3
Cabʌl tsac mele c pusic'al cha'an com cubin bajche' añetla. Jini cha'an tsac ña'ta j cʌytʌl tic bajñelil ya' ti Atenas. Tsac choco majlel la quermano Timoteo, x'e'tel i cha'an Dios, c pi'ʌl lojon ti e'tel cha'an i wen t'an Cristo. Tsac choco majlel cha'an mi' xic'beñetla, yic'ot cha'an mi' xuc'chocoñetla ti jini tsa' bʌ la' ñopo, ame anic majqui mi' cajel ti wulwul t'an ti' pusic'al cha'an jini wocol woli bʌ la' ñusan. Jatetla la' wujil lac tilel mi la cubin wocol che' bajche' tsi' wʌn ña'ta Dios. Che' ya' añon lojon la' wic'ot tsac wʌn subeyet lojon wersa mi caj lac ñusan wocol. Che'ʌch tsa' ujti bajche' tsa cʌlʌ lojon. Ña'tʌbil la' cha'an. Jini cha'an ma'anic tsa' mejli c chʌn pijtan t'an. Tsac choco majlel juntiquil cha'an mi cubin mi xuc'ul woli la' ñop, ame tsa'ic i xiq'uiyetla ti mulil jini xiba, ame lon sajtic que'tel lojon ti la' tojlel.
I t'an Timoteo
Che' bʌ tsa' cha' juli Timoteo, che' bʌ tsajni ba' añetla, tsi' subeyon lojon xuc'ul woli la' ñop. Woli la' c'uxbin la' bʌ. Woli la' chʌn ña'tañon lojon ti uts'at. La' womix la' cha' q'uelon lojon che' bajche' com c cha' q'uelet lojon ja'el. Jini cha'an, hermanojob, anquese an c wocol lojon yic'ot c tic'lʌntel lojon, tsa' tili i ñuclel c pusic'al lojon che' bʌ tsa cubi xuc'ul woli la' ñop. Wʌle tijicñayon lojon come xuc'ul woli la' wajñel ti lac Yum. Jini cha'an cabʌl mic suben lojon Dios wocolix i yʌlʌ cha'añetla, come tsa'ix ñumi ti p'is i tijicñʌyel lojon c pusic'al woli bʌ cubin lojon cha'añetla ti' tojlel Dios. 10 Wolic chʌn cha'len lojon oración ti q'uiñil yic'ot ti ac'ʌlel ti jump'ejl c pusic'al cha'an mi mejlel c cha' tilel j q'uelet lojon, cha'an mij cʌntesañet lojon chuqui tac anto yom mi la' ñop.
11 Wʌle la' i chajpʌbeñon lojon c bijlel Dios lac Tat yic'ot lac Yum Jesucristo cha'an mic tilel lojon ba' añetla. 12 La' i p'ojlesañetla lac Yum. La' i p'ojlesʌbeñet la' c'uxbiya cha'an mi la' wen c'uxbin la' bʌ yic'ot cha'an mi la' c'uxbin yaño' bʌ ja'el che' bajche' wolij c'uxbiñet lojon. 13 Che' jini, lac Yum mi caj i xuc'chocon la' pusic'al cha'an ma'anic mi' tajtʌl mulil ti la' tojlel, cha'an ch'ujul mi la' wajñel ti' tojlel Dios lac Tat che' mi' tilel lac Yum Jesucristo yic'ot pejtelel i cha'año' bʌ Dios.