23
Edo Paul mi Sanhedrin embobo jisi ni bé eite sisina, “Nanonameji, nanemi God da jisida dokotembari dave berarimi wasiri nato eite gundo boroko deguta tega eiwa etena.” Ango edo pirisida gisijiari bajina dao Ananias mi embobo Paul da demonda petedo itero awamanede ge okain tedo embo awa beda dorote sisina. Edo Paul mi embo ainde sisina, “God mi imo daina, giyo! Imo awa mando kipa pon dave, ata do donode angomi anumbedo isite aodari jido na kateta. Edo ge okain tedo na dorote teta, ata aodari awa inemi deteto erigeteira!”
Edo embobo Paul da demonda petedo isite awamanemi ainde sitera, “Imo God da pirisida gisijiari bajina tedojijiresita?”
Edo Paul mi mina sisina, “Nanonameji, na doiyo bé tena! Embo eiwa pirisida gisijiari bajina awa na bé gidogogo ae. Edo God da Ge Gaiari isira awa, ‘Imo ito embomainda gisijiarida yai ge beyae teote.’ ”+
Ata Paul mi embo ainde itero gosisina awa Sadusi mane edo nei awa Parasi mane. Ango gido imo Sanhedrin da yai ge yavi ikanadebé eite sisina, “Nanonameji, na awa Parasi embo edo Parasi mai. Aindabé nato tumonda ari awa God mi embo bebetegarida jiari erara, awatedo, imomane na awa katewa.” Edo iji ainde imo ge eiwa sisina awa, Parasi mane edo Sadusi mane ge baiedo embo yai ainda doregesitera, awa kupo avigesiri kupo avigesiri evekara esitera. (Sadusi manemi betarida erari awa itae gebé edo esitera, edo anelamane ae asisi evekara de itae gebé edo esitera. Ata Parasi manemi betarida erari awa isira gebé edo esitera. Edo daedo awamanemi anelamane ae asisi evekara de itera awa gebé edo esitera.)
Edo awamanemi tuturo edo ge baiedo yavi bajinabé esitera. Edo Aodarida atopapasigari awa Parasi maneda jisi da ami erido petedo ge okain bajinabé baitera, “Nakare embo einda beyae da ji tambae etera. Awarata, asisimi ta anelami embo einde ge sisini tarora? Awatedo, kaena God de duduno ainyae.”
10 Edo Parasi mane ae Sadusi mane demi erido mina isimba mana isimba esitera. Edo itoroda badarimi embo doregari tote (2)mi Paul awa dumbaro pitoko ae esira gido adu esisina. Awatedo, embo ami ge okain tedo, ainda itoro embobo wotedo maundo Paul awamaneda ipada jido taimbedo kundo gundo itoro emboboda oroda tororote sisina.
11 Edo muyae deguta dá ainde Badari gundo Paul da demonda petedo sisina, “Paul, do jinenegedo petedogogo eyo! Imo Jerusalem einda embomainde nato daoda ge karigeteto gera. Edo dá ango, imo Rome embomainda yai nato daoda ge daedo karigato gara.”
Paul da gitopo embobomi embo awa daro betarate ge jijiritera.
12 Edo sipo neinde Judah embobo nenei dada edo Paul daro betarate ge jijiritera. Ango edo ge mina tara edo tarigari tedo sitera, “Paul wasiride isira ainde awa kaena un inainyae ko indari inainyae isimango embo awa daro betari, ainda amboda indari indara.” Edo awamane God da yai benunu sitera, awamaneda tarigari awa sima ae dumbae aro gido God mi awamaneda yai begá piarate. 13 Embobo kotembari eiwa budo dada edo sirigesitera, awamaneda ajigari awa visido 40 daginegari. 14 Edo embobo eiwamanemi pirisi babain ae orobeda kopuru mamai deda yai gundo sitera, “Nakare tarigari okain bé God da jisida tetera, nakare indari da ji inainyae isimango Paul daro betari, ainda amboda indari indara. 15 Awatedo, imomane ae Sanhedrin demi itoroda badarida yai maundo tedogari piewo, embo awa audo Paul itomane yai kundo wotedo gumbare. Ango ari udumbedo ge pitawami engo tawa, imomane Paul da katarida tedogari nenei piain jipapa ewa. Edo embo awa gumbari gain awa sima eite itewa, ango tawa. Ata embo awa gupeiari itomane yai aikae gumbae gisida, nanekaremi matu siya edo daro betaina.”
16 Ango tetero, ata Paul da metoromi awamaneda dari betari ge ingido maundo itoro emboboda oroda torido Paul de ge awa tesiri gosisina. 17 Edo Paul mi itoroda gisijijiegarida embo da (1) dao tesiri gumbiri sisina, “Imo maisinga eiwa kundo maundo itoroda badarida yai eyo. Ainda doda ge isira awa embo ainde tare.”
18 Awatedo, embo ami maisinga awa budo itoroda badarida yai kundo gundo sisina, “Paul awa bundarida ami na dao tedo maisinga eiwa ito yai kundo gumanate tedogiri, kundo gumena. Maisinga ainda doda ge isira awa imonde taina.”
19 Edo itoroda badarimi maisingada ipada jido kundo iunte aedade akuta demonda petedo ainde ge tedogosisina, “Imo ge ro awa namonde tari jipapa esi?”
20 Ango tesiri maisinga ami sisina, “Judah embomaimi ge engo tedo awara etera. Awamanemi imo tedogara, inemi Paul awa audo kundo awamane Sanhedrin da yai wotedo kundo gumbatate. Edo awamanemi imo udumbari ge taro gata, awamanemi Paul da katarida tedogari nenei piain jipapa era, ango tetera. 21 Atako, embo ajigari 40 daginegari ami Paul dain sima ara. Awatedo, imo awamaneda ge ambo ambo eote. Awamanemi tarigari okain bé God da jisida tetera awa: indari inainyae ko un inainyae isimango embo awa daro betari, ainda amboda indari indara. Edo boroko embo awa dain matu siya etera. Edo awamanemi ito awara ari, inemi embo awa Sanhedrin da yai wotedo kundo gumbata awa, tepo sima era.”
22 Ango edo itoroda badarimi maisinga awa dosiri maunsisina. Edo ge okain ainde sisina, “Embo neinde tato giwóre, inemi namonde ge eiwa teteto gena awa.”
Itoro embobomi Paul kundo Gisijiari Felix da yai maunsitera.
23 Edo itoroda badarimi ainda itoroda gisijiari tote (2) awamane dao tesiri gumbero sisina, “Itoro embobo berari 200 siya ewo, edo itoro embo berari 70 nei wo hosi de tumbara siya ewo, edo daedo itoro embo berari 200 nei giamide siya ewo. Awamane berari, iji 9:00 muyae boroko emi, yai eiwa dodo Seseria nasida mambore. 24 Edo imomane Paul da wo hosi nenei ainda tamonda anumbarate daedo siya ewo, edo embo awa sima davebé edo dedegesite kundo maundo Gisijiari Felix da yai piave.”
25 Edo itoroda badari mi ove engo awa gisijiarida yai gagurisina:
 
26 Gisijiari Dave bé Dave Felix:
Na Claudius Lysias ami,
Imo bé ategedogogobé ena.
27 Embo eiwa Judah embomaimi ondedo tanjido dain ero, nane imo awa Rome embo gido gido, na ae nato itoro embobo demi embo awa toregatara. 28 Edo iji nonde na Judah embomainda bekumba ge embo ainde tedo eutara ainda moka gain jipapa eite awamaneda Sanhedrin da dombuda embo eiwa kundo gupana. 29 Edo nanemi tapana awa, awamaneda aodari ainda ge baitara. Edo awamaneda kotembari awa evekara, awarata, awamaneda aodarida petedo embo eiwa bekumba eutara. Awatedo, awamaneda bekumba ari ami imo betarida o bundari oroda piari tao ae. 30 Edo iji ainde, na ge eiwa ingitana, Judah embomaimi embo eiwa daro betarate. Awatedo, na embo eiwa burigibé kundo ito yai pieteno gupara. Edo na daedo embo eiwa bekumba ari embobode ge okain teteno gotara, embo emi beyae ro eutari awa ito yai torote. Imo dave edo isiyo.
 
31 Edo itoroda gisijiari tote (2)mi awamaneda embobode ge okain tetero esitera, Paul budo muyae dá ami nasi Entepaterisi ainda maunsitera. 32 Edo deguta neinde itoro embobo taimi maunsitera ami dodo overegedo awamaneda itoro emboboda oroda Jerusalem ainda tekago pepeta edo guputera. Edo itoro embobo wo hoside Paul de daedo matawa maunsitera. 33 Edo awamanemi nasi Seseria maundo ove awa gisijiaride pipisitera. Edo Paul daedo gisijiarida ipada pipisitera. 34 Edo iji ainde gisijiari ove awa ajigedo gido Paul awa yai ro embori awa tedogosisina. Edo ami mina sisina, “Na awa Silisia embo.”
Ango tesiri arapa esiri gido 35 ine sisina, “Iji nonde embo imo bekumba era awa gumbaro gido ge ito awa ingana.” Ango edo ge okain ainda itoro embobode tedo, Paul awa kundo maundo Herod da Paraetorium* ainda sima dave orote sisina.
+ 23:5 Exodus 22:28 * 23:35 Herod da Paraetorium awa mando bajina da (1) Seseria nasida Daotari Herod Bajina mi matu gapusina. Paul da ijide, mando bajina awawa Rome da gisijiarida buro ari yai.