4
Kavene ma ijiakiro kavene ise ijiebuo vua ijene
Kairafa none maegie ja e binobe oenoene biesiriana kiako, Noeje no kavene maeje abevano kiaga jade vua buone fiena ma vierafevo. Ro nine oenoekinu giaga kavene ije fune ma Godido ijare oe buone ijia fijoga ni ijare vua buone fiefo. Ijadufuo maeje e boeje buka kufuimena oenoekinu kiavo, Noeje no ma Godido vua abe oenoevono kiavo. Ro ja vame izege e ije bu Godido kavene abeva ije giake? Ro vame ije ja izege giadufuo ije ijiege. Erare fu kuaeko Jesu Kuraesi fu Godido ruae ro fu ma emano kuaemo ije ni vierafero e ije fune ma Godido Kavene abemaro ijiege vierafefo. Ro ja fiega bu kuaevo, Jesu fu ma ema bakino kuaevoga ni vierafero e ije bu kavene ise ije abevaro ijiege vierafefo. Ijadufuo maeje vua buone bu kuaevo ije fu kavene ise ijare kuariaga bu ije kuaeve. Ijadufuo ja ijia vierafero e ije Jesuki nigaraenoeno ije fu ume igia ruakono kuaeva ije fune ruaemaro ja ijiege vierafeke. Ijadufuo fune kavene ise ijare e ijiebuo oe ijia ariga bu ije kuaevo, Jesu Kuraesi fu ma ema bakino kuaeve.
Ro anafano jaeje jane Godido e rei ijadufuo jane jare e ije bu kufuimena Godido vua ije abe kuaenoevo ije iraraena asidiae. Ijadufuo maeje Kavene ije fu oe jone ijia jaena fino ije fuka ma daroki. Ro kavene be ije fu e ume igia ise renoejo ijena fino ije fuka daro baki. Ro e ije ume igia ise renoejo ije bu vua buone bu kuaenoevo ije bu ume igadufuo vua ijene kuaenoeve. Bu ijiege kuaenoekoke e ije ume igia ise renoejo ijiebe vua buone fieve. Ijadufuo maeje vierafe buone ije bu ume igadufuo ije kena kuaenoeve. Ro noeje no Godido e. Ijadufuo erare fu vua nuvuone ije mukore fiemo ije fuje fu Godido e. Ro erare fu vua nuvuone naebe mukoreigia fiemo e ije fu Godido e baki. Ijadufuo no ijiege renoekinu giaga kavene ize fu ma Godido ro ize fu kavene ise e biesiriamo no ije giake.
Godi fu oetuanamivo ijadufuo zinume ijene
Kairafa none igie nika roga no nuvuone oetuanamifo ijadufuo maeje oetuanamivo ije fu Godido ruomo. Ro erare fu e gue oetuamo e ije fu ma Godido e ro kuke fu Godi mukoreigia vierafemo. Godi fuka e oetuamo. Ijadufuo erare fu naebe kairafa fuone ije oetuamo e ije Godi fuka naebe gae. Ro Godi vame izege fu e oetuamo ije fu nijasuema ije fu Fari fuone besu ije kuamo fu ume igia ari ruae. Godi fu vierafero fu Fari fuone kuaga fu ume igia ari roga e ige no Fari fuone ije ma vierafekuva no vame ma karivako ije abekiro fu ijadufuo ijiege rei. 10 Ro oetuanamivo ijadufuo zinume maeje no nore Godi oetuaeva baki ro fune fure no mukoreigia oetuamo. Ijadufuo fu Fari fuone kuamo fu arina ise nuvuone ijadufuo zinone igege kurosi ijia baronei.
11 Ijadufuo kairafano Godi fu no ijiege mukoreigia oetuaejoga na vierafe nodua noka uri nuvuone oetuanamidufuo. 12 Ro Godi fu erare gaema baki. Ro no nuvuone oetuanamikuva Godi fuka maza boeje oe nuvuone ijia finoeke. Ro fu noena ijiege finoekuma fure ifejuomo ijadufuo nuvuone izege no e oetuavo ije fuka ireobo rena vake.
13 Noka ma vierafega Godi fu noena fino ro nodua no fuina karinoeve. Ijadufuo maeje fure Kavene Akae fuone kena no uniaejue. 14 Ro kuke fu Fari fuone kuamo fu e boeje karauniakiro ume igia ari ruae. Fu ari romoga none konuvuo ni nuvuone ijia fu gae. Ijadufuo no vua fuone abena e boeje kuarianoeve. 15 Ro erare fu kuaeko Jesu fu Godido farino kuaemo e ije fu maza boeje Godiki finoene ro Godi fu fuosiki finoene. 16 No vierafega Godido oetuamo ije fuka maza boeje noena navake ijadufuo noka oemarekinu karinoeve.
Ro Godi fuka e oetuamo. Ijadufuo erare fu kairafa fuone oetuamo e ije fu maza boeje Godiki finoene ro Godi fu fuosiki finoene. 17 No Godi mukoreigia oetuakinu ro kairafa nuvuone ije oetuakuva no maza ije Godi fu fina e boeje ke mazie giamo ijia nobe fu gana jumeke. Ijadufuo maeje no Jesu Kuraesi izege fu ume igia oenoema no ijiege oenoeve. 18 Ja Godi jone ije mukore oetuakuva jabe jumekinu oenoeke. Ijadufuo maeje ire boeje ja giana jumevo ije fune oetuamo jone ijare okuriaedo jabe una jumekinu oenoeke. Ijadufuo erare fu jumekinu oenoeno e ije Godi fu mukore oetuamo baki. Ro fume Godi izege fu e kena isekafiadufuo ijiaru vierafenoene.
19 Ro Godi fune isuibe no oetuaema ijadufuo no ije kairafa nuvuone ijene oetuave. 20 Ro erare fu kuae fu Godi oetuamono kuae ro fu una kairafa fuone ije ziegafiamo ije fuka kufuimene. Fu kairafa fuone fune giamo ije fu naebe mukoreigia oetuakuma fu izege Godi ije fu naebe gaema ije mukoreigia oetuake? 21 Ro Jesu Kuraesi no fu kuaruema ije fu kuo, Erare fu Godi oetuakuma nika kairafa fuone ije mukoreigia oetuano kue.