4
Yom mi la' wajñel che' bajche' yom Dios
Wʌle, hermanojob, mic subeñetla ti wocol t'an cha'an mi la' wajñel che' bajche' tsaj cʌntesayetla che' bajche' yom Dios. Mic xic'beñetla ti lac Yum Jesús cha'an mi la' chʌn cha'len wersa la' mel che' bajche' woli la' mel wʌle. Come la' wujilix bajche' yom mi la' wajñel che' bajche' tsac subeyet lojon ti lac Yum Jesús.
Yom Dios mi la' sʌq'uesʌntel. Mach yomic mi la' taj la' ts'i'lel. Ti jujuntiquiletla yom mi la' ña'tan bajche' yom mi la' pʌy la' wijñam ti' sʌclel la' pusic'al yic'ot c'uxbiya. Mach yomic i colosojlel la' pusic'al che' bajche' jini sajtemo' bʌ mach bʌ anic mi' ñopob Dios. Mach yomic mi la' lotin la' pi'ʌl. Mach yomic mi la' contrajin ti mulil, come lac Yum mi' yʌq'ueñob i toj i mul pejtelel mu' bʌ i melob bajche' jini. Tsa'ix c subeyet lojon. Ma'anic tsi' pʌyʌyonla Dios cha'an mi la cajñel ti lac bibi'lel. Tsi' pʌyʌyonla cha'an mi lac sʌq'uesʌntel. Jini cha'an, majqui jach mi' ñusan ili mandar mach winiquic woli' ts'a'len. Woli' ts'a'len Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla Ch'ujul bʌ Espíritu.
Mach wersajic mic ts'ijbubeñetla bajche' yom mi la' c'uxbin la' bʌ, come cʌntesʌbiletla i cha'an Dios cha'an mi la' c'uxbin la' bʌ. 10 Che'ʌch, woli la' c'uxbin ja'el jini hermanojob ti pejtelel Macedonia. Pero ti wocol t'an mic subeñet lojon, hermanojob, la' chʌn p'ojlic la' c'uxbiya.
11 Cha'lenla wersa cha'an ñʌch'ʌl mi la' wajñel. Yom bʌxetla ti la' we'tel ti jujuntiquiletla. Cha'lenla e'tel ti la' c'ʌb che' bajche' tsac subeyet lojon 12 cha'an toj mi la' wajñel ti' wut yaño' bʌ, cha'an ma'anic chuqui anto yom la' cha'an.
Che' mi' cha' tilel lac Yum
13 Hermanojob, com lojon mi la' ña'tan i sujmlel jini chʌmeño' bʌ cha'an mach mi la' mel la' pusic'al che' bajche' yaño' bʌ mach bʌ añobic i pijtaya. 14 Come mi tsa'ix lac ñopo Jesús tsa' bʌ chʌmi, tsa' bʌ cha' ch'ojyi, ña'tanla ja'el Dios mi caj i cha' pʌy tilel yic'ot Jesús jini tsa' bʌ chʌmiyob ti Jesús. 15 Jini cha'an wolic subeñet lojon yic'ot i t'an lac Yum: Joñonla cuxulon to bʌ la, mi wʌ'to añonla che' mi' cha' tilel lac Yum, mach ñaxañonicla mi caj lac letsel majlel ti' tojel i wut jini chʌmeño' bʌ. 16 Come jini lac Yum mi caj i jubel tilel ti panchan. Mi caj i cha'len mandar. Jini ñuc bʌ ángel mi' caj ti t'an yic'ot ja'el i trompeta Dios. Ñaxan mi' cajelob ti ch'ojyel jini chʌmeño' bʌ i cha'año' bʌ Cristo. 17 Ti wi'il joñonla cuxulon to bʌ la wʌ' ti pañimil mi caj lac tem letsel majlel la quic'ot jini tsa' bʌ chʌmiyob. Ya' ti tocal ti panchan mi caj lac taj lac Yum. Che' jini mi caj la cajñel yic'ot lac Yum ti pejtelel ora. 18 Jini cha'an ñuq'uesʌben la' bʌ la' pusic'al yic'ot ili t'an.