25
E Isureroko ijiebuo ire buone maeje binobino bu karina Godi vajavo ijene
1-2 Ijiege rena Mosisi fune ijia fikoga Godi fu urina kuae, Ni e Isureroko ije kiaga bu ire buone maeje binobino bu kevo ijene gue ke atana na vajiene. Ro e besubesu erare fu oemarekinu ire fuone maeje bino kena na vajiekiro vierafekuma ije ni karine. 3-7 Ro ire bu karina na vajiedufuo ijeja bu ire gorodikiro siriva ijiakina buronisi ro mave-sifi u kazine ro kavuane ro getiki ro ugone abaeki ro fanu goti u ijia karina vajiedufuo. Ro kuke mave-sife surive bu kena kavuane amaeriaeva ijiakina fanuve surive ijiakina ine akesia ijene. Ro ire gue ije ine orive ijadufuo oere buraetiijia usiavo ijiakina ia ije bu oere ijia sana e Godido imejo ijene aziriavo ijiakina ia ije bu oere udi mukore urimo ijia savo ijene. Ro gue ije mune isesina mukore ka anuigi ijiakina uniae ni binobino e zinone ifaejevo bu savo ijia karina vajiefo.
Ro ni E Isureroko kiaga buka Are Muvuaka Akae be na ijia buina finoedufuo ije safo. Ro are ije bu sa areme ire boeje guove ijia nadufuo ije buka izege nare kuariakuvejo bu ijiege vierafekinu sake.
Mavua Akae izege amaeriadufuo ijene
10 Ro kuke ni kiaga bu mavua akae ije abena ige na kuariakuvejo ijiege amaerifo. Ja amaerikuva ni ine akesia fae ijia karina amaerifo. Ro jiamado fuone ije ni uvani aderedi teni (110) senitamita ijiege mina kania ro kave fuone ije sigisiti seveni (67) senitamita ijiege mina kaniafo. Ro una arirefuo ije ni sigisiti seveni (67) senitamita ijiege mina amaerifo. 11 Ja ijiege kanianoena areme nine gorodi ijia abena mavua surive ro guove ije kamafo. Ro irifo ije ni ire gorodi ijia gue kena kama ufuaenoefo. 12 Ro ni rini fo (4) ijiege amaeriana dia fuone ine ijia uniana gie oenoedufuo ijia ufake maziena kiriafo.
13-15 Ro giene ije ni ine akesia ijia buvua amaeria areme ire gorodi ijia kena foteke kamafo. Areme ni kena rini tire guegue ja kiriaeva ijia uniana arekiro jade una faradia ruvo. 16 Areme ni mune fae inokiro ije na akae isoena ke vajiakuva ije kena ijia safo. 17 Ro mavua biju ije nine ire gorodi ijiaru kena amaerifo. Ro biju ijadufuo ive bu kua Mesi Sitino kuaevo ro ive ijadufuo maeje ijeja are ije Godi E Ireobo fu e ijiebuo ise giana aremo. Ro biju ijadufuo jiamado ije nine uvani aderedi teni (110) senitamita ijiege mina amaeri ro tave fuone ijeja sigisiti seveni (67) senitamita ijiege mina amaerifo. 18-19 Areme ni gorodi ijia ire serubimi inokiro amaeriana kena biju ado ubine gue gue ijia kamaga bu besu ifefo. 20 Ro ire serubimi ije ja amaeriakuva ni ume ige bu adave iravo igege amaeriaga bu biju ado ijia uivajuonami irena biju ije okuradufuo. 21 Areme nine mune fae inokiro na akae isoeva ijene kena mavua guove ijia sa areme biju fuone ijia abe bijukurafo. 22 Ja ijiege rekina na mavua biju ijadufuo ado ire serubimi inokiro bu ireva ijiebuo ukua ijia arina ja biediakinu akae none boeje e Isureroko ije nijasiake.
Fata ije bu burete akae ije abena Godi mavo ije izege amaeridufuo ijene
23-24 Ro ja fata amaerikuva ni ine akesia ijia kena amaerifo. Ro jiagado fuone naeniti (90) senitamita ijiege mi ro baraeki fuone ni foti faeve (45) senitamita ro arire fuone sigisiti seveni (67) senitamita ijiege mina amaerifo. Areme nine ire gorodi ijia karina fata ije foteke kamafo. 25 Areme ni gorodi gue ijia kena seveni (7) senitamita ijiege mukoreigia amaerima areme abena fata ikene ubae ijia kama ufuaenoena arefo.
26-27 Areme ni rini tiki fo (4) ijiege amaeria areme kena dia fuone fo (4) ijadufuo ubae ije ja gorodi ijia kamaeva ivuake ijia kiriaekina ja ijia giena oenoefo. 28 Ro giene fuone ije ni ine akesia ijia ufusena amaeria areme gorodi ijia kena foteke kamaekina ja ijare kena fata ije giena oenoefo. 29 Areme nine firetekiro kafusi ijiakina sukore ro disi bino amaeriaekina e bu vaeni kena ro fata ijia usiaekuva ja ijare kena vesedufuo. Ro ja ire ije amaeriakuva boeje nika ire gorodi ijiaru karina amaeriafo. 30 Ro fata ije ni abena Are Akae ijia nijafo. Areme nine burete ije ja maza boeje none baname isoena oemarejiekuae abe ruovo ije abena fata ijia nijafo.
Ire bu kedoro ifaeje nadufuo ijene
31 Ro nine ire ja kedoro ifaejega fu sanadufuo ije be amaerifo. Ro ja amaerikuva nine gorodi ijia abena baraeki amaeri ume ijia nija areme nine be amaeri ado ijia arire safo. Areme nine kave ijia ukie fuone ire kusare fu iko uti ro ajia irasemo ijiege isoefo. 32 Ro nine kia fuone sigisi ijiege gorodi ijia amaeriama kena ove ije arire manino kave ijia kamaga fuka besu ifefo. Ro ja amaeriakuva nine inokubeke ikene gue kama ro inokubeke gue kamafo. 33 Areme nine kuke gorodi ijia abena kafusi uruvana ine amoni fu iko kirakiro utina irasemo ijiege amaeriafo. Ja ijiege amaeria areme ni kafusi inokubeke ijiege kena maziena kia fuone besubesu ijia kamafo.
34 Ro nine una kuke kafusi ude ja amaeriaeva ijieki fo (4) ijiege amaeriana ke ire ije kedoro ifaeje navo ja amaerina arire saeva ijadufuo kave ijia kamafo. 35 Areme nine kafusi gue amaeria areme besubesu abe kia fuone fu bijaema rotire ijia kamajana ajia vafo. 36 Ro kafusi boeje ja amaeriaeva ijiakiro ire kedoro ifaejevo ijadufuo kia fuone ijiakina ove ije boeje nika gorodi ijia kena besu foteke amaerifo.
37 Areme nine ire raete seveni (7) ijiege amaeria areme kena kiae ijiebuo ubine ijia kamaekina bu uineke ijia sanafo. 38 Ro ire ije ja kena raete vafaedufuo boeje nika gorodi ijia kena amaeriafo. 39 Ro ire ije ja kedoro ifaeje nadufuo ijiakina kia fuone ro kafusi ije boeje nika gorodi teti kiro (30kg) ijiege kena amaeriafo. 40 Ro ire boeje ja amaeriadufuo ije nineka izege na uruo ijia kuariaeva ijiege mukoe vierafekinu amaeriafo.