2
Geeshsha Timirttiyaabaa
Shin neeni de7uwaa demmanaw giigiyaa timirttiyaa tamaarissanaw bessee. Cima attuma asay ammanuwan, siiquwaaninne danddayan mino gidanaadan, qassi mathottennawaa, bonchchettiyaawaanne barenakka naagiyaawaa gidanaadan zora. Hewaadankka cima macca asay geeshsha de7uwa de7iyaawantta, zigirennawantta, woyiniyaa eessaassi moodettennawanttanne lo77obaa tamaarissiyaawantta gidanaw bessee. 4-5 Unttunttu Xoossaa qaalay borettenna mala, barenttu asinatuwaanne barenttu naanaa siiqiyaawantta, barenttakka naagiyaawantta, geeshshatuwaa, barenttu gollen oothiyaawantta, keekatuwaanne barenttu asinatuwaasikka azazettiyaawantta gidana mala, yalaga maccawantta tamaarissa.
Hewaadankka yalaga attuma asatuu barentta naagana mala zora. Neeni ne huuphewukka lo77o oosuwaa ubbaan unttunttoo leemiso gida; neeni tamaarissiyaawankka ammanettiyaawaanne bonchchettiyaawaa gida. Ne morkketuu nuuna zigiriyaabay unttunttussi dhayiyaa wode unttunttu yeellatana mala, neeni borettenna lo77o haasayaa haasaya.
Ayilletuu barenttu godatuwaassi azazettana malanne, unttunttunna palumettennan ubbabaani unttuntta nashechchana mala zora. 10 Unttunttu barenttu godatuwaappe wuu77enna mala, qassi nuuna ashshiyaa Xoossawaa tamaarissiyawaa ubbabaani galatissanaw, barenttu oothiyaa kiitaan ubba wode lo77anne ammanettiyaawantta gidiyaawaa bessana mala, unttuntta zora.
11 Ayissi gooppe, Xoossay asaa ubbaa ashshiya bare aadho keekatethaa qonccisseedda. 12 He aadho keekatethay nagaraa oosuwaanne ha alamiyaa amuwaa nuuni agganaadaaninne nu huuphiya naagiide, Xoossaa malatiide, xillotethan de7anaadan, nuuna tamaarissee. 13 Nuuni nu wolqqaama Xoossay, nuuna ashshiya Yesuusi Kiristtoosi beettana geedda anjjetteedda bonchcho gallassaa naageetto. 14 Iita oosuwaa ubbaappe I nuuna wozanawunne lo77obaa oothanaw amottiyaa bare geeshsha asaa kessanaw, nu diraw, bare huuphiya immeedda. +
15 Neeni hawaa tamaarissa, ne kumentha maataani zoranne seera; ooninne neena kadhoppo.
+ 2:14 Maz 130:8; Kes 19:5; Zar 4:20; 7:6; 14:2; 1Phx 2:9