20
Godido akae umui guegue ijene
1-2 Areme Mosisi fune e Isureroko boeje kumeno bu una besu afuivoga fu kiae, Godido vua akae ka mamekanu fu kuaema ije ijiege.
E Ireobo naeje naka Godi jone. Ijadufuo maeje ja gamia e Ijifitiko ijiebuo mani baki imenoejoga nare ja kaenamiana keke ruae.
Ijadufuo jade godi binobino ijiebuo baname isoekiro nineka na nosukua none baname isoefo.
Ro jade uri ire bino saove gufia ro ume igia ro kuke do guove ro sakae guove ijia naovo ijiebuo uikubae ije amaeriavo. 5-6 Ro jade uri ire ja amaeriaeva ijiakiro godi binobino ije kuri tuakafiakinu buone baname isoevo. Ijadufuo maeje naeje na Godi E Ireobo jone ijene. Ijadufuo jade godi kufui ijene aroriakiro nime ive none ijiaru abe aroriefo. Ro eranebe bu na ijuonena ise renoevo ije nare kame isekafiake. Ro kuke na uifari buone bu rade urivo ije kame isekafiadufuo. Na e uifari ma uruvana ijiege bu rade urivo ije bu na oetuakinu ro akae none iriniakuva naka maza boeje bu oetuakinu vake.
Ro jade vame ise ijia ive none ije kurienoejo. Ijadufuo maeje naeje naka E Ireobo Godi jone ijene. Ijadufuo eranebe ive none abe isema kurienoekuva naka kame isekafiake.
Ro mazani seveni ije ja mauike karivo ijene ijadufuo nika abe akae rena mukoreigia samuafo. 9-10 Ijadufuo ma eje mazani sigisi ije ja ijia imekinu ro ire binobino renoedufuo. Ro mazani seveni ije fu mazani none ijadufuo nika mazani ije abena mauike karifo. Ro mazani ije irasekuma e besukua be fube i besukua be meke. Ro ja anafa jone ijiakina e jone mani baki imenoevo ijiakina fanuve jone ja samuagiavo ije ro e ae binoko bu jaena aesakae jone ijia karivo ije besukua be fube mazani ijia imenoeke. 11 Ijadufuo maeje na aesakae igiakiro saove gufe ro davare gamiakiro ire boeje guove ijia naovo ije E Ireobo nare mazani sigisi ijia fina amaeriae. Ro mazani seveni ije na mauike finoe. Ijadufuo mazani ije E Ireobo nare abe daro mavo fune akae rei.
12 Ro ame ije ni asoerafa ijiakiro asierafa jone ije mukoreigia aguariafo. Ja ijiege rekuva ja aesakae ije na miavo ijia maza jiamadogo ijia kari vake.
13 Ro jade oenoene e bino kaniaga bu oevo.
14 Ro kuke jade oenoene e binobuo bara turavo.
15 Ro jade oenoeno ebuo ire binobino iniemevo.
16 Ro jade oenoeno e bino vua kufui ijia kuaena kame bu namiavo.
17 Ro jade e guebuo are ro bara buone ro e buone mani baki imevo ije giana rieziavo. Ro kuke jade mave-kau ro doniki ro ire buone bino ije giana rieziavono kiae.
E Isureroko buka jumeva ijene
18 Mosisi fune akae boeje kuariana nijasiama furiko. Ro maza ije e boeje bu nafare kubi ijia saove kumekoga saove irakoga miane ijia naena umo bu ije gavo buka ireobo judiamo bu mumabo gamia irena ire ijene remo ije gae. 19 E Isureroko ije buka de judiamoga bu urina Mosisi kuae, Iviama vua ije ni are una no kuaruoga no fiene. No Godi fu korufuo no kuaruomo ije noka de juduome. Ijadufuo maeje fu korufuo no kuaruokuma noka oekono kuae.
20 Bu ijiege kuaravoga Mosisi fu una kiae, Ja ire ige remo ije jade gana jumevo Godi fume ja biesiriaga ja daro fuone gana jumena fu irinaekina jabe una vame ise bino rekono kiae. 21 Areme e ije buka jumeva ijadufuo bu mumabo gamia irekoga Mosisire amite ije titute namo ijia urana Godi ivuake ijia vae.
Godi kufui baname isoevo ijiakiro zinone ifaejevo ijiebuo akae ijene
22 Areme E Ireobo fune urina Mosisi kuae, Una va e Isureroko ije vua ige kuariane. Va kia, Na E Ireobo nane ma saove gufia ja vua kuariavoga jane irena adatire jone ijia kena fie. 23 Ijadufuo jade oenoene ire siriva ro gorodi ije karina godi kufui bino amaeriana buone baname isoekinu ro una na baname isoevo.
24 Ro ja fata none ije amaerikuva nine makoe ijia kena amaerifo. Ro fanuve ije ja kena foteke na zinone ifaejiedufuo ijeja mave-sife ro mave-kau ro mave-goti ijiaru kena zinone ifaejekinu none baname isoefo. Ro zinone ije ja ifaejekuva ije nineka va are ije nare kiavo ijia ifaejekinu none baname isoena kafiafirievodufuo. Ja are ijia ifaeje na ijia ari ro ja daro miake. 25 Ro ja mune ijia karina noefuo fata ije amaerikuva jade karina kania tuasena amaerivo. Ro ja ijiege rekuva fata ije fuka naebe maturaedufuo. 26 Ro kuke ja fata none ije amaerikuva jade siaeje oejo. Ja ijiege rekuva ja kave ijia ajiakuva e be umeke irena vajae jone sauiki ije giake.