5
Pero hermanojob, mach mejlic c ts'ijbubeñetla baqui bʌ ora, baqui bʌ q'uin mi' caj ti ujtel. La' wujil mi caj i tilel i q'uiñilel lac Yum che' bajche' xujch' ti ac'ʌlel. Ba' ora mi' yʌlob ñʌch'ʌlix pañimil, ba' ora mi' yʌlob ma'anic tsiquil bʌbʌq'uen bʌ, che' jini mi caj i bʌc' jisʌntelob che' bajche' mi' bʌc' cajel ti bajq'uel x'ixic che' mi' yilan pañimil i yalobil. Mach mejlicob ti puts'el.
Jatetla, hermanojob, ma'añetixla ti ac'ʌlel. Jini cha'an, mach mejlic i tajetla i q'uiñilel lac Yum che' bajche' xujch'. Come ti pejteletla añetla ti' sʌclel pañimil, i cha'añetla i sʌclel. Ma'añetixla ti ac'ʌlel yic'ot ic'yoch'an bʌ pañimil. Jini cha'an, mach yomic mi la' cha'len wʌyel che' bajche' yaño' bʌ. Yom ch'ejlonla. Yom c'ajal la co. Come jini muc'o' bʌ ti wʌyel mi' cha'leñob wʌyel ti ac'ʌlel. Jini muc'o' bʌ ti yʌc'ʌjel mi' yʌc'añob ti ac'ʌlel. Pero ñumenix ac'ʌlel. Añonixla ti q'uiñil. Jini cha'an yom c'ajal la co. La' lac xuc'chocon lac pusic'al ti jini woli bʌ lac ñop yic'ot c'uxbiya ame i tajonla laj contra. La' lac p'is ti wenta laj coltʌntel woli bʌ lac pijtan ame cajiconla ti tsic pusic'al. Come Dios ma'anic tsi' yajcayonla cha'an mi' yotsañonla ti' mich'ajel. Pero tsi' yajcayonla cha'an mi' yʌq'ueñonla laj coltʌntel ti lac Yum Jesucristo. 10 Jesús tsa' chʌmi cha'añonla cha'an mi lac tem ajñel yic'ot, mi cuxulon to la, o mi chʌmeñonixla. 11 Jini cha'an ñuq'uesʌben la' bʌ la' pusic'al. P'ʌtesʌben la' bʌ la' pusic'al ti uts'at che' bajche' woli la' mel.
Mi' subentelob chuqui yom mi' melob
12 Ti wocol t'an mic subeñet lojon hermanojob, q'uelela ti ñuc jini mu' bʌ i cha'leñob i ye'tel lac Yum ti la' tojlel, mu' bʌ i cʌntañetla ti lac Yum, mu' bʌ i tiq'uetla. 13 Yom wen ñuc mi la' chʌn q'uelob yic'ot la' c'uxbiya, come woli' cha'libeñob i ye'tel lac Yum. Ñʌch'ʌl yom mi la' wajñel. 14 Mic subeñet lojon ja'el, hermanojob, tiq'uila jini mu' bʌ i to'ol ñusañob q'uin ti t'an. Ñuq'uesʌbeñob i pusic'al jini c'uño' bʌ. Coltanla jini mach bʌ añobic i p'ʌtʌlel. Cuchbenla i sajtemal pejtelel winicob. 15 Q'uele la' bʌ cha'an ma'anic mi la' q'uextan jontolil. Yom mi la' chʌn mel chuqui uts'at yic'ot pejtelel la' pi'ʌlob yic'ot pejtelel winicob.
16 Chʌn tijicñesan la' pusic'al. 17 Chʌn cha'lenla oración. 18 Subenla Dios wocolix i yʌlʌ ti pejtelel chuqui jach mi' yujtel. Come che' yom Dios ti Cristo Jesús. 19 Mach la' yʌp jini Espíritu. 20 Mach la' ts'a'len chuqui mi' subob jini x'alt'añob. 21 Yom mi la' wen ña'tan mi jiñʌch mero isujm bʌ woli bʌ ti sujbel. Ts'ijbanla cʌytʌl ti la' pusic'al chuqui uts'at. 22 Mach la' ñop jontolil mi junchajpic.
23 Jini Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla i ñʌch'tilel lac pusic'al la' i lu' sʌq'uesañetla. La' cʌntʌntic la' ch'ujlel yic'ot la' pusic'al yic'ot la' bʌc'tal cha'an ma'anic la' mul che' mi' tilel lac Yum Jesucristo. 24 Jini woli bʌ i pʌyetla xuc'ulʌch. Mi caj i mel che' bajche' mi' yʌl.
25 Hermanojob, cha'lenla oración cha'añon lojon. 26 Aq'uenla cortesía pejtelel hermanojob. Ts'ujts'uñob ja'el ti sʌc bʌ la' pusic'al. 27 Mic xic'beñetla ti lac Yum cha'an mi la' pejcʌbeñob ili jun pejtelel hermanojob i cha'año' bʌ Dios. 28 La' ajnic la' wic'ot i yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo.