el. Cʌntesʌbilonla cha'an jini Espíritu tsa' bʌ i yʌq'ueyonla, la cujil woli' yajñel Dios ti joñonla.