2
E ije no ifejuomo ije Jesu Kuraesi
Na fasi ige isoena anafa none boeje ja nijiaga vua ije fu ja ifejiaga jabe ise bino renoeke. Ro eranebe bu mamoena ise renoekuva Jesu Kuraesi e ije maturaema ije fu nuvuefuo Asoe nuvuone ije kuaramo ijadufuo fu ise nuvuone guona areke. Ijadufuo maeje Jesu fu ise nuvuone ijiakiro e boeje are irore igia karinoeva ijiebuo ise ijadufuo baronei.
Ro no Godido akae boeje fu kuaruema ije mukoreigia fiena renoekuva ije no vierafero none ma fu vierafevoro no ijiege vierafeke. Ro e be fu kuae fu Godi ma vierafemano kuae rove akae fuone ije fu naebe mukoreigia vierafekuma e ije fuka kufuimene. 5-6 Ro erare fu vua fuone mukoreigia fiena renoekuma fuone izege fu Godi oetuamo ije fuka ma ireobo rena vake. Ro erare fu kuae fu Godiki finoeno kuaekuma e ije fuka Jesu Kuraesi fu fivaema ijiege finoeke. Ro fu ijiege finoekuma no ma vierafero fuka Godiki finoenoro no ijiege vierafeke.
Godido vame iviaeko ijene
Ro kairafano, vua ige na isoe nijiavo ije fu iviaeko baki ro vua ije fuka isuiko. Ro vua ije bune isuibe nijasiavo jane fiena ruaeva ijene. Rove na una kuke vua iviaeko be isoena nijiave. Ro vua ijadufuo maeje fune Jesu Kuraesire renoeno jane gae ro kuke jane koejo mimatana renoeve. Ijadufuo titutema ije fune bakirevakoga sanaema ije fune no kariva ijia saname.
Ro erare oenoeno kuaeko fuje fu sanaema ijia finoeno kuaenaro fu una kai fuone be ziegafamo e ije fuka uria titutema ijia finoene. 10 Ro kuke erare fu kai fuone mukore oetuakuma e ije fuje fu sanaema ijia oenoene. Ro kuke fu ise bino oe fuone navo baki ijadufuo fube kairafa bino arafiriaga bu ise reke. 11 Ro erare fu kairafa fuone maza boeje ziegafiamo ije fuje fuka uria titutema ijia finoene. Ijadufuo maeje ni fuone ije fune titutema ijare mukoreigia okuraema ijadufuo fu izege rerekinu oenoekuma baki.
Vua iviaeko ijadufuo ubine ijene
12 Ro anafa none na oetuavo igie, fasi ige na isoena nijiavo ijadufuo maeje ise jone boeje fune Jesu Kuraesire joefuo baronena fune abe vae. 13 Ro asoerafa none boegie fasi ige na isoena nijiavo ijadufuo maeje E Ije fune romo jane gae. Ro jane mukoreigia vierafega fuje fune iko zinume ijia Godiki fina ruae. Ro e nikaki boegie fasi ige na isoena nijiavo ijadufuo maeje ja Setani jane jare iraraena asi. Ro anafa none na oetuavo igie fasi ige na isoena nijiavo ijadufuo maeje Asoe jone ije jane mukoe vierafei. 14 Ro asoerafa none igie, fasi ige na isoe nijiavo ijadufuo maeje E Ije fu isuibe Godiki fima ije fune romo jane gana vierafei. Ro e nikaki igie fasi ige na isoe nijiavo ijadufuo maeje jaeje jaka e daroki. Ro Godido vua ije fune oe jone ijia namo ijadufuo Setani jane dabe garege akoe.
Ume igadufuo vame jade oetuavo ijene
15 Ro ume igiakiro ire bino ume igia naovo ije jade uruvana oetuavo. Ja ume igadufuo sinuome ije uruke oetuavo ije ja Godi mukoreigia oetuavo baki. 16 Ijadufuo maeje ire isekuma boeje ume igia naovo ije bu Godido ruovo baki. Ro ire ijeja vame ije barabaru oenoevo ije uruke vierafenoevo ijiakina ire ije no niome igia giana ireobo vierafevo ijene. Ro kuke vame izege no sinuome binobino kevo ijadufuo aroekaravo ijene. Ro ire ije bu Godido ruovo baki ro bume ire bino bu ume igia naovo ijene. 17 Ume igiakiro ire boege bu ume igia noaga e bu giana oetuavo ije rade buka bakireke. Ro erare fu irere Godi fu vierafema ijiaru renoeno ije fu maza boeje ijia fivake.
E ije Jesuna nigaraevo ijiebuo vua ijene
18 Anafa none igie, maza ije Jesu Kuraesi fu una ruadufuo ije fune ivuareme. Ro bune isuibe kuariana kia, E ije Jesuki nigaraenoeno ije fu una ruakono kiae. Ro iviama e ijieki ije buneka boeje samadirevo no giae. Ijadufuo no vierafega maza ije fune ivuareme. 19 E ije Jesuna nigaraenoejo ije bu naebe noena agane besu rena oenoevo ijadufuo bune no unuona vae. Ro bu noena oe besu revabitie bu uria noena karinoeve. Ro bune no arena vaeva ijadufuo none giana vierafega bu noena oe besu vierafevo baki.
20 Ro jaeje fune Jesure Godido Kavene ije kena uniaejiae ijadufuo ja vua ma ijiaru vierafenoeve. 21 Ro fasi ige na isoe nijiavo ije ja vua maeje naebe vierafeva ijadufuo na ije isoe nijiavo baki. Ro na vierafega vua maeje jane mukoreigia fiena vierafei. Ro kuke jane vierafega vua kufui ije fu Godido ruomo baki.
22 Ro e ije vua kufuimenoevo ije e ije eranebe? Ro e ijeja e ije fu kuae Jesu fu ma Godido ruaema bakino kuaemo e ijare e iti kufuiki. Ro kuke fure ijiege renoeno ijadufuo fu Asoe nuvuone ijiakiro Fari fuone Jesu fu giana ijuoneme. 23 Ro erare fu Fari fuone ije ijuonemo e ije fu kuke Godi Asoe fuone ije ijuoneme. Ro erare fu Fari fuone mukoreigia oetuana mesirimo ije fu kuke Asoe fuone ije oetuana mesirime.
24 Ro ni vua ije ja iko zinume ijia fiena ruaeva ije mukoreigia oe jone ijia vierafenoefo. Ja vua ije mukoreigia oe jone ijia vierafenoekuva ja Jesukiro Asoe fuone ijena agane besu rena karinoeke. 25 Ro Jesu Kuraesi fu korofuo vua maeje abena no muokono kue. Ro ire ije fu abe muoko kuema ijeja fu vame ma karivako ije abena muoke.
26 Ro vua ige na isoe nijiavo ijeja na e ije bu vua kufuimena nijasiavo ije buka ja kaenamiana una vame ise ijia vakuvejo na ijadufuo isoena nijiave. 27 Rove igia fie, jaeje fune Kuraesire Kavene fuone ije kena oe jone ijia uniaejiae. Ro maza ije Kavene fu oe jone ijia samuagiamo ijia e bino bube una ja nijasiadufuo. Ijadufuo maeje fune Kavene Akae ijare ire boeje nijasiame. Ro irere fu nijasiamo ije fu kufui ije nijasiamo baki ro fune vua maeje nijasiame. Ijadufuo ni vua ije fu nijasiamo ije irinana Kuraesina besu karinoefo.
28 Ro anafa none na oetuavo ije nika Jesu ma vierafena fuina oenoefo. Ijadufuo maeje maza rade fu una ruomo ijia nome zinune jaeve baki uri fu bieke. 29 Ro jane vierafega Jesu fuka vame ma ijiaru renoeno. Ijadufuo erare fu vame ma ijiaru renoeno ije ni vierafe e ije fune ma Godido fari.